Visszaadja a bank a többletbefizetést?

2019. március 23., 10:09

„Kiderült, hogy többet fizettem be a banknak hiteltörlesztő részletek formájában, mint amennyit kellett volna, de nem akarják visszafizetni a többletet. Panaszt akarok tenni, de nem tudom, hogy milyen törvényre hivatkozhatnék. Kérem, segítsen.”

– Jogában áll panaszt tenni a banknál, és ehhez nem szükséges a törvényekre hivatkozni. Elég, ha ajánlott levelében vagy a bank vezetéséhez személyesen eljuttatott beadványában összefoglalja a tényállást, és megfogalmazza a követelését. Számítania kell rá azonban, hogy amennyiben a pénzintézet továbbra sem hajlandó fizetni, kénytelen lesz a bírósághoz fordulni.

Az adott kérdést egyébként a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 1212. cikkelye szabályozza, amelynek 1. pontja kimondja, hogy az a személy, aki egy másik személy (károsult) rovására, megfelelő jogalap nélkül szerzett vagy tartott meg, birtokolt tulajdont, köteles visszaszolgáltatni azt a károsultnak. A személy köteles visszaszolgáltatni a tulajdont abban az esetben is, ha a jogalap, amelyre hivatkozva hozzájutott, időközben megszűnt.

Ennek a jogi normának az alkalmazása nem függ attól, hogy a jogalap nélküli tulajdonszerzés vagy -birtoklás a tulajdont megszerző, a károsult, vagy egy harmadik személy cselekedetei, tétlensége, esetleg bizonyos események eredményeként következett be. Az alaptalanul szerzett és birtokolt tulajdon visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség az olyan esetekre is vonatkozik, amikor a helyzet az egyik fél kötelezettségteljesítése eredményeként állt elő (lásd a Ptk. 1212. cikkelye 3. pontjának 3. alpontját!).

A törvény ugyancsak kimondja, hogy az a személy, aki kellő jogalap nélkül jutott tulajdonhoz, köteles megtéríteni minden jövedelmet, amelyhez hozzájutott, vagy hozzájuthatott e tulajdon birtoklása révén attól a pillanattól kezdve, hogy tudomást szerzett, vagy tudomást kellett szereznie arról, hogy elégséges jogalap nélkül bírja azt. Ugyanettől a pillanattól felelősséget visel a szóban forgó tulajdon esetleges károsodásáért vagy értékvesztéséért is. Esetünkben az alaptalanul átvett vagy birtokolt pénz használatáért kamat illeti meg tulajdonosát (lásd a Ptk. 1214. cikkelyét!).

Ugyanakkor Ukrajna hatályos Gazdasági törvénykönyve 345. cikkelyének 2. pontja értelmében a hitelviszonyt a hitelező és a hitelfelvevő írásban rögzített megállapodása szabályozza. Ez a szerződés tartalmazza a hitel célját, összegét és időtartamát, valamint a hitelnyújtás és -törlesztés feltételeit, a hitelező és a hitelfelvevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeit. Ezért mielőtt döntene arról, hogy mit tesz a többletbefizetés visszatérítése ügyében, célszerű volna alaposan áttanulmányozni a bankkal aláírt hitelszerződést, mert nem zárható ki, hogy az az ilyen esetekről is rendelkezik.

hk