"Ne hagyjátok ... az iskolát!"

Tanévkezdés – kérdőjelekkel

2008. szeptember 5., 10:00 , 399. szám

Az idei tanév megnyitóján Kárpátalja minden magyar iskolájában ugyanazok a nyomasztó gondok árnyékolták be – tanárok, diákok, szülők számára egyaránt – az újrakezdés, a találkozás örömét: vajon sikerül-e megállítani a nemzettudatunk alappillérét, a magyar iskolarendszerünket alapjaiban fenyegető veszedelmes tendenciákat?

A Csapi 2. Sz. Széchenyi István Középiskolában a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban tömegesen tapasztalható ellenkező tendenciával szemben az idén kettővel több gyereket – összesen 33-at – írattak az első osztályba a szülők, mint tavaly, így továbbra is két osztály nyitható a számukra.

Ünnepi beszédében Maha László iskolaigazgató azt hangsúlyozta: a jövőnk reménysége sorakozik most megszeppenten a szeptember 1-jei ünnepség középpontjában. Az apróságokhoz szólva, arra biztatta őket, hogy az előttük álló iskolaévek során igyekezzenek minél több tudásra szert tenni. Mindenekelőtt igyekezzenek megtanulni az államnyelvet. "Minisztériumunk bölcs munkatársai átgondolják majd azokat a módszereket, amelyekkel ezt meg lehet valósítani" – vélte az igazgató.

Viktor Juscsenko ünnepi köszöntőjét Burkus Árpád, a városi tanács elnökhelyettese olvasta fel, majd Halina Car polgármester köszöntötte az egybegyűlteket a tudás napja alkalmából.

Ezután a legifjabb iskolások ajándék tanszercsomagokat vehettek át, amelyek Viktor Baloga, az Elnöki Titkárság vezetőjének jóvoltából jutottak el megyénk minden első osztályos nebulójához.

A Nagydobronyi Középiskolában több mint 830 tanuló sorakozott fel a tanévnyitó ünnepségen, melyet megtisztelt jelenlétével Vaszil Tomisinec, az Ungvári Járási Gyermekvédelmi Osztály vezetője, Kolozsy András református lelkész, Ráti Erzsébet, a Nagydobronyi Polgármesteri Hivatal titkára, dr. Baksa Erzsébet, a szülői tanács elnöke, Hidi József, a Nagydobronyi Fogyasztási Szövetkezet elnöke.

Tanévnyitó beszédében ifj. Kántor József iskolaigazgató kiemelte: "Szülőnek, tanárnak, nevelőnek kötelessége gyermekeink jövőjének tudatos tervezése, mert egyre nagyobb a kihívás évről évre. És ez, sajnos, nemcsak az általános fejlődésnek köszönhető, hanem azoknak az új ukrajnai törvényeknek és szabályoknak is, melyek egyre nehezebb helyzetbe hozzák a kárpátaljai magyar oktatást és már veszélyeztetik annak jövőjét. Arra kell törekednünk, hogy a kezeink között felnövekvő generáció olyan alapokat kapjon, hogy felnőtté válva stabil alapköve legyen nemzetünknek."

Az igazgató köszöntötte a három első osztály (2 magyar, 1 ukrán) tanulóit is, majd a 68 kisdiák köszöntője után a 11. osztályos tanulók nevében Nyomó Henrietta szólt az elsősökhöz. A vendégek közül elsőként Vaszil Tomisinec köszöntötte a legifjabb diákokat és átadta nekik az ajándék tanszercsomagokat. Végül Kolozsy András tiszteletes kérte Isten áldását az egybegyűltekre.

A Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskolában 43 elsős kisdiák számára hangzott fel a tanítás megkezdését jelző csengő. Az ünnepélyes tanévnyitó kezdetén elsőként Schink István, az iskola igazgatója köszöntötte a diákokat, szülőket, tanárokat és vendégeket. Az igazgató beszélt az intézmény céljairól, az itt tanító pedagógusokra háruló fontos feladatokról. Schink István megköszönte a szülőknek azt a bizalmat, hogy ebbe az iskolába íratták gyermekeiket, majd egy görög bölcsességgel zárta beszédét: "Ha egy évre tervezel, vess magot. Ha két évre tervezel, ültess fát. Ha száz évre tervezel, tanítsd a népet. Ugyanis aki magot vet, egyszer arat. Aki fát ültet, tízszer arat. Aki tanítja a népet, százszor arat."

Az elsős kisdiákok rövid ünnepi műsor keretében mondták el gondolataikat az iskolába lépés felemelő érzéséről. Az idén végzős osztályba lépett tanulók nevében Szozánszki Natália köszöntötte az elsősöket. Végezetül Gulácsy Lajos, a Kárpátaljai Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke és Béres István várpalánkai római katolikus plébániai kormányzó hirdetett igét és kérte Isten áldását a tanulókra és az iskola dolgozóinak munkájára.

A Beregújfalui Általános Iskolában az első csengőt az idén is az immár hagyományosnak mondható módon tanévnyitó istentisztelet előzte meg. Az igehirdető Halász Dezső prédikációjának tengelyében sajátos aktualitással kapott nagyobb hangsúlyt a nemzetféltés gondolata. Mert miként a hit, úgy az anyanyelv is megtartó erő, mind az embernek, mind a közösségnek és a nemzetnek.

Az istentiszteletet követően, Barát Tünde bevezetőjével az intézmény igazgatónője, Horváth-Dricsa Márta köszöntötte az alma mater udvarán egybegyűlt diákokat, tanárokat, vendégeket.

A húsz kis elsős és az új kollégák üdvözlését is jellemző emelkedett ünnepi hangulatba azonban nem titkolt aggodalom is vegyült. Alapot ad erre a több okból is egyre fogyatkozó tanulólétszám. Sajnálatos, és Kárpátalja-szerte általános tendencia ez, veszélyezteti a nemzetiségi oktatás intézményrendszerét. De mint azt az igazgatónő a Zsidókhoz írt levél apostoli szavaival kiemelte: "...mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk."

A végzős kilencedikesek nevében László Enikő üdvözölte Ravasz László mottója szellemében a tudás ösvényére lépő kisdiákokat: "Mert nem a nyelvünk olyan, mint mi, de mi vagyunk olyanok, mint a nyelvünk." Majd egy-egy rövid kis vers tolmácsolásával maguk az elsősök bizonyították rátermettségüket. Jutalomként kézhez kapták életük első tankönyvét, s egy-egy tanszereket tartalmazó, stílszerűen iskolatáska formájú ajándékcsomagot, melyek érdemben segítik majd az ismeretszerzés ifjú lovagjait.

A Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola udvarán Tegze Hajnalka igazgatóhelyettes megnyitó szavait követően Lengyel Donát, a Nagyszőlősi Ferences-rendi Misszió szerzetes papja lépett az egybegyűltek elé, arra híva fel a diákok figyelmét, hogy a jövő nemzedékeként nekik kell tovább őrizni nyelvünket, hagyományainkat, kultúránkat, legyenek hát öntudatos magyar keresztény felnőttekké, akiknek a magyarság legyen a hivatásuk. Majd Molnár Zsolt, a mindkét gyermekét a Perényi Zsigmond Középiskolában taníttató verbőci református lelkész fordult a tanulókhoz, egy új lehetőségnek nevezve a most induló tanévet, melyet arra kell felhasználni, hogy Jézussal együtt haladjanak tovább fiatal életük útján, megőrizve egyúttal azt az örökséget, amit szüleik, tanáraik hagynak rájuk.

Nagy Klára, a KMKSZ Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke – az ukránosítási törekvésekre reagálva – kifejtette: rá vagyunk kényszerülve arra, hogy minél hatékonyabban szálljunk síkra a kárpátaljai magyar oktatási rendszer megmentéséért. Egyúttal pedig köszönetet mondott azoknak a szülőknek, akik – gyermekeik jól felfogott érdekében – mégiscsak az anyanyelvű iskolába íratták be kislányaikat, kisfiaikat. Van Damme Valéria iskolaigazgató rávilágított: a Perényi Zsigmond Középiskolában eddig is jól el tudták sajátíttatni a tanulókkal az államnyelvet. Ezt jelzi, hogy két érettségizőjük jelesre vizsgázott ukrán nyelvből és irodalomból, s rajtuk kívül több diák is jó eredményt ért el a vizsgán, az idei tanévben pedig még tovább emelik az államnyelv oktatásának színvonalát.

Ezt követően köszöntőt mondott még Petricskó Mária, az elsősök tanítónője, Olásin László megyei tanácsi képviselő, Petei Judit megyei tanácsi képviselő, az iskola állandó szponzora és Riskó Marianna igazgatóhelyettes.

A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumban a hagyományoknak megfelelően szent liturgiával kezdődött a tanévnyitó ünnepség, amit ezúttal Milán Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke celebrált, aki a diákokhoz szólva kiemelte: "A legfontosabb, hogy felismerjétek Jézus Krisztusban az Isten Fiát és a Megváltót." Majd beszélt a püspök az egyház és hitünk múltbéli próbatételeiről, és azokról, akik ma akarják aláásni az emberek hitét. Példaként állította a diákok elé Szent Pált, majd végezetül kijelentette: "Azt kívánom nektek, hogy tanulmányaitok mellett gyakran be tudjatok tekinteni a Szentírásba, és mindnyájan szeressetek bele Jézus Krisztusba. Az Úr Isten áldjon meg titeket."

A püspök virágcsokorral köszönte meg a leköszönő Orosz Anikó tanulmányi igazgató eddigi áldozatos munkáját. Majd bemutatta az új tanulmányi igazgatót, Magyar Vitát, aki beszédében a hit, remény és a szeretet életünkben betöltött fontos szerepéről beszélt, és kérte a szülők segítségét és együttműködését az eredményes tanévhez.

A tizenkét elsős név szerint bemutatkozott, majd mindannyian elmondták a líceumi esküt.

Végül az intézményvezető Egressy Miklós atya köszöntötte a szülőket és a tanévnyitóra érkezett vendégeket, köztük Juhos Lórántot, a Magyar Köztársaság beregszászi konzulját és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett Pákh Imrét és Pákh Sándort, valamint családjuk többi tagját, akik az alkalmat kihasználva címert és zászlót adományoztak Karácsfalvának. A munkácsi millenniumi Turul-szobrot helyreállító Pákh Imre beszédében hangsúlyozta: "Karácsfalván az itt élő emberek most már több mint 700 éve küzdenek, teszik a dolgukat anélkül, hogy feladták volna azt a helyet, ahol születtek. Ez a címer ennek az önfeláldozásnak a jelképe. Külön büszkeség, hogy az én családom is ebből a faluból származik. Amikor ezt a címert egy magyar ember megtekinti, akkor az ezeréves oszthatatlan magyar nemzet jut az eszébe. Remélem, ez így is marad még ezer éven keresztül." Majd a címerkészítő Pécsi L. Dániel beszélt a település címerének jelképrendszeréről. Végül Milán Sasik püspök megszentelte Karácsfalva új címerét és zászlaját, melyet ünnepélyesen átadtak Román Mihály polgármesternek.

Pákh Imre lapunk tudósítójának elmondta, hogy a családi alapítványukon keresztül már eddig is támogattak a líceumban tanuló diákokat, és a későbbiekben megvizsgálják a líceum támogatásának a lehetőségét is, amelynek egy tornateremre lenne a leginkább szüksége.

A Viski Kölcsey Ferenc Középiskolában a két első osztályban 31 gyermek kezdte meg a tanévet. Az ünnepség megnyitójában az iskola igazgatóhelyettese, Sari József többek között a következőkre figyelmeztetett: "452 év óta minden év kora őszén elsős gyerekek indultak a viski magyar iskolába. Különböző korszakokat, rendszereket éltünk meg és túl: két biztos pontunk mindig volt – "a templom és az iskola." Én hiszem azt, hogy minden nehézség, fondorlat ellenére munkál e közösségben annyi ész, szív, akarat és kitartás, hogy ez az elkövetkező száz évben is úgy legyen."

Forgon László igazgató beszédében kitért az új felvételi rendszerre és az oktatási miniszter legutóbbi rendeletének veszélyére. A szülőkhöz szólva így fogalmazott: "Örülök, hogy itt vannak, s hogy mellettünk döntöttek. Ezt értékeljük, és bizalmukat megköszönjük. (...) Minden felelősségteljesen gondolkodó szülő a legjobbat akarja gyermekének... Ehhez két nagyon fontos dolog szükséges, amit a gyermekkorban kell megalapozni: tudás és önbizalom. Tudása akkor lesz egy gyermeknek, ha az új ismereteket anyanyelvén szerzi meg, önbizalma pedig akkor, ha ezt sajátjai között teszi."

Szajkó Károly polgármester is üdvözölte a szülőket, nagyszülőket, jó tanulást kívánt a diákoknak, a tanároknak kitartást és jó munkát. Jenei Károly tiszteletes úr figyelmeztetett, hogy minden döntés egyben vállalás is: döntésünkkel vállaljuk a közösség múltját, jelenét és felelősséget érzünk jövőjéért. Az elsősök műsora után a kicsik átvették Viktor Baloga, az elnöki adminisztráció vezetőjének ajándékát, majd megszólalt az első csengő és megkezdődött az új, 2008-2009-es tanév. (pp/kmb/fzs/bkk/lm/bzs/sj)