Pályázati felhívás magyarországi PhD/DLA képzésre

2017. július 31., 10:05 , 863. szám

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre azon ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, akik a 2017. évi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek, és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA-képzésre kerültek besorolásra.

A pályázati kiírás tartalmát Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE ) együttműködve dolgozta ki, a pályázatot az ELTE és a Beregszászi Agora Információs Központ lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2017. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű PhD/DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján csak az önköltséges képzésre került besorolásra.

A meghirdetett pályázati kategória leírása és a további pályázati feltételek:

Nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) – 12 fő

Azok a 2017. évi doktori felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába jelentkező, a tanulmányaikat a 2017/2018-as tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik

– nappali munkarendű doktori képzésre jelentkeztek és a felvételi eljárásban az önköltséges képzésre kerültek besorolásra, és

– szülőföldi felsőfokú, mesterszintű (vagy ennek megfeleltethető pl. osztatlan képzés) tanulmányaikat lezáró diplomával rendelkeznek, vagy

– magyarországi felsőfokú diplomával rendelkeznek, és

– középiskolai tanulmányaik egészét (ide nem értve a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsgát) szülőföldi középiskolában végezték,

– rendelkeznek valamely szülőföldi (ukrajnai) felsőoktatási intézmény főállású oktatójának ajánlásával,

– nyilatkozatban vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén valamely – e jövőbeli tevékenységüket befogadó nyilatkozattal igazoló – szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban az államilag támogatott doktori tanulmányainak időtartama alatt félévente legalább 1 alkalommal előadást tartanak saját tudományos tevékenységükről, kutatási (művészeti) eredményeikről, illetve a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudományterületen (művészeti területen) belüli egyéb témáról.

Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek

– a szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkezők,

– akik szülőföldön köz- vagy felsőoktatási intézmény főállású vagy szerződéses tanárai/oktatói vagy tudományos kutatóhelyek főállású vagy szerződéses kutatói.

Ezek hitelt érdemlő igazolása az elbíráláskor alkalmazott értékelési pontrendszerben többletpontot jelent.

A megadott 12 fős keretszám terhére magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők részére legfeljebb 2 ösztöndíj ítélhető meg, kivétel ez alól az az eset, amikor a keret teljes kitöltéséhez nem lesz elegendő érvényes szülőföldi diplomával rendelkező pályázó.

A pályázati kategóriára vonatkozó további kizáró feltételek:

Nappali munkarendű PhD/DLA ösztöndíjra nem pályázhat az, aki

– a megpályázott képzésre a 2016. évben vagy azt megelőzően nyert felvételt;

– tanulmányait nem a 2017/2018-as tanévben kezdi meg az I. évfolyamon;

– magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezik és középiskolai tanulmányait részben vagy egészben nem szülőföldi középiskolában végezte,

– szülőföldi nappali munkarendű PhD/DLA-képzésre beiratkozott és ösztöndíjban részesül,

– tudományos fokozattal már rendelkezik.

Amennyiben az elbírálás során a pályázati kategóriában megadott államilag támogatott doktori keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó keretszám átcsoportosítható az EMMI és az ELTE közösen a 2017/2018-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre horvát, román, szerb, szlovén és szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázatokra.

A pályázatok személyes benyújtásának és postai úton történő beérkezésének határideje:

2017. augusztus 8., helyi idő szerint 12.00 óra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra – a magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola felvételi döntéséről szóló igazolását* kivéve – nincs lehetőség!

*Amennyiben a magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola a felvételi döntését nem hozta meg a fent jelzett pályázati benyújtási és beérkezési határidőt megelőzően úgy, hogy az arról szóló igazolást a pályázó csatolni tudta volna pályázatához, akkor a felvételről (besorolásról) szóló igazolás személyes benyújtásának vagy elektronikus levélben (e-mailen; szkennelt formában csatolva) való megküldésének, illetve postai úton történő beérkezésének határideje:

2017. augusztus 22. helyi idő szerint 12.00 óra.

Bővebb információ a genius-ja.uz.ua honlapon érhető el.