Megbecsülik a magyar iskolát

Elismerés a kőrösmezői magyarságnak

2002. november 15., 01:00 , 96. szám

Mint arról korábban már beszámoltunk, a Bethlen Gá­bor Ala­pítvány idén Kőrösmező ma­gyar közösségének ítélte oda a Márton Áron-em­lék­érmek egyikét. A kitüntetés ünnepélyes átadására Bu­dapesten, az Országos Szé­chényi Könyv­tár Díszter­mé­ben került sor.

Az alapítvány nevében Nagy Gáspár kuratóriumi titkár kö­szöntötte a jelenlévőket, köz­tük a háromtagú kőrösmezői kül­dött­séget: Vizáver Mag­dol­na tanítót, Francz Ignác iskola­gondnokot, valamint Birosz Erikát, aki a KMKSZ Kőrös­mezői Alap­­­­­­szer­ve­zetét kép­vi­selte.

Kőrösmező nevét először 1555-ben említi okirat, állami magyar elemi iskolát 1882-ben nyitottak a településen, melyet azonban 1920-ban megszün­tetett egy csehszlovák hatósági rendelet. 1944 őszén a Vörös Hadsereg parancsnoksága 41 helyi lakost küldött lágerekbe, ahonnan huszonnyolcan soha nem tértek vissza.

– Nagyot kellett fordulnia ahhoz a történelem kerekének, hogy az 1991–92-es tanévben a kőrösmezői 1. számú ukrán isko­lában a magyar nyelv oktatása is engedélyezett legyen. A szülők és a gyermekek ragaszkodása mel­lett szükség volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által biztosított társadalmi-poli­ti­kai háttérre, az önzetlen, segí­tő­kész pedagógusokra, az anya­nyel­vi közegben évente szer­ve­zett Irka-táborokra, s az anya­or­szág erkölcsi és anyagi ösz­tön­zé­seire is – emlékeztetett laudá­ciójában Vári Fábián László köl­tő. – Miután megnyilvánult, ké­szen állt az önálló magyar iskola létesítésének szándéka és szel­le­mi bázisa, a rahói járási kö­zi­gaz­ga­tási hivatal és a megyei tanács közoktatási osztálya engedé­lyez­te a kőrösmezői magyar iskola meg­nyitását. A kőrösmezői ma­gyar kisebbség mostantól kezdve nagyon meg fogja becsülni az is­koláját, mert megtanulta, hogy elzülleszteni, megszüntetni köny­nyű, de visszaszerezni és meg­tar­tani csak nagyon ritkán adatik. Kívánom, hogy erre is em­lé­kez­tes­sen bennünket ez a Márton Áron-emlékérem – hangsú­lyoz­ta Vári Fábián László.

Az Illyés Gyula cente­nár­iu­mi emlékest keretében ren­de­zett díjátadáson ünnepi beszé­det mondott Csoóri Sándor köl­tő, fellépett továbbá az Orszá­gos Széchényi Könyvtár ének­ka­ra, Szabó András színművész és Mackó Mária népdalénekes.

Popovics Zsuzsanna