Őrködni fő kötelességünk!

Nemzetőri, hadi intézkedések Ugocsában 1849-ben

2010. március 12., 09:00 , 478. szám

Az 1848. március 15-én Pestről elinduló, másfél esztendeig tartó, Aradon gyászosan befejeződő dicső szabadságharcunkból a mi szűkebb pátriánk falvai is kivették részüket. Voltak nevezetes csatahelyek is, mint például a podheringi. Kutatásaim során találkoztam családi levéltárakban olyan, a szabadságharccal kapcsolatos levelekkel, melyek ugyan egetrengető csatákról nem írnak, de hogy milyen hadi intézkedések történtek pl. Verbőcön, Patakon, Salánkon, azt az alábbi néhány levélből is megtudjuk.

Fő Hadnagy Úr!

Őrnagyi rendelet következtébe – Verbőczrűl 7 Köz Nemzet Őr és egy Tizedest – Patakrul ismét 7 Köz Nemzet Őr és egy Tizedest – jól fel fegyverkezve és fel öltözködve egy napi eleséggel ellátva, rendeljen ki – Kik f.hó 8-án az az hónap reggel – Salánkrul Makk Sándor Hadnagy urat – a’ Salánki N(emezet) Őrökkel készen várván, azokkal egyesülve – ide jövéndenek Szőlősre – innét többekkel együtt Toronyára menendők. Ezen szolgálat 20 napig fog tartatni.

N(agy)szőlős Marczius 7-én ’849. Ferenczi Ignácz Százados

***

N(emzet) Ő(ri) Százados Nagy Iday Ferencz Urnak Verbőczön.

Ferenczi Ignácz Úr helyes okainál fogva Századosi hivataláról lemondván, – Ön, mint ki többször tanusitott hazafiui buzgalmat, ’s e’ pályán be bizonyult erélyessége által érdemesíté magát – a’ Salánki Század vezérletével századosul meg bizatik.

Kelt Tisza Ujhelybe April(is) 7-én ’849, Ujhelyi Sándor őrnagy

***

Ugocsai Polgári Biztostól:

Salánki Század Fő Hadnagyának

Salánk 23-dik aprilis ’849

Felsőbb rendelet következtébe rendelem miszerént Verbőczről a’ n(emzet)őrök közzül egy tizedes vezérlete alatt 12 n(emzet) őr holnap estve N(agy)Komjáton nállam jelenté magát, kik is 24 óráig ott strázsálni fognak Fekete Patakról holnap estvére a’ Salánki Malomnál legyen egy tizedes vezénylete alatt 12 n(emzet)őr kik egyet értve a’ Salánkiakkal ott strázsálni fognak ’s az általam kiadott rendelet szerént.

Oka e’ parancsnak ez – mit önnek örömest tudatok: Ma estve őrnagyunk által írt levelet vettem, hogy az ellenség vonulván vissza felé, hazamehetek, ’s a’ tul a’ tiszai Század se fog jönni, azonba ma másikat kapok, melybe írják, hogy itt maradjak, ’s míg a’ tul a’ tiszai Század meg érkezik az itteni Századdal rendelkezzek, mert Potheringnél van a csata és eredményéről még bizonyost nem tudhatván, őrködni fő kötelességünk.

Nagy.

***

N(emzet) Ő(r) Nagy Iday Ferencz Urnak.

Hazánk függetlensége kihírdetésének ünnepéje és az Ugocsai Nemzetőr Zászló Szentelés folyó 10-ik Napjára N(agy)Szőlősre lévén határozva, ezennel meg hagyatik Önnek miként Kölcsei Károly Százados Úr vezérlete alá Alhadnagy Mák Sándor Urat, 1 Őrmestert, 2 Tizedest és 30 Köz Nemzet Őrt csinos öltözettel, ’s mennyire lehet lőfegyverrel ellátva, jövő szerdára, vagy is folyó hó 9-ik estvéjére N(agy)Szőlősre be rendeli, hol szállás hús és kenyér részletekrőli rendelkezés már eleve megtétetett.

T(isza) Ujlak Maj(us) 7-ke ’849.

***

A’ környékünket fenyegető ellenség ellen használandó fegyveres erő nagyobbitása szükségessé teszi, hogy a maga részéről legalább 50 lovas nemzetőr haladéktalanul kiállíttassék ’s mentűl hamarább az Unghvári Táborba mehetésre kisérve tartasson – ehez képest hivatalosan szólítom fel az erénylő Százados Urat, hogy a rendezett őr sereg Tiszai Karát egybe híván, ’s velök tanácskozván a’ szükségelt 50 vagy ha lehet több lovas nemzetőrök kiállítását eszközöljék, aki a’ maga lován megyen, annak lovát meg kelletik becsültetni. A szolgálat egy hónapra tart – ha ki lovát az ál(l)adalomnak hagyja, annak becsült ára azonnal és kész pénzzel meg fog téríttetni – ha kiállítandó nemzet őrök magok lovaikon ki nem ál(l)hatnak, lovakat a megyéből kell alájok teremteni. Aki önként ajándékba adni át nem akarja, meg kell becsülni, ’s nyugtatványozni , kétségem nincs, hogy az álladalom megtéritendi. E tárgyban a míveltebb megyei osztály tégyen ki nagyobb erélyességet, ezeket szoritani, búzdítani kell, hogy példával menjen elő .... A készséget, reménylem siker fogja koronázni Önnek ’s Tiszt Társainak munkálódását – Önök erélyességétől függ, hogy a megmentett haza elmondhassa Önökről, hogy az ügyet úgy fogták fel, mint igaz magyarok.

NagySzőlős Julius 28-a ’849 Ferenczi Ignátz al ispán

***

A fenti levelekben szereplő intézkedő személyek ugocsai nemzetőr tisztek. Nagy-Iday Ferenc verbőci földbirtokos, hadnagy, főhadnagy majd százados, tekintélyesen kivette részét a szabadságharcból. Úgyszintén Ferenczy Ignácz százados, tiszaújlaki lakos, a vármegye alispánja. Újhelyi Sándor őrnagy tiszaújhelyi földbirtokos volt. Az egyik levél aláírója, Nagy Ambrus 1799-ben Péterfalván született. A tőle vett idézet a mának is szóló üzenet hordozója: "...bizonyost nem tudhatván, őrködni fő kötelességünk." Tisztelet illeti emléküket!

Közli: Józan Lajos huszti református lelkipásztor