Balogh Attila ungi református esperest köszöntötték Szalókán

Húsz éve a gyülekezetek élén

2017. október 11., 14:24 , 874. szám

A Debreceni Református Teológiai Akadémián folytatott tanulmányait követően 1997. október 7-én kezdte meg lelkipásztori szolgálatát az eszenyi és a szalókai református gyülekezetekben Balogh Attila református lelkész, aki 2006-tól az Ungi Református Egyházmegye espereseként is szolgálja az egyházat. A húszéves jubileum alkalmából a két szomszédos gyülekezet, az egyházkerület és az egyházmegye elöljárói köszöntötték az esperest október 8-án, vasárnap a szalókai református templomban.

A jubileumi istentiszteleten Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, Pál apostol korinthusiakhoz írt első levele negyedik részének első öt verse alapján. Emlékeztette a gyülekezetet arra: „Ma ünnepi nap van. Azért, mert a feltámadás napja van. A vasárnap mindig emlékeztet bennünket az Úr Jézus feltámadására. Ünnep van amiatt is, mert húsz esztendeje a gyülekezet lelkipásztora, majd később az egyházmegye esperese ebben az egyházközségben is és a szomszédos eszenyi egyházközségben is az Isten igéjét hirdeti, előáll vele alkalmas és alkalmatlan időben. Ilyenkor mérlegel az ember, visszatekint, és ha tud, akkor hálát ad. Reménység szerint itt mindenki így tud visszatekinteni, hálaadással, a gyülekezetek és a szolgálattevő is.”

Bátori József, a szalókai református gyülekezet gondnoka, aki egy személyben az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka is, köszöntötte az ünnepi alkalomra Szalókára jött vendégeket, majd elmondta: „1997. október 7-ét írtunk, amikor gyülekezetünk elköszönt akkori lelkipásztorától, Kiss Ernőtől, aki nehéz időszakban hirdette Isten igéjét gyülekezetünkben. Jött egy fiatal lelkész, akinek nagyon sok régi beidegződéssel kellett szembesülnie. Istentiszteleti, temetési rendtartási szokásokon kívül még dogmatikai nézeteltérésekkel is. Gondolok itt az őseink által megfogalmazott énekekre, versekre, búcsúztatókra. Lépésről lépésre, Istenre figyelve, kérve az ő segítségét, sikerült sok, liturgiánknak megfelelő dolgot a fiatal lelkésznek bevezetnie. Például a magyarországi egyház által jóváhagyott énekeskönyv honosítása, ritmusosabb éneklés, vagy virrasztói, temetési énekeskönyv bevezetése a gyülekezetekben. Az elmúlt húsz év megszámlálhatatlan istentisztelete, bibliaórája és kátéfoglalkozása és más idei alkalmak mellett Balogh Attila lelkész 129 gyereket részesített a keresztség sákramentumában, 62 párt indított el Isten áldásával a házasélet útján, 131 gyerek és öt felnőtt tett bizonyosságot az élő Istenről a konfirmáció alkalmával a gyülekezet közösségében. Sajnos 216 felebarátunkat is el kellett búcsúztatni a földi világból” – mondta el a szalókai gyülekezet gondnoka, Isten áldását kérve lelkészük és családja életére.

Köszöntötte a jubiláló lelkészt Bakura Sándor, az eszenyi református gyülekezet gondnoka, valamint a két presbitérium, Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka, Bodnár Zsolt ungvári magyar konzul, Biró Sándor, Szalóka polgármestere, valamint szívhez szóló, szeretetüket kinyilvánító műsorral mondtak köszönetet a szolgálatért a szalókai hittanos gyerekek és a gyülekezet énekkarának tagjai.

Balogh Attila esperes-lelkész végül meghatottan mondott köszönetet az igei biztatásért, a figyelmességért és azért a szeretetért, ami gyülekezeteiben felé árad.

Badó Zsolt