Mi újság?

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Leczó Katalinnál, a KMKSZ Tarnóci Alap­szer­vezetének elnökénél

– A 2002. esztendő egy ki­sebb jubileumot hozott a szá­momra, mivel idén lesz tíz éve, hogy én igazgatom az alap­szer­ve­zet ügyeit. Tagságunk jelenleg 128 fő, az eddig benyújtott ma­gyar igazolvány iránti igénylések szá­ma pedig meghaladja a két­szá­zat, ami a falu magyar lakosainak felét teszi ki. Kis alapszervezet lévén helyi rendezvényeink is kisebb lélegzetűek, évente egy-két alkalommal azonban min­­­dig összegyűjtjük a tag­sá­got. Az idei farsangi idényben pél­dául batyubált szerveztünk, ami a várt­nál is nagyobb sikernek örvendett, ezért szeretnénk a jövőben hagyo­mánnyá tenni. Nagy szívfáj­dal­munk ugyanakkor, hogy a község­nek nincs kultúrháza, ennek híján ugyanis nehéz méltó körülmények között lebonyolítani egy-egy meg­emlékezést vagy közösségi alkal­mat. Áthidaló megoldásként általá­ban a parókia épületét vesszük e cél­ból igénybe, mivel aktivistáink zöme tevékeny egyháztag is.

– Milyen tervekkel tekin­te­nek az elkövetkező időszak elé?

– Szeretnénk mielőbb pótolni egy korábbi mulasztásunkat, és emlék­jelet állítani a világhá­borúk­ban elesett és lágerbe hurcolt tarnóciaknak. A kilencvenes évek ele­jén végzett felmérés szerint ese­tünk­ben ez mindössze négy-öt csa­ládot érintene, akik azonban nem voltak abban az anyagi helyzet­ben, hogy előteremtsék a kivi­te­lezés költségeit. Az utóbbi idő­ben vi­szont egyre gyakrabban kerül szóba, hogy Tarnócnak is legyen egy magyarsággal kapcsolatos emlékműve, mely az utókor szá­mára közvetítené létünket, törté­nel­münket. Az anyagiak terén persze most sem állunk jobban, de remélem, a helyi református gyü­­­­­le­kezettel közösen meg­való­síthatjuk ezt az elképzelésünket. Terveink között szerepel továbbá – a helyi tanács és a járási kép­viselők közös szervezésében – egy falunap lebonyolítása, melyre szintén mutatkozik igény.

P. Zs.