Pályázati felhívás: „Nemzetpolitikai célú támogatások”

2020. július 8., 16:39 , 1014. szám

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

 1. A felhívás célja támogatás nyújtása kárpátaljai

 

 1. magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek,

 2. művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók,

 3. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást és ellátást vagy javítóintézeti ellátást biztosító intézményben magyar gyermekekkel foglalkozó munkatársak (gyermekotthonok dolgozói),

 4. sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban magyar gyermekekkel foglalkozó oktatói, edzői,

 5. egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményben gyógyító vagy a gyógyítással közvetlenül összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók,

 6. magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatársak,

 7. közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,

 8. szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak,

 9. magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének

támogatása céljából.

 

 1. A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:

 

Támogatási kérelmet nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Státusztv.) hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki:

2.1. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási – illetve annak hiányában magyar nyelv oktatását végző – állami, önkormányzati fenntartású vagy egyházi oktatási intézménynél munkaviszonyban lévő pedagógiai munkát végző dolgozó volt a 2019/2020-es tanévben (A vagy B kategória);

2.2. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű, III., illetve alacsonyabb fokozatú általános közoktatási intézménynél munkaviszonyban lévő nem pedagógiai munkát végző dolgozó volt a 2019/2020-as tanévben, illetve annak gyermekgondozási segélyben részesülő pedagógusa, vagy a szórványvidéken ukrán iskolában magyar nyelvet fakultatívként oktató pedagógus (C kategória);

2.3. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező alap- vagy középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza (A kategória). Vállalja továbbá, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét, aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében, közzéteszi a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, illetve azt megfelelő módon az érintettek tudomására hozza és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/) honlapon, valamint a művészeti, illetve zeneiskola tevékenységét biztosító kisegítő dolgozó (B kategória);

2.4. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi, oktatási vagy egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményben munkaviszonyban lévő, egészségügyi szakvégzettséggel rendelkező, közvetlenül a betegekkel foglalkozó (A és B kategória), illetve közvetlenül a betegekkel kapcsolatos kisegítő tevékenységet ellátó dolgozó (C kategória), feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt  alkalmazza  a betegekkel való kommunikációban. Vállalja továbbá, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét közzéteszi, illetve megfelelő módon a betegek tudomására hozza, valamint hogy adatait a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába felveszik és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/) honlapon;

2.5. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező nyomtatott vagy elektronikus magyar vagy részben magyar nyelvű médium újságírója vagy az újságíráshoz illeszkedő alkotói tevékenységet végző munkatársa, TV, rádió tartalom előállítást végző szerkesztőségi munkatársa (A kategória), vagy ezen médiumoknál a magyar tartalom megjelenítésében és formálásában közvetlenül közreműködő munkatárs (B kategória), vagy ezen médiumok működésével összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatárs (C kategória);

2.6. Kárpátalján működő, állami vagy önkormányzati fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, művészeti csoportot vagy szakkört működtető művelődési házzal munkaviszonyban lévő művelődésszervezési dolgozó, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez, valamint a kultúra-irányítás megfelelő szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal rendelkező vezetője (A kategória), és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/) honlapon;

2.7. Kárpátalján működő, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, legalább 10% magyar nyelvű könyv- illetve iratanyaggal rendelkező könyvtárnál, irattárnál, közgyűjteménynél munkaviszonyban lévő könyvtáros, irattáros, közgyűjteményi munkatárs, (B kategória) feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/) honlapon;

2.8. A 2.5.-2.7. szerinti intézményekben kisegítő tevékenységet végző dolgozó (C kategória);

2.9. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, magyar nyelvű színház, színművészeti stúdió, vagy filharmónia munkaviszonyban lévő színésze, előadóművésze, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. (A kategória);

2.10. A 2.9. pont szerinti intézményekben munkaviszonyban lévő, színházi háttérmunkát végző munkatárs, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza (B kategória);

2.11. A 2.9. pont szerinti intézmények munkaviszonyban lévő kisegítő munkatársa (C kategória);

2.12. A gyermek igazolt étkeztetési költségeinek támogatása céljából a Státusztv. hatálya alá tartozó szülő, illetve törvényes képviselő, feltéve, hogy gyermeke Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező óvoda magyar tannyelvű óvodai csoportjába, vagy III., vagy alacsonyabb fokozatú működési engedéllyel rendelkező közoktatási intézmény magyar tannyelvű alsó tagozatának 1-4. osztályába jár. (Egy gyermek jogán csak az egyik szülő (törvényes képviselő) jogosult kérelem benyújtására!);

2.13. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező sportoktatási intézmény magyar gyermekekkel foglalkozó megfelelő szakvégzettséggel rendelkező oktatója, edzője, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy aktívan részt vesz a magyar sportélet fejlesztésében. A magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, megfelelő módon az érintettek tudomására hozza és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/) honlapon (A kategória);

2.14. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, gyermekekkel foglalkozó intézmény – közvetlenül a gyermekek ápolásával, felügyeletével foglalkozó – dolgozója, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, megfelelő módon az érintettek tudomására hozza és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/) honlapon (A kategória), valamint a gyermekotthonok kisegítő feladatokat ellátó munkatársai (B kategória);

 

 1. Igényelhető támogatás

 

3.1. A rendelkezésre álló teljes támogatási keretösszeg: 2.562.820.000 Ft.

3.1.1. Igényelhető támogatás összege a magyar tannyelvű közoktatási, illetve annak hiányában magyar nyelv oktatását végző, állami, önkormányzati vagy egyházi oktatási intézmény munkaviszonyban lévő, pedagógiai munkát végző dolgozók részére célcsoportonként:

3.2. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása összesen 500.000 Ft-nak megfelelő UAH összegben (A kategória):

3.2.1. Megyei, járási, városi, kistérségi módszerészek, tanügyi vezetők részére, óraszámtól függetlenül, akik speciálisan a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a megfelelő magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.2. Iskolaigazgatók, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesek, részére magyar vagy részben magyar tannyelvű iskolában, óraszámtól függetlenül, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.3. A magyar tannyelvű osztályokban/csoportokban legalább heti 9, rendes (nem fakultációs) tanórában dolgozó, pedagógiai végzettséggel rendelkező, tanárok és tanítók (több munkahely esetén az órák összege irányadó), teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, pszichológusok, logopédusok részére, amennyiben a 2019/2020-as tanévben legalább 5 hónap munkaviszonnyal rendelkeznek az adott oktatási intézményben, és rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.4. Legalább részmunkaidőben dolgozó, pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező óvodavezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, idegen nyelv tanár, teljes állásban dolgozó óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, szociális pedagógus részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik, amennyiben a 2020-as évben legalább 5 hónap munkaviszonnyal rendelkezik az adott oktatási intézményben, és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.3. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása (összesen 300.000 Ft -nak megfelelő UAH összegben (B kategória):

3.3.1. Megyei, járási, városi, kistérségi módszerészek, tanügyi vezetők részére, óraszámtól függetlenül, akik a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal.

3.3.2 Magyar, vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmények iskolaigazgatói, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesei részére, óraszámtól függetlenül, amennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.3.3. A magyar tannyelvű iskolai osztályokban kevesebb, mint 9 rendes (nem fakultációs) tanórában oktató, vagy a 2019/2020-as tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező dolgozó pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező, vagy jelenleg pedagógiai tanulmányokat folytató tanárok, tanítók, inkluzív oktatók, nem teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, pszichológusok, logopédusok, valamint szakmai vagy pedagógiai felső végzettséggel rendelkező iskolai könyvtárosok és szakkörvezetők részére óraterheléstől függetlenül, és rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.3.4. Kevesebb, mint fél állásban dolgozó, vagy a 2019/2020-as tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező óvodavezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, idegen nyelv tanár, szociális pedagógus részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.3.5. Ukrán nyelv, idegen nyelv és honvédelem tanárok részére, amennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal, óraszámtól függetlenül.

3.3.6. A nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet második idegen nyelvként oktató pedagógusok részére amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal, óraszámtól függetlenül.

3.4. A működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban lévő, magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal rendelkező könyvtáros, éjszakai nevelő, illetve egyéb, az iskolai és óvodai magyar nyelvű pedagógiai munkához kapcsolódó, kisegítő munkát végző személyek, az adott tanév több mint felében gyermekgondozási segélyen lévő pedagógusok, valamint a kevesebb, mint 5%-ban magyarlakta településen, nem magyar tannyelvű iskolákban a magyar nyelvet fakultációként oktató, magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal rendelkező pedagógusok részére (C kategória) összesen 100.000 Ft -nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.5. Művészeti – oktatási intézményben dolgozók részére, akik művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és oktatói feladataikat magyar nyelven is ellátják (A kategória) összesen 210.000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.5.1. A művészeti, oktatási intézmény tevékenységét biztosító kisegítő dolgozók (B kategória), 100.000 Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal.

3.6. Igényelhető támogatás a különböző speciális magyar vagy részben magyar gyermekekkel foglalkozó intézmények gyermekekkel foglalkozó munkatársai (gyermekotthonok dolgozói) számára (A kategória): összesen 200.000 Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.6.1. Igényelhető támogatás a különböző speciális magyar vagy részben magyar gyermekekkel foglalkozó intézményekben kisegítő tevékenységet biztosító dolgozók számára (B kategória): összesen 120.000,-Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal.

3.7. Igényelhető támogatás a sportoktatási intézmények magyar gyermekekkel foglalkozó oktatói, edzői számára (A kategória): összesen 160.000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.8. Igényelhető támogatás egészségügyi dolgozók számára az alábbi célcsoportonként:

3.8.1. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményekben dolgozók részére, akik felsőfokú egészségügyi, vagy feladatának ellátásához szükséges más szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal rendelkeznek, és orvosi feladatokat látnak el, valamint az egészségügyi irányítás magyar igazolvánnyal (vagy A2 szintű igazolással) és felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező vezetői részére (A kategória): összesen 350.000 Ft- nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.8.2. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményekben dolgozók részére, akik szakirányú középfokú egészségügyi végzettséggel, valamint magyar igazolvánnyal vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal rendelkeznek és ápoló nővéri, felcseri, szülészeti, egyéb a közvetlen betegellátásban felmerülő egészségügyi szakfeladatokat látnak el (B kategória): összesen 210.000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.8.3. Egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményekben dolgozók részére, akik egyéb, közvetlen a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat (ápoló, mentős és betegszállító gépkocsivezető, laboratóriumi munkatárs, recepciós) látnak el és rendelkeznek magyar igazolvánnyal (vagy A1 szintű igazolással): összesen 130.000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás (C kategória).

3.9. Igényelhető támogatás a kárpátaljai magyar vagy részben magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatársak részére:

3.9.1. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium munkatársa részére, aki magyar nyelven végzi tevékenységét és a tartalom előállításában közvetlenül részt vesz és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal (A kategória): összesen 200.000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.9.2. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium újságírói tevékenységet támogató munkát végző munkatárs részére, amennyiben rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal (B kategória): összesen 170.000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.9.3. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium kisegítő tevékenységet végző munkatárs részére, amennyiben rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal (C kategória): összesen 100.000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.10. Igényelhető támogatás összege szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók támogatása esetén:

 • A kategória  200.000 Ft.

 • B kategória – 170.000 Ft.

 • C kategória – 100.000 Ft.

3.10.1. Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B1 szintű nyelvvizsga igazolás felmutatása.

3.11. Igényelhető támogatás összege színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása esetén:

- A kategória – 330.000 Ft.

- B kategória – 170.000 Ft.

- C kategória – 100.000 Ft.

3.11.1. Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B2/A2/A1 szintű, nyelvvizsga igazolás felmutatása kategóriának megfelelően.

3.12. Gyermekétkeztetési célú támogatás esetén a támogatás egy gyermek után járó teljes (maximális) összege 26.400 Ft-nak megfelelő UAH.

 

3.13. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.14. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.15. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%.

3.16. Egy támogatási kérelmet benyújtó személy csak egy jogcímen nyújthat be támogatási kérelmet, kivéve a gyermekétkeztetési céllal nyújtott támogatást.

 

 1. Támogatási kérelmek benyújtásának módja:

4.1. A felhívás alapján igényelhető támogatásra – a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatása esetén a 2020. augusztus 1. – 2020. szeptember 15. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani az alábbiak figyelembevételével:

- A 3.2.-3.4. pont vonatkozásában nem nyújthatnak be támogatási kérelmet a hivatalos megrovásban részesített személyek.

4.2. A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetése esetén a 2020. szeptember 16. – 2020. október 15. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani azzal, hogy a támogatási kérelem benyújtásához elengedhetetlen a 2020. év első 8 hónapján belül kiadott, legalább 1 hónapra vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.

4.3. Az 1. pont b)-h) alpontja szerinti támogatás esetén a 2020. július 1. 2020. július 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

 

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidők elmulasztása jogvesztő!

 

5. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása esetén:

  1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) regionális irodáiban igényelhető. A támogatási kérelmet az iroda munkatársa tölti ki. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve az Alapítvány honlapjáról lehet beszerezni. További tájékoztatás kapható az Alapítvány irodáiban, valamint az Alapítvány honlapján.

  1. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

- érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

(A személyigazolvány összes bejegyzést tartalmazó oldala.)

- adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- diplomájának/diplomáinak (végzettséget igazoló okiratának), egyéb, a pedagógiai tevékenység végzésére -feljogosító dokumentum fénymásolata;

(Amennyiben a végzettséget igazoló okiratban szereplő név nem egyezik meg a munkáltatói igazolásban szereplő névvel, úgy igazolni kell a személyek azonosságát pl. házassági anyakönyvi kivonattal, vagy a munkáltatói igazolás magyar nyelvű fordítására rávezetett igazgatói nyilatkozattal.)

- ukrán nyelvű, iktatási számmal ellátott, dátumozott munkáltatói igazolásának eredeti példánya

(Az oktatási intézmény(ek) igazolása a pedagógus munkaviszonyának időtartamáról az adott tanévben, amely tartalmazza a magyar oktatási nyelvű csoportokra, osztályokra vonatkozó tarifikáció szerinti heti, nem fakultatív óraszámot, vagy nem magyar nyelvű tanintézmények esetében a magyar nyelven vezetett rendes/fakultatív órák heti számát. Kisegítő dolgozók esetén tartalmazza a beosztást és a teljes- vagy részmunkaidős állás megjelölését);

- munkáltatói igazolásának magyar nyelvű fordítása, amelyet a támogatási kérelmet benyújtó személy tölt ki és az Alapítvány munkatársa ellenőriz. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve az Alapítvány honlapjáról lehet beszerezni;

- magyar igazolványának fénymásolata;

Ezen követelmény alól kivételt képezhetnek az adott kategóriában magyar, vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmények ukrán nyelv és honvédelem szakos pedagógusai, iskolaigazgatói, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesei. Egyedi elbírálás alapján, magyar igazolvány hiányában más, a magyar nyelvtudást igazoló hivatalos dokumentum (nyelvvizsga-igazolás) is elfogadható.

 

 1. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:

  1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki.

6.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

- érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

- munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

- munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

- magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

- A magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő, éves terv, illetve éves programterv. (Az A kategória részére.);

- Legalább három különböző szülő hozzátartozójának minősülő gyermek szülőjének nyilatkozata arról, hogy a pedagógus gyermekükkel magyar nyelven foglalkozik;

– Az „Itt Magyarul is” weboldalon való regisztrálást igazoló regisztrációs lap.

 

 1. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a különböző speciális gyermekekkel foglalkozó intézmények magyar gyermekekkel foglalkozó munkatársainak (gyermekotthonok dolgozói) támogatása esetén:

  1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

  1. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

- érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

- munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

- munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

- magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

- Az „Itt Magyarul is” weboldalon való regisztrálást igazoló regisztrációs lap.

 

8. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a sportoktatási intézmények magyar gyermekekkel foglalkozó oktatói, edzői támogatása esetén:

8.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki.

8.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei:

A támogatási kérelmet benyújtó személy

- érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

- munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

- munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

- magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

Legalább három különböző szülő hozzátartozójának minősülő gyermek szülőjének nyilatkozata arról, hogy a pedagógus gyermekükkel magyar nyelven foglalkozik;

– Az „Itt Magyarul is” weboldalon való regisztrálást igazoló regisztrációs lap.

 

 1. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai egészségügyi, oktatási intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:

  1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. A támogatási kérelmet az iroda munkatársa tölti ki. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető. A támogatási kérelem tartalmazza a magyar nyelven egészségügyi szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók adatait, a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába való felvételt biztosító nyilatkozatot.

9.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

- érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- diplomájának/diplomáinak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

- munkáltatói igazolásának eredeti példánya (amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra);

- magyar igazolványának fénymásolata (ennek hiányában egyedi elbírálás alapján elfogadható a magyar nyelvtudást bizonyító egyéb dokumentum fénymásolata).

- az Alapítvány munkatársa által kiállított és hitelesített fordítás a munkáltatói igazolásról eredetiben;

- Az „Itt Magyarul is” weboldalon való regisztrálást igazoló regisztrációs lap.

 

10. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar vagy részben magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatársak támogatása esetén:

10.1.Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki. A támogatási kérelem tartalmazza a kárpátaljai magyar vagy részben magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő munkatársak adatait.

10.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

- érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- magyar igazolványának fénymásolata;

- végzettségét igazoló okirat fénymásolata;

- munkáltatói igazolása, amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

 • A támogatási kérelmet benyújtó személynek be kell mutatnia a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában a 2020-as évben megjelent, publikált anyagainak listáját (vagy azon anyagok listáját, melynek előállításában munkája során részt vett.) (Az A és B kategória részére.).

 

 1. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók támogatása esetén:

11.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem (adatlap) és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki.

  1. A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

- érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

- munkáltatói igazolásának eredeti példánya;

- munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

- magyar igazolványának fénymásolata. (Egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum.).

 

A támogatási kérelem további mellékletei a felhívás 2.6. és 2.7. pontjában felsorolt kategóriák szerint:

- A kategóriában:

- Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

- Az intézményben működő művészeti csoport vagy szakkör működéséről szóló igazolás eredeti példánya; (a csoport vagy szakkör működésének írott és képi dokumentumaival együtt);

- A támogatási kérelmet benyújtó személy által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.:

   • Kiállítások szervezése

   • Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan

   • Író-olvasó találkozók szervezése

   • Tematikus könyvnapok szervezése

   • Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére

   • Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése

   • Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése

- B kategóriában:

- Az intézmény működéséről és könyv/iratállománya nyelvi összetételéről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

- A támogatási kérelmet benyújtó személy által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.:

   • Kiállítások szervezése

   • Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan

   • Író-olvasó találkozók szervezése

   • Tematikus könyvnapok szervezése

   • Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére

   • Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése

   • Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése

 

12. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása esetén:

12.1. Támogatási kérelem

Támogatási kérelem (adatlap) és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki.

12.2. A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

- érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

- munkáltatói igazolásának eredeti példánya. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

- munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az Alapítvány munkatársa hitelesít;

- magyar igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

- Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

- A támogatási kérelmet benyújtó személy szakmai tevékenységének összefoglaló bemutatása az utóbbi 3 évben (az A kategória részére).

 

13. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása esetén:

13.1. Támogatási kérelem

A támogatási kérelem személyesen igényelhető az Alapítvány regionális irodáiban. A támogatási kérelmet az iroda munkatársa tölti ki. A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az iroda munkatársa veszi át, azokról írásos elismervényt ad.

13.2. A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

- érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata. Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot;

- adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

- adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- a gyermek óvodalátogatási, illetve iskolalátogatási igazolása (melyben szerepel az intézménylátogatási napok/az igazolatlanul mulasztott tanórák száma). Az intézménylátogatási igazolás nyomtatványa az Alapítvány regionális irodáiban, a tanintézményekben, illetve az Alapítvány honlapjáról szerezhető be;

- az étkezési költség befizetését igazoló dokumentumok (számlák) fénymásolata, 2020. első 8 hónapján belül kiadott legalább 1 hónapra vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.

Nem jogosult a támogatásra az az 1-4. osztályos tanuló, aki a 2019/2020-as tanévben több mint 50 óra igazolatlan hiányzást halmozott fel.

 

14. Hiánypótlás

Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó személy határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

 1. A támogatási kérelem elbírálási rendje

Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek. Az Alapítvány javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A támogatási kérelmekről a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.

 

 1. A támogatási jogviszony létrejötte és a támogatás folyósítása

A jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmezők (a továbbiakban: kedvezményezettek) részére az Alapítvány a Támogató megbízásából támogatói okiratot bocsát ki.

Támogatói okiratnak minősül a döntési lista alapján a kedvezményezettnek megküldött hivatalos értesítés is, ha abból a támogatásra vonatkozó döntés, a támogatás kedvezményezettje, valamint a támogatás célja és mértéke kitűnik.

A támogatást elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A támogatást az Alapítvány folyósítja a kedvezményezettek részére. Készpénzben történő biztosításra, vagy egyéb fizetési módon történő folyósításra nincs lehetőség.

 

 1. A támogatási jogviszony megsértésének következményei

A Támogató jogosult a támogatói okiratban foglaltaktól elállni, azt azonnali hatállyal visszavonni és a szerződésszegés következményeit alkalmazni, ha

 • hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási kérelem benyújtásakor,

 • kedvezményezett valamely, a támogatási kérelem benyújtása során kötelezően megtett nyilatkozatát visszavonja.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási jogviszony megszegése esetén köteles a támogatás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – ügyleti kamat felszámításával együtt – visszafizetni.

 

18. Nyilvánosság tájékoztatása:

A támogatási kérelem beadásával a kérelmet benyújtó személy egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a Támogató internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez:

 • a támogatási kérelmet benyújtó személy neve,

 • a támogatási döntés,

 • a támogatási összeg.

A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tájékozódhatnak: www.kmkszalap.org, kmkszja@gmail.com.