„A belülről fakadó nemzettudat örök és semmire sem váltható...”

Isten éltesse!

2002. augusztus 9., 02:00 , 82. szám

Aknaszlatinán a napok­ban ünnepli 72. szьle­tés­napját Sóbányi Imre, a KMKSZ helyi alapszer­ve­ze­tének elnöke, aki a település magyar közösségének fárad­hatatlan motorjaként tevé­keny­kedik évek óta a nemzeti megmaradás és felemel­ke­dés szolgálatában.

– Mi volt az eddigi legem­léke­zetesebb születésnapi aján­­déka?

– Az aknaszlatinai mille­náris park, melyet a hetvenedik születésnapom harmadnapján avat­tunk 2000. augusztus 20-án. Számomra ez a park jelenti – mellőzve mindenféle pátoszt – a közös akarat és összefogás szimbólumát. Sokan, sokat dolgoztunk érte, ezért is volt nagy öröm látni a több száz fős millenniumi ünneplősereget, akikkel együtt méltathattuk a magyar állam ezeréves fenn­állását. Ez a park a felső-Tisza- vidéki magyarság létének, élni akarásának kézzel fogható bi­zo­nyítéka, amire joggal lehe­tünk büszkék mindannyian.

– Imre bácsi Tószegen szü­letett, tizenéves volt, mi­kor családjával Akna­szla­ti­nára költözött. Ugyanakkor túlzás nélkül elmondható, hogy ke­vesen ismerik Önnél jobban a bányásztelepülés múltját.

– Az igazsághoz hozzá­tar­tozik, hogy az 1700-as évek végén apai szépapám, Sóbányi Gyula volt Szlatina első taní­tó­mestere, míg édesapám nagy­bátyja, Sóbányi Pál rövid ideig itt volt római katolikus plé­bá­nos. Jómagam tizennégy éves vol­tam, mikor 1944-ben édes­apám állást kapott a helyi pati­ká­ban, és ide­költöztünk. Tőle is sokat hal­lot­tam Szlatina múlt­járól, mivel itt szü­letett és itt töl­tötte gyer­mek­korát, később pe­dig a bánya­mú­zeum létrehozása kapcsán foly­tat­tam intenzív település­tör­téneti ku­ta­tásokat. Akkoriban lázas mun­­ká­val ke­res­­tem, gyűj­töttem a bá­nyász­­kö­zösség még fellelhető tárgyi és szellemi emlé­keit, me­lyek azóta a bá­nyász­múzeum kincseit gaz­dagítják. Emellett már fiatal koromtól kezd­ve szer­vezői mun­­­kakörben dolgoztam, és a leg­kü­lönfélébb emberekkel vol­tam állandó kapcsolatban. Kis odafigyeléssel tőlük is sok min­denről hallhatott az ember: a bányavilágról, a kö­zös­ségi élet tör­té­né­se­i­ről.

– Megosztana velünk né­hány érdekességet?

– Kevesen tudják, hogy az aknaszlatinai sóbánya több bányászati világrekordot tud­ha­tott, tudhat a magáénak. Itt volt fellelhető például a leg­magasabb bányaüreg (110 mé­ter), valamint egy fél kilo­mé­ternél is hosszabb tárna, me­lyek azonban mára sajnos víz alá kerültek

– Hogyan látja, helyi szin­­­ten lesz, aki továbbvigye a nemzeti múlt és örök­ség sze­­retetét, tisz­teletét, ápo­­­lá­sának ter­mé­szetes, belülről fa­ka­dó igé­nyét?

– Fogas kér­dés. Az er­köl­csi alap meg­van, de mindenkit szo­rít az anya­­gias vi­lág, a fia­ta­lok min­den idejét, ener­giáját fel­emészti a hétköznapok gond­­ja-baja, megélhetési vál­sága. Ezt lát­szanak alá­tá­masz­tani a kö­zelmúlt tör­ténései is, ami­kor a válasz­tá­sok idején saj­nos elég sokan adták el és fel magyarságukat, közösségi ho­va­tartozásukat. A belülről fa­ka­dó nemzettudat ezzel szemben örök és meglátásom szerint semmire sem váltható...

Popovics Zsuzsanna