Gojdics Péter emlékezete

Boldoggá avatottak

2001. november 30., 01:00 , 46. szám

Rómában november elején II. János Pál pápa hat egyházi személyt avatott boldoggá, köztük Gojdics Péter Pál ruszin görög katolikus püspököt, akinek életútja több szállal kötődik Kárpátaljához. A római Szent Péter-bazilikában megtartott ünnepi szertartáson a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye képviseletében Dzsudzsár György segédpüspök, valamint Bendász Dániel, Szűcs István és Vaszil Zékán kerületi esperesek vettek részt.

Gojdics Péter 1888-ban született egy Eperjes melletti kisközségben. Teológiai tanulmányait Eperjesen és Budapesten végezte. 1911-ben szentelték pappá, ezt követően az eperjesi fiúkollégium prefektusa, majd püspöki iktató és levéltáros lett.

1922-ben elöljárói és családja nagy meglepetésére Munkácsra megy, hogy a Csernek-hegyi kolostorban bazilita szerzetes legyen. Egy évvel később leteszi a szerzetesi fogadalmat, 1926-ban pedig kinevezik az eperjesi püspökség adminisztrátorává. 1939-ben a Csehszlovákiához csatolt területek görög katolikus parókiáinak püspöki adminisztrátora, majd 1940. és 1946. között az eperjesi egyházmegye püspöke.

– Kevesen tudják, hogy ezekben az években szoros együttműködés jellemezte a két egyházmegye püspökségét, hisz Gojdics Péter egyaránt barátjának tekintette Gebé Péter munkácsi püspököt és az őt követő Sztojka Istvánt. A megyék egyházi lapjukat is közösen adták ki, melyben mind az eperjesi, mind a munkácsi egyházmegye közleményei helyet kaptak – mondta el lapunknak Bendász Dániel esperes. – Mikor 1950-ben likvidálták a görög katolikus egyházat, Gojdicsot is letartóztatták, majd bebörtönözték. Kilencévi fogság után, 1960-ban hunyt el. A római Szent Péter-bazilikában végzett ünnepi szertartás nagyon egyszerűen zajlott. Miután az érintett egyházmegyék püspökei, illetve a rendházvezetők ismertették a jelöltek életútját, a Szentatya személy szerint avatta őket boldoggá. Ezután imádság következett. Az ünnepi szentmisére másnap, Róma második, Szent Mária tiszteletére szentelt templomában került sor, ahol szót kért Gojdics egykori cseh nunciusa, aki meghatottan mesélte el, milyen nehézségek árán sikerült felkutatni és Eperjesre szállítani a püspök földi maradványait, hogy a Keresztelő Szent János templomban végső nyugalomra helyezhessék.

A boldoggá avatottak között volt továbbá Dominik Trcska cseh misszionárius, aki 1924-től többek között Kárpátalján is dolgozott, 1934-től az eperjesi és ungvári bazilita rendházak vizitátora volt, majd 1935-36 között az Iza község mellett létrehozandó bazilita kolostor alapításán fáradozott.

P. Zs.