Bárki nyerjen is, testvérek maradunk

Összeült a református egyházkerület zsinata

2002. június 14., 02:00 , 74. szám
Horkay László püspök

Nemrég tartotta meg zsinati ülését a Kárpátaljai Református Egyházkerület, amelyen Horkay László püspök kihirdette az egyházi választások beérkezett eredményeit. A leköszönő tisztségviselők beszámoltak négyéves munkájukról, s átadták a stafétát az újaknak. A zsinati ülést követően arra kértük Horkay László püspököt, értékelje a választást és vázolja az új zsinat terveit.

– Milyennek értékeli az idei választást?

– Az emberek mindig azt várják, hogy majd az új vezetés hoz javulást. Sokan vártak fellendülést az egyház életében is, azt hitték, hogy egy varázsütésre megtelnek a templomok, a hatóságok majd vissza­adnak minden ingatlant, és elkedvetlenednek, ha nem ez történik. A gyülekezeteinkben számos új kezdeményezés indult el, sok intézményünk működik, ugyan­akkor saját erőből még nem tudjuk fenntartani az iskoláinkat, gyermekotthonainkat, sok helyen nincsenek még parókiák, a gyülekezetek nem tudják olyan szinten biztosítani a lelkészek megélhetését, mint tőlünk nyugatabbra. Nem ismerjük a jövőt, csak abban bízhatunk, hogy Isten kegyelme, szeretete megmarad örökre, és az egyház akkor is megáll, ha szolgálói váltják egymást. A magam részéről meg vagyok elégedve a választásokkal, mert gyülekezeteink szabad aka­ratukból választották meg tisztségviselőiket, és hiszem, hogy akik bizalmat kaptak, azok igyekeznek majd hűségesen be­tölteni hivatásukat. A régieknek is nagyon sokat köszönhetünk, hiszen nehéz volt átvezetni egyházunk hajóját az elmúlt évek változó vizein.

– Milyen a hangulat a választások után?

– Olyan volt a választás, mint amikor két testvér leül sakkozni: bármelyik nyerjen is, testvérek maradnak, és mindig újra lehet kezdeni a játszmát. Mindnyájunknak közös a célunk: az Isten országának építése – akár kapitány valaki, akár evezős, mind a túlsó partra akar jutni. Meg kell értenünk, hogy bármilyen pozícióban vagyunk is, segítenünk kell egymást, nem hátráltatni. Az a jó egyház, ahol mindenki megtalálja a maga hivatását. Katkó László főjegyző például azzal a gondolattal adta át a helyét, hogy Isten számos lehetőséget tár elénk, az ő mezején mindig lehet munkát találni, s más áll ugyan a helyébe, de neki annál több ideje jut majd a gyermekotthon fejlesztésére. A mi alkalmatos voltunk Istentől van, a keresztyén egyházban a tisztségek nem uralkodást jelentenek, inkább több felelősséget, több szolgálatot. Ha felismerjük a helyünket, akkor mindig elégedettek leszünk, mert semmi sem történik Isten akarata nélkül. Mások fejezik be az elkezdett munkát, hiszen más a vető, más az arató, és végeredményben az aratás Ura megadja a jutalmat mindenkinek aszerint, ahogyan munkálkodott.

– Mi lesz a legfontosabb célja az újonnan megalakult zsinatnak?

– Elvben ugyanazok az irány­elvek a döntőek, mint eddig. Első helyen a misszió áll, az evangélium hirdetése, mert ez az egyház fő feladata. Fontosnak tartjuk a kálvini irány megtartását, a hitvallásaink tanítását. Gyakorlati téren szeretnénk folytatni meglévő gyülekezeteink építését, új gyülekezetek alapítását, megerősíteni az egyházfegyelmet, minden gyülekezetnek bennlakó lelkészt biztosítani. Ehhez azonban az is szükséges, hogy az állam pozitívan viszonyuljon az egyházhoz, s bizonyos mértékben támogassa azokat az intézményeket, amelyek leveszik a válláról a gondok egy részét. Tervbe vettük egy öregotthon, egyházkerületi levéltár és múzeum létesítését, folytatjuk a lelkészek, hitoktatók továbbképzését, és természetesen tovább visszük a cigánymissziót is. Reméljük, hogy lehetőségeikhez mérten a gyülekezetek is kiveszik majd részüket a munkából, mert nem a külföldtől kell várni a fejlesztést. Amikor a gyülekezeteink nem szorulnak majd rá semmilyen külső támogatásra, hanem ők maguk kerülnek abba a helyzetbe, hogy adjanak, akkor lesz igazi az egyház, hiszen az a jól működő egyház, amelyik adni tud, nem kapni.

Olasz Tímea

Választási eredmények

A református gyülekezetek eddig nem látott aktivitást mutattak a választások alkalmával. A zsinathoz beérkezett eredmények szerint Ung és Bereg megye 1153 szavazattal választotta meg az egyházmegyék és a kerület tisztségviselőit, s ezek kevesebb, mint 3 %-a volt érvénytelen. A püspöki tisztségre ismét Horkay László kapott bizalmat, a főgondnok Szilágyi Lajos, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója, lelkészi főjegyző Zán-Fábián Sándor, Mezővári és Halábor lelkipásztora, világi főjegyző Nagy Béla, az egyházkerület diakóniai osztályának vezetője lett.

Ung megye esperese továbbra is Balogh János tiszasalamoni, palágykomoróci és csapi lelkipásztor maradt, lelkészi tanácsbíró Héder János ungvári lelkész, világi tanácsbíró Kovács József, lelkészi jegyző Nagy István nagy- és kisgejőci lelkész, világi jegyző Horváth Ferenc lett.

Bereg megye esperese Kopasz Gyula mezőgecsei és nagybaktai lelkipásztor maradt, egyházmegyei főgondnok Stuhl László munkácsi gondnok, főjegyző Taracközi Gerzson beregszászi lelkész lett.

Ugocsa megyében a későbbiekben fog összeülni az egyházmegyei közgyűlés, így a választási eredmények még nem hivatalosak.

Az új zsinat beiktatására június 23-án 16 órai kezdettel kerül sor Beregszászban.