Kenyér csak együtt lehetünk

Görög Katolikus Ifjúsági Szövetség

2001. november 16., 01:00 , 44. szám

Morzsák vagyunk külön, kenyér csak együtt lehetünk – hangzott el a Kárpátaljai Görög Katoli­kus Ifjúsági Szövetség soron kö­ve­tkező küldöttgyűlésén, melynek színhelye ezúttal a makkos­já­nosi plébánia volt. A meghívott ven­­dégek közül Dalanics Zoltán, be­reg­daróci plébános személyes ta­pasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel, beszámolt a be­reg­daróci if­júsági egylet megalakulásáról, mun­kájáról. Farkas György az Agora iroda tevékenységi körét vá­zolta, ismertette a különböző pá­lyázati és egyéb lehetőségeket, me­lyek segíthetik a szövetség további munkáját. Az előadásokat kö­­tetlen beszélgetések követték, majd a közgyűlés elfogadta a szövetség alapszabályzatát. A megjelentek egyhangúlag Marosi István tisza­újlaki parókust választották a szövetség elnökévé. Miután meg­történt a szövetségen belüli ré­giók felosztása, a küldöttek dön­töttek a feladatkörök felől is. A Tiszántúli Régió a sport, turizmus terén tevékenykedik majd, az ugocsaiak feladata a pályázatok fi­gyelése, a beregiek a kulturális prog­ramokért felelnek. Ezt követően a működés megkezdéséhez szük­séges lépésekről cseréltek gon­dolatot a küldöttek. A programmegbeszélés eredményeként de­cember 1-jén sportnapra kerül majd sor Tisza­péterfalván.

H. É.