Elborít mindent a szemét?

Április 22. – a Föld napja

2003. április 18., 02:00 , 118. szám

Kárpátalján egy személyre ma 1,6 tonna hulladék jut.

– Korábban a települések előtt kereszteket állítottak fel, most viszont majd mindegyik község előtt illegális szemétle­ra­kóval találkozhatunk – kesereg az ökológus.

A világközösség április 22-én ünnepli a Föld napját. A világméretű környezetvédelmi akcióprogram társadalmi kezde­mé­nyezésként in­dult az Egyesült Államokból 1970-ben. „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” – hangzik a mozgalom egyik jelmondata. Írásunkban annak próbáltunk utánajárni, mi a helyzet a környezetvéde­lem­mel Kárpátalján, melyek a legégetőbb problémák.

Mikola Karpjuk, az ökológiai és természeti források megyei állami főosztályának vezetője szerint 2003 első negyedévében az álta­luk végzett 995 vizsgálat 265 eset­ben (az esetek 26,6 százalékában) tárt fel környezetvédelmi szabály­sértéseket. 62 esetben jegy­ző­könyv felvételére került sor, a vétkeseket összesen 2447 ezer hrivnya pénzbüntetéssel sújtották.

A Kárpátalján is komoly prob­­­lémát jelentő szeméttelepek számára és állapotára vonat­kozó kérdésünkre az osztály­ve­zető elmondta: a hivatalosan mű­ködtetett 333 szemétlerakó közül mára mindössze 69 esetében fe­je­ződtek be a vizsgálatok és adtak ki igazolást arról, hogy az adott szeméttároló megfelel az előírá­sok­nak. E téren az Ilosvai, a Nagy­bereznai és a Nagyszőlősi járá­sok­ban legrosszabb a helyzet, ahol még szinte el sem kezdték a mun­kát, melynek menetét min­de­nek­előtt a pénzhiány lassítja. A szak­ember szerint az illegális sze­mét­telepek száma folyton ingadozik. Nemegyszer elő­fordul, hogy miután „bezárnak” egy-egy lerakatot, 2-3 nap múl­tán újra odahordják a sze­metet, s ez a macska-egér harc a vég­telenségig folytatódik. Csu­pán az idei év első ne­gye­dé­ben 160 illegális sze­mét­lerakót szün­tettek meg, ugyanakkor újabb 189 lé­tezésére derítettek fényt.

Tavaly összesen 291 ezer ton­na hulladék került a megye szeméttelepeire. Jól megoldott­nak mondható a pa­pír­hulladék, illetve a vas, a színes­fémek sze­lek­tált gyűjtése, mivel ezekért vi­szonylag szép összeghez lehet jutni. Ugyanakkor gondok vannak a műanyagokkal.

Mikola Karpjuk összeg­zés­kép­pen elmondta: a szemét- és hulladéktárolók az esetek több­sé­gében nem felelnek meg az öko­ló­giai és a köztisztasági követel­mé­nyeknek, ami min­de­nek­előtt pénz­hiánnyal magya­rázható.

Mint Jaroszlav Kucenko öko­­­­lógus, a Kárpátok-régió ökológiai problémáival és a sugárzási biz­ton­sággal foglalkozó labo­rató­rium vezetője a Kárpátaljának el­mond­ta, jelenleg az ország ipari­lag fejlett régióihoz képest kielé­gí­tő az ökológiai helyzet a me­gyében, ugyanakkor nagy a lema­radás a nemzetközi normáktól. Külö­nö­sen aggasztónak tartja a szak­em­ber a „szeméthelyzetet”. Mint mondja, gya­korta haj­la­mosak mosto­ha­­gyermekként keze­lni az ökológiai problémákat, miközben rendkívül sok hulladék gyü­lem­lik fel. Kárpátalján például ma egy személyre 1,6 tonna jut.

– Korábban a települések előtt kereszteket állítottak fel, most viszont majd mindegyik falu előtt illegális szemétle­ra­kóval találkozhatunk – kesereg az ökológus.

Kucenko szerint külön prob­lémát jelent a közlekedési esz­kö­zök öko­lógiája, azaz a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítása. Az 1997-ben a megyei állami közi­gaz­­gatás által a szennyező anya­gok kibocsátásának csökkentéséről hozott ren­deletnek köszönhetően mára mintegy 10 tonnával sikerült mérsékelni a szennyező anyagok kibocsátását, ám további intéz­ke­désekre volna szükség. Ugyan­csak nagy gondot jelent, hogy a rendszeres figyelmeztetés és felvilágosítás ellenére a gaz­dál­ko­dók továbbra is elégetik a száraz levelet és füvet, ezzel jelentősen szennyezve a levegőt, elpusztítva a talaj mikro­flóráját.

Baráth József