Örökölhet-e az unoka, ha nincs benne a végrendeletben?

2017. április 26., 10:08, 850. szám

„Született egy közös gyermekünk a férjemmel, akitől 2001-ben elváltam, s aki 2010-ben elhalálozott. Kérdésem az volna, hogy miután nemrég elhunytak az apa szülei, örökölhet-e gyermekünk a nagyszülők házából, s ha igen, mekkora rész illeti meg belőle? A nagyszülők végrendeletet hagytak hátra, amelyben ez az unoka nem szerepel. Bár nem szeretném, ha idáig fajulna a dolog, de lehet, hogy csak a bíróság dönthet ilyenkor?”

– Mindenekelőtt szögezzük le, hogy a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 1223. cikkelye értelmében az öröklésre az elhunyt végrendeletében megnevezett személyek jogosultak. A törvény ily módon rögzíti a természetes személy jogát, hogy végrendeletében belátása szerint rendelkezzék tulajdonáról, a tulajdonhoz fűződő jogairól és kötelezettségeiről. Eközben akár olyan személyeket is kizárhat az örökségből a végrendelkező, akik egyébként, törvény szerinti öröklés esetén – vagyis, ha nem készült volna végrendelet – igényt tarthattak volna a hagyaték egy részére. Más szóval, amennyiben az örökhagyó a végrendelkezés pillanatában cselekvőképessége birtokában volt, s a végrendelet megfelel az ilyen dokumentumokkal szemben támasztott formai-jogi követelményeknek, néhány kivételes esettől eltekintve utólag senki és semmi, még a bíróság sem akadályozhatja meg, hogy teljesüljön a végakarat.

Igaz, a Ptk. 1241. cikkelye korlátozza a végrendelkezési jogot, amennyiben garantálja a hagyaték egy meghatározott, köteles résznek nevezett hányadát az arra jogosultak számára. Köteles részre a hagyatékból azonban kizárólag az örökösök első köréhez tartozó személyek jogosultak, és azok is csak akkor, ha kiskorúak, vagy az örökhagyó 18 éven felüli munkaképtelen gyermekei (beleértve az örökbefogadottakat is), munkaképtelen özvegyei, munkaképtelen szülői (örökbefogadói), esetleg az örökhagyó életében fogant, de a hagyaték megnyílása után született gyermekei. Mint látható, alaphelyzetben az unokák nem tartoznak azok közé, akik köteles részre tarthatnának igényt az örökségből.

Ha jól értettem levelét, a nagyszülők halála óta még nem telt el hat hónap, vagyis nem zárult le a hagyatéki eljárás. Így nem zárható ki, hogy amennyiben a végrendeletben örökösként megnevezett személy a hagyatéki eljárás lezárulta előtt meghal, vagy lemond az örökségről, s a végrendelkező nem jelölt ki erre az esetre pótörököst, úgy a törvény szerinti öröklésre kerül sor. Ebben az esetben apja jogán az örökösök első köréhez tartozó személyekkel együtt az ön fia is részesülhet az örökségből (lásd részletesebben a Ptk. 1266. cikkelyét!). Törvény szerinti öröklés esetén az ugyanazon örökösi körhöz tartozó személyek azonos részre számíthatnak a hagyatékból.

hk