Poros kincsek birodalma

Látogatás az egyetemi könyvtárban

2002. szeptember 6., 02:00 , 86. szám

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Idegen Nyelvi Könyvtára 1991 óta működik jelenlegi helyén. Petykó Xénia közel két éve dolgozik itt. A könyvtár legfiatalabb munka­tár­sa­ként őt kértük fel a „biro­da­lom” bemutatására.

– A könyvtár polcain jelenleg 168 467 könyv és 59 235 folyóirat található. Ezek 65%-a magyar nyelvű, zömmel 19-20. századi, valamint kortárs kia­dá­sok. A könyvállomány fennmaradó része német, angol, szlovák, román és fran­cia nyelvű szak- és szép­iro­dalom, valamint kritika. Nagyon gazdag a szótáraink kínálata, melyek között számos igazi ritkaság is akad, mint például egy régi kiadású ógö­rög–orosz szótár.

– Van lehetőségük a könyv­ál­lo­mány frissítésére?

– Kereteink ezen a téren meg­le­he­tősen szűkösek, mert – mint a leg­több intézmény – az egyetem is ott spórol, ahol tud. Persze vannak külön­böző külhoni kapcsolataink – főleg magyarországi és egyesült ál­la­mok­be­li alapítványok és egyéb intézmények –, melyek révén szá­mos kötettel és más kiadvánnyal gaz­dagodunk.

– Hány állandó látogatója van a könyvtárnak?

– 2001-ben 1873 olvasót tartot­tunk nyilván, többségük angol, illetve ma­gyar nyelv és irodalom szakos diák. Az egyetemistákon és tanárokon kívül má­sok ritkán tévednek be hozzánk, de előfordul – főleg a szótári munka ked­véért. A szabályzat szerint, a nyil­ván­tartáson kívüli látogatóknak sze­mély­igazolvány ellenében adunk ki könyvet, természetesen kizárólag há­zon belüli használatra.

– Melyek a „legkapósabb” kö­te­tek?

– Természetesen a szépirodalmi kiadványok, az irodalomkritika és a nyelvészeti szakkönyvek. Ez utóbbiak sorába tartozik a Magyar Nyelvőr, a Magyar Nyelv Könyve, a Nyelvtudo­má­nyi Értekezések, a Nyelv­tu­dományi Közlemények, míg a ma­gyar irodalom esetében Pilinszky Já­nos, Weöres Sán­dor, Balassi Bálint, Mi­kes Kelemen, József Attila, Szabó Magda, Mikszáth Kálmán írásai forog­nak leginkább közkézen. Az angol írók közül Cronin, Byron, Dickens, Galth­worthy, Kipling, Shaw, Shakes­peare, Voynich, Wilde köteteit kérik leg­gyak­rabban a diákok, a német és francia szerzők közül pedig Thomas Mann, Böll, Remarque, Heine, Schiller, valamint Balzac, Mau­pas­sant és Villon művei vezetik a listát.

– Milyen exkluzív könyvekkel büszkélkedhet a könyvtár?

– Említésre méltó Tabódy József „Mun­kács múltja és jelene Magyarország tör­téne­tében” című írása 1860-ból, vagy Grün­wald Béla 1888-ból való „A régi Ma­gyarország” című történelmi tanul­mánya. Értékes lexikonjaink sorába tartoznak a Révai nagy lexikona (18 kötet), a Világ­irodalmi lexikon (19 kötet), a Petőfi szótár (4 kötet), a The World Book Encyclopedia (21 kötet), a Guten­berg nagy lexikon (10 kötet), de vannak angol nyelvű orvosi szak­könyveink is, valamint számos val­lás­tudományi kötet angol és magyar nyel­ven.

– Könyvtárosként Tőled mit várnak el az olvasók?

– Elsősorban a pontosságot, a segí­tő­készséget és az odafigyelést. Eredeti szakmám az angol nyelv és irodalom, 2001-ben szereztem tanári diplomát, de könyv­tárosként is nagyon jól érzem magam. Mindig is szerettem embe­rek­kel dolgozni, amihez az intelligencián túl egy jó adag toleranciára és dip­lo­máciai érzékre is szükség van. Alap­já­ban véve kitűnő szakma, mivel nap mint nap lehetőség adódik a tanulásra, a művelődésre, ami elengedhetetlen a fejlődő világgal való lépéstartáshoz.

Imre Adrienn