Belül is megszépül a kéttornyos templom

Folytatódik a felújítás Szürtén

2002. július 19., 02:00 , 79. szám

Az év elején már beszá­moltunk arról, hogy felújítás alatt áll a szürtei református templom. Júniusban kezdetét vette a restaurálás második szakasza .Tavaly az épület külső burkolata újult meg, míg idén a templombelső kor­szer­ű­­síté­se, átfestése a cél.

– A felújítást nemcsak eszté­tikai, de gyakorlati megfon­to­lá­sok is szükségessé tették, mivel a templom több mint száz éve emelt falai mára teljesen átned­vesedtek, elsalétromosodtak – tudtuk meg Fodor Gusztávtól, a gyülekezet lelkipásztorától. – A salétrom terjedésének megaka­dályozására a falak mentén egy 15 cm széles és mintegy fél méter mély kavicságy kerül kié­pítésre. A módszert a mezővári műem­lék­temp­lom felújítása so­rán al­kal­mazták, s mi igyekszünk kö­vet­ni a hozzáértőktől ellesett fo­gá­sokat, kivitelezési megol­dá­sokat.

A templom természetes szel­lő­zését szolgálja majd a padsorok gerendákra emelése is, valamint az a körablak, amit a bejárattal szem­­­köz­ti falba terveznek a lele­ményes építkezők, akik egyéb­ként zömmel a presbiterek és az egy­háztagok közül kerülnek ki, s társadalmi munkában veszik ki részüket a felújításból.

– A munka dandárját ez idáig a belső vakolat eltávolítása je­len­tette – tudtuk meg Bodák János­tól, a gyülekezet főpénz­tá­ro­sától –, a kőfalakat ugyanis két méter ma­gasságban borította vastag szurokréteg, aminek az eltá­vo­lí­tá­sa igencsak próbára tett ben­nün­ket.

A templom belső falai és mennyezete – az ősi református hagyományokhoz híven – hófe­hér meszelést kapnak majd. A padközi járatokra új csem­pe­bur­kolat kerül, a régi fapadokat pe­dig – a hollandiai Stigting Hool Európa segélyszervezet jóvol­tából – mahagóni fából készült, időtálló padsorok váltják fel.

A munkálatok nem csekély költségeinek felét a Gustav Adolf Werk németországi se­gély­szer­vezet célirányos ado­má­nya fedezi, míg a másik felét a gyü­le­kezet felajánlásaiból te­remtik elő, ami a jelenlegi gaz­da­sági hely­zet­ben igazán szép teljesítménynek számít a kö­zös­ség részéről.

– Amíg a templom szépül, a gyülekezeti hittanterem ad otthont az istentiszteleti alkal­mak­nak, s Is­tennek legyen hála, távolról sem fér el mindenki a 80 ülő­helyes te­remben – mondja Fodor Gusz­táv. – Ha minden a tervek szerint halad, legkorábban szep­tem­­ber közepére készülhet el a mun­ka, s remél­hetőleg akkorra a temp­lom­kertben épülő modern kon­fe­ren­cia­köz­pontot is megnyithatjuk.

P. Zs.