Az ősz nem csak az elmúlásról szól

XII. Arany Ősz Kórustalálkozó Técsőn

2001. október 19., 02:00 , 40. szám
A taracközi KMKSZ-alapszervezet kórusa...

Az idén XII. alka­lom­mal meg­rendezett kó­rus­ta­lál­ko­zó, mint azt nyitó­beszé­dé­­ben Bá­nyász Er­zsébet, a he­lyi Ti­szavirág nyug­dí­jasklub el­nö­ke el­mond­ta, a nagy­­apák, déd­­apák ha­gyo­mányait hiva­tott to­vább­ad­ni a fi­a­talabb ko­r­osz­tály kép­­vi­selőinek. Az ese­mény­re a Zenit gyár mű­ve­­lő­­dé­si há­zá­ban ke­rült sor a Kár­­pát­al­jai Ma­­gyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség és a KMKSZ Fel­­ső-Ti­sza-vi­­dé­ki Kö­zép­szin­tű Szer­ve­zete rendezésében.

Kovács Miklós, a KMKSZ el­nöke, par­la­men­­ti képvi­se­lő be­szé­dé­ben az ősz és az idős­kor párhuzamait ecse­tel­te. Mint mondta, az idősebb kor­nak is meg­van­nak a maga szép­­sé­gei, hiszen nemcsak az el­mú­lást, ha­nem a gyü­mölcs­­ter­mést is jelenti.

– Az emberi ősz ara­nyáról szól ez a fesztivál – mondta. – Össze­gyűjt­jük az erőnket, a tehet­sé­günket, s végezzük azt a munkát, ami a meg­ma­ra­­dásunkhoz szükséges.

A találkozón 11 együttes vett részt: kórusok és táncegyüttesek, nyugdíjasok és egészen fiatalok, belföldiek és magyarországiak egyaránt. A péter­falvai Rózsaszirom Egylet a környező falvakból gyűjtött versekkel, énekekkel lépett fel. A taracközi KMKSZ-alapszervezet kórusa mellett a fiatalabb korosztály is szót kapott, akik tánccal, énekkel, Szandi-dalok feldolgozásával szórakoztatták a nagyérdeműt. A KMKSZ munkácsi alapszervezetének 4 éve működő kisegyüttese énekhanggal, gitár, mandolin és szájharmonika kíséretében adott elő megzenésített verseket. A bustyaházai Tiszánocska együttes ukrán csárdással lepte meg a közönséget. A legnagyobb tapsot az aknaszlatinaiak három együttese (a nyugdíjasklub Őszirózsa kórusa, a zeneiskola 10 éves Bell Canto kórusa és a Napraforgó táncegyüttes), a beregszászi Petőfi Sándor Nyugdíjasklub kórusa, valamint a két magyarországi ven­dég­együt­­­tes, a Má­tészalkai Hagyományőrző Népdalkó­rus és a ti­szavasvári Vas­vári Pál Nép­zenei Együt­tes kapta.

A fellépéseket követően Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke megköszönte az ének- és tánckarok részvételét, majd virágcsokrokat, s egy-egy Hi­di-kerámiatálat nyújtott át emlékül az együttesek vezetőinek. A szervezők és a résztvevők mindössze azt sajnálták, hogy éppen a técsői énekkarok nem vettek részt az idei seregszemlén.

A találkozó azonban ezzel még nem ért véget, a Zenit gyár művelődési házának ebédlőjében folytatódott igen jó hangulatban. A dísz-estebéd elfogyasztása előtt és után ismét előkerültek a hangszerek, s a vendégek dalra fakadtak. Az együttesek felváltva gyúj­­tottak nótára, ezúttal nem csak a hallgatóság szívét-lelkét melengetve, hiszen többen táncra is perdültek.

Olasz Tímea