Máért-ülés a népszavazás után

A HTMH elnöke Kárpátalján

2003. április 11., 02:00 , 117. szám

Horkay Lászlónak, a Kár­pát­aljai Református Egy­ház­kerület püspökének meg­hívá­sára a héten Kárpátaljára lá­to­ga­tott Bálint Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hiva­talának (HTMH) elnöke és Né­meth János, a hivatal fő­osz­tály­vezetője.

Kedden az elnök Ungváron és Beregszászban megyei és helyi közigazgatási vezetőkkel talál­ko­zott; Munkácson Majnek Antal római katolikus megyés­ püs­pök­kel folytatott megbeszélést, majd a várban részt vett Zrínyi Ilona emléktáblájának koszorúzási ün­nepségén. A nap folyamán a poli­tikus ellátogatott továbbá a Nagy­dobronyi és a Nagyberegi Refor­mátus Líceumokba, ahol Horkay László püspök vezetésével is­mer­­­kedett műkö­désükkel.

– A HTMH kiemelt felada­tá­nak tekinti a kárpátaljai magyar oktatás támogatását, elsősorban azon alap- és közép­fo­kú intéz­mé­nyekét, amelyek biz­to­sítják azt az utánpótlást, melynek hí­ján a meg­maradás csak puszta szólammá válna – nyilatkozta a Kárpát­al­já­nak Bálint Pataki Jó­zsef. Tapasz­talatairól szólva az el­nök kifej­tet­te, látogatása tovább erősítette meggyőződését, hogy a helyi egyházak ered­ményes mun­kát végeznek a fiatalok oktatása terén.

Délután Beregszászban Bá­lint Pataki József a KMKSZ ve­ze­tőivel tárgyalt a szövetség be­reg­szászi járási székházában. A meg­beszélés témája az Illyés Kö­z­alapítvány kárpátaljai al­kura­tó­riu­mának tervezett átalakítása és a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) kö­vet­­kező ülésének összehívása volt. Lapunknak nyilatkozva Ko­vács Miklós ezzel kapcsolatban elmondta: a megbeszélésen tisz­tá­zódott, hogy az alkuratóriumot a jövőben is a helyi reprezentatív egyházi, társadalmi és érdek­vé­delmi szervezetek képviselői al­kot­ják majd, magánszemélyeket nem jelölnek a testületbe. Mint elhangzott, a Máért összehívására előreláthatólag csak az április 12-i ma­gyar­országi EU-s népsza­va­zást követően kerül sor. Ezt meg­e­lőzően a jövő héten tartanak szak­értői egyeztetést a státus­tör­vénnyel kapcsolatban Buda­pes­ten.

A HTMH elnöke szerdán a Felső-Tisza-vidék magyar isko­lái­ba is ellátogatott.

Popovics Zsuzsanna