A bíróság helyt adott az óvásnak

Munkácsi polgármester-választás

2003. július 18., 02:00 , 131. szám

Lemberg város Szihiv kerületének bírósága a múlt héten megkezdte a június 29-i munkácsi polgármester-választás törvényességét vitató kereset tárgyalását. A panaszt Nuszer Ernő, a voksolásban Vaszil Pe­tyov­kával szemben alulmaradt jelölt nyújtotta be.

A felperes érdekeit lembergi és munkácsi ügyvédek kép­vi­sel­ték. Petyovka jogi képviseletét Ivan Fogel ügyvéd látta el, aki az ülés kezdetén óvást nyújtott be egyfelől azzal az indokkal, hogy a területi választási bizottság működésének törvényességére be­ér­kezett panaszt helyileg illetékes, azaz munkácsi bíróságnak kell kivizsgálnia. Másfelől Fogel a tár­gya­lásvezető bíró visszahívását indít­ványozta annak – általa vélt – el­fo­gultsága miatt. A harmadik tör­vényességi óvást a bíróság illetékessége kapcsán Fogel azzal indokolta, hogy a tárgyalásra szóló idézést Pe­tyov­kának nem Lem­­bergből, hanem a postai bélyegző tanúsága szerint Munkácsról küldték.

A bíróság elu­tasította az óvási indítványokat, ahogy a munkácsi választási bi­zott­ság arra vonatkozó beadványát is, hogy a taláros tes­tü­let hagyja figyelmen kívül Nu­szer Ernő panaszát, mert azt a felperes az ügyrend által megállapított 3 napos ha­táridőn túl nyújtotta be. Ezzel együtt a bíróság elrendelte 10 mun­kácsi tanú meghallgatását, és bekérette azoknak a szavazóköröknek az eredeti jegyzőkönyveit, amelyekben a kereset szerint a törvénysértések történtek, illetve a bizottsághoz ezekkel kapcsolatban beérkezett pana­szokat.

Kedd esti ülésén azután a bí­róság megsemmisítette a mun­kácsi választási bizottságnak azt a hatá­ro­zatát, amelyben Vaszil Pe­tyov­­kát, a Mi Ukrajnánk tö­mö­rülés jelöltjét ismerte el a pol­gár­­mes­ter-választás győz­te­sé­nek, hely­ben hagy­va Nuszer Ernőnek, a szo­ciál­demokrata párt támogatott­já­nak keresetét, a 36 mun­ká­csi vá­lasztókörből 15-ben sem­mis­nek mondva ki a válasz­tási ered­mé­nye­ket. A bíró­ság egyben kö­te­lez­te a mun­kácsi válasz­tási bi­zott­ságot, hogy két napon belül hoz­zon újabb döntést a választás ered­­ményeit illetően.

N. J.