Petyovka, harmadszor

Folytatódik az ellenzék–szocdem párharc

2003. július 25., 02:00 , 132. szám

Tovább folytatódik a kö­tél­húzás a júniusi munkácsi pol­gármester-választás vég­ered­ménye körül azt köve­tően, hogy korábbi dön­­tése után a lembergi Szihiv kerületi bíróság a múlt pén­te­ken Nuszer Ernő kere­sete nyomán meg­­sem­misítette a vok­so­lás eredményét, s új vá­lasz­­tás kiírására kö­te­lezte a munkácsi vá­lasztási bizott­sá­got.

Mint emlékezetes, a június 29-i munkácsi időközi polgármester-vá­lasztáson a legtöbb szavazatot (49,9%) Vaszil Petyovka he­­­lyi vállalkozó, az ellenzék támo­ga­tottja szerezte, s a választási bi­zottság ki is mond­ta győzelmét. Múlt kedden azonban a lvivi (lembergi) Szihiv kerületi bíróság Nuszer Ernő, az Egyesült Ukrán Szo­ciálde­mok­rata Párt által támogatott, a szavazatok számát tekintve Petyovka mögött a második helyen végzett jelölt panasza nyomán a 36 munkácsi szavazókörből 15-ben érvénytelenítette az eredményeket, s ezzel az ő javára billentette a szavazás mérlegét.

Másnap a munkácsi városi bíróság helyt adott a polgármester-választáson 3. helyen végzett jelölt keresetének, s további 3 körzetben érvénytelenítette a voksolás eredményeit. Ezekben Nuszer Ernő szerezte meg a szavazatok többségét. A választási bi­zottság ezek után úgy döntött, Petyovka tovább folytathatja polgármesteri tevé­kenységét.

Egy nap­pal később a Szihiv kerületi bíróság teljes egészében érvénytelennek nyil­vánította a mun­kácsi polgármester-válasz­tást, egyben kötelezte a vá­lasz­tá­si bizottságot, vonja vissza Pe­tyovka győzelméről hozott hatá­rozatát és jelölje ki az újabb vá­lasz­tás időpontját.

Ehelyett azonban a munkácsi testület hétfői ülésén ismét megerősítette korábbi, a polgármester-választás győz­te­sé­nek Vaszil Petyovkát, a Mi Ukraj­nánk (NU) tömörülés jelöltjét elismerő határozatát. A választási bizottság egyben Ukrajna Legfelsőbb Bíró­ságához fordult magyará­zatért a lembergi kerületi bíróság döntését illetően.

Ugyancsak hétfőn sajtóérte­kezletet tartott Munkácson Viktor Juscsenko, az NU vezetője, aki a polgármester-választás körüli huzavona kapcsán elmondta: mun­kácsi útja előtt telefonon beszélt Leonyid Kucsmával, arra kérve az elnököt, lépjen fel a törvényesség szavatolójaként a munkácsi választás ügyé­ben. Jus­csenko szerint fel­ve­tésére az elnök pozitívan rea­gált.

N. J.–ntk