Újuljatok meg lelketekben!

Hálaadó istentisztelet Szürtén

2002. december 13., 01:00 , 100. szám

Beérett a csongori kőművesek, a szernyei festők, a szürtei asztalosok, valamint a szürtei református gyülekezet kétéves igyekezetének gyümölcse, befejeződött a helyi református templom felújítása. Advent második vasárnapján hálaadó istentiszteletre hívogatták a kettős tornyú templom harangjai a helyi híveket és a távolról érkezett vendégeket.

Az ünnepi istentisztelet kezdetén Balogh János Ung egyházmegyei esperes olvasta fel az új égről és új földről szóló ígéretet a Jelenések könyvének lapjairól, majd Horkay László püspök hirdetett igét.

– Jézus mindig újat ad – emlékeztetett a Jel. 21,5 szavait magyarázva igehirdetésében Horkay László püspök –, azt akarja, hogy szívünk, lelkünk megújuljon. Mit sem ér a templom felújítása, ha a gyülekezet nem újul meg. Ne sajnáljátok halálba adni régi életeteket. Engedjétek, hogy Isten Szent­lelke megváltoztassa a gondolkodásotokat, legyen testetek a Szentlélek temploma.

A szürtei gyü­le­ke­zet színes műsorral ked­­ves­kedett a hálaadó al­ka­­lom­ra érkezett vendé­geknek. Fülöpné Kiss Ibolya kántor orgonajátékát követően a hittanos gyermekek adtak elő verseket és énekeket, majd a nemrég alakult ifjúsági kó­rus örvendeztette meg a hallgatóságot. Hajdú Ferenc segédlelkész a gyülekezet múltját ismertette, Fodor Gusztáv lelkész pe­dig a jelen állapotokat ecsetelte.

– Tanzániában jártamkor nagyon szegény, de boldog embereket láttam a deszkafalú templomok padjaiban– mondta Fodor Gusz­­táv. – Kívánom mindenkinek, hogy ne a pénzhez, hanem Istenhez kösse boldogságát, s találja meg a helyét a gyülekezet családjában.

Katkó Lászlónak, a gyülekezet gondnokának köszöntőjét követően a vendéglelkészek helyezték a Biblia egyes szakaszait az ünneplő gyülekezet szívére. O. J. Hricák, a területi vallásügyi osztály vezetője elismerően szólt a gyülekezet eredményeiről, majd köszönetet mondott az árvízi munkálatok során tett szolgálataikért. Szilágyi Lajos egyházkerületi főgondnok köszöntőjét követően Szabó Dániel, a Tiszán­in­neni Egyházkerület főgondnoka szólt a hívek hitének hiteles voltáról, melynek újabb és újabb tanújelét tapasztalja.

– Isten házának fehér fala a lelkünket kell szimbolizálja – hangsúlyozta köszöntőjében Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. – A magyar öntudat és a hit foglalata ugyanaz: a bátor és művelt lélek. Vajon milyen foglalat a lelkünk? Vissza kell térnünk puritán őseinkhez, hogy az ő példáikon megerősödve méltó­kép­pen ellent tudjunk állni az egyre erősödő tév­tanításoknak.

Semmi sem lehet ékesebb a temp­lom­ban, mint az Isten neve és beszéde, hangsú­lyoz­ta zárszavában Zán Fábián Sándor egyházkerületi lelkészi főjegyző, majd Isten áldását kérte a gyülekezetre és lelkipásztoraira. A mintegy háromórás ünnepi istentiszteletet követően a gyülekezet asszonyai szeretetvendégséggel várták a mesz­szebbről érkezetteket.

Olasz Tímea