„Hídverés Isten és ember, ember és ember között”

Búcsú a végeken

2002. május 24., 02:00 , 71. szám

Május 15-én Kőrösmezőn, 16-án pedig Rahón tartottak búcsút a helyi egyházközségek, hogy bensőséges ünnep keretében méltassák kápolnájuk, illetve templomuk védszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak a napját, hogy vértanúságán, elszántságán keresztül kérjenek eligazítást az Isten és az ember közötti kapcsolatban. Nagy esemény ez a végeken élő magyar közösségek számára, létük és megmaradni akarásuk bizonysága.

Kőrösmezőn az 1994-ben újjáépített kápolna viseli a hidak, vízi építmények szentjének, Nepomuki Szent Jánosnak a nevét, az időjárás viszontagságai miatt azonban a templom adott helyet a csendes, de annál bensőségesebb ünneplésnek. Schönberger Ferenc császlóci plébános a szent életéről szólva mutatott rá arra, hogy fontosabb az Isten iránti hűség, mint a saját életünk, s hogy időben kell észrevenni értékeinket.

Rahón a hagyományokhoz hűen a zarándokok, valamint a helyi római és görög katolikus hívek zászlós vonulásával vette kezdetét az ünnep. Az egyházi és világi vendégeket elsőként Snepp Román helyi római katolikus plébános köszöntötte, köztük az egyházközség díszvendégeit: dr. Bartal Sándort, Budapest-Lipótváros alpolgármesterét és Tóth Istvánt, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetőjét.

Ezt követően a helyi magyar iskola növendékei léptek az ünneplő közönség elé, hogy szép magyar szóval emlékezzenek Nepomuki Szent Jánosra.

Az ünnepi szentmisét Juhász János római katolikus pap celebrálta, aki korábban négy évig élt és dolgozott Rahón, sokat téve az egyházközség épüléséért, a magyar iskola létrehozásáért és működéséért.

– Nepomuki Szent János napján meggyőződéssel valljuk, hogy Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése és gyakorlati megvalósulásának szolgálata ma is, akárcsak kétezer éve, hídverés Isten és ember, ember és ember között – szólt a hívekhez ünnepi beszédében János atya. – Példája arra biztat bennünket, hogy Isten valamennyiünk szívébe, lelkébe és valamennyi közösség életébe odarejtette, mit vár tőle. Nem megalkuvást, nem piaci szemléletet, mely szerint minden megvásárolható. Mert ma is sokat kínálnak a lelkekért, itt Rahón is, hogy feladjunk valamit abból a csodálatos gazdagságból, amit a Szentlélek által küld számunkra az Atya jobbján ülő Krisztus. Nepomuki Szent János nem vette tudomásul a világ alakította körülményeket, akár a hatalom, akár a más meggyőződésű emberek akarták az örök értékek meggyalázására kényszeríteni. Adjunk ezért hálát Istennek, aki gondoskodott arról, hogy hidat tudjunk verni a különböző nemzetiségű, a különböző módon gondolkodó, imádkozó emberek között. Senki se szégyellje a maga értékeit, hanem maga is legyen a hidak, a lehetőségek védelmezője!

A szent liturgia végén a hívek közös imádsággal adtak hálát Isten jótéteményeiért és kérték az Atya áldását a rahói egyházközség életére, valamint az anyaszentegyház helyi szolgálattevőire.

P. Zs. – O. T.