Emléktábla-avatás Asztélyban

"Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes"

2010. szeptember 11., 10:00 , 504. szám

A tapasztalatok szerint a jó pedagógust tanítványai soha nem felejtik el, emlékét kegyelettel megőrzik szívükben, és azon értékek szerint élik életüket, melyeket tanítójuk az iskola falain belül plántált beléjük. Mindezek bizonysága volt az az emlékünnepség, melyre szeptember 1-jén került sor Asztélyban. A helyi elemi iskola egykori diákjai, idősek és fiatalok gyűltek össze a tanintézményben, hogy a községi tanács által készíttetett emléktábla felavatása által adózzanak néhai Csajkovics Ferenc és felesége, Csajkovics Margit emlékének, akik különböző időszakokban, egészen nyugdíjazásukig igazgatóként, illetve pedagógusként az iskola meghatározó személyiségei voltak.

Az emléktáblát készíttető községi tanács képviseletében elsőként Nagy Anna, Asztély polgármestere, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte a pedagógus házaspár jelen lévő gyermekeit, Csajkovics Ferencet és Dominikát, illetve Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökét, megyei képviselőt, Nagy János református lelkipásztort, valamint a termet zsúfolásig megtöltő egykori diákokat. Emlékeztetett szeptember 1-je, a tanévkezdés jelentőségére, amikor számos kisdiák lépi át az iskola küszöbét, hogy a tanintézményben tudást szerezzen, s az évek során megismerje önmaga értékét. Mint a polgármester asszony kifejtette, mindezen célok eléréséhez a hivatásukat lelkiismeretesen, tisztelettel és becsülettel teljesítő pedagógusokra van szükség. Olyanokra, mint a néhai Csajkovics Ferenc és felesége, Margit, akiknek emléke előtt Asztély egész lakossága kegyelettel adózik.

Pál Derceni Katalin, az iskola pedagógusa a házaspár életrajzát ismertette.

"Elhivatott, vallásos és a munkájához, hivatásához hű pedagóguscsaládról van szó, kiket próbára tett az 1944 őszét követő sorsforduló – hangsúlyozta méltató beszédében Orosz Ildikó elnök asszony. – Különösen Csajkovics Ferencet, akinek az imént ismertetett életrajzából kiderül, hogy a szülőfalujába nem térhetett vissza, hiszen görög katolikus kántortanítóként nem alkalmazhatták volna, éppúgy, mint számos hozzá hasonló származású tanítót. Helyükre ötezer, a Szovjetunióból érkezett pedagógus érkezett a szovjet rendszer propagálására. Viszont ők, akik fiatal házasokként ide kerültek, ebbe a döntő többségében református községbe, életük végéig szolgálták a közösséget. Nem a szovjet rendszert, hanem a közösséget szolgálták, és megtartották a közösség számára a magyar anyanyelvű oktatást. És hogy tevékenységüknek milyen eredménye volt, azt mutatja az itt jelen lévő sokaság." Végezetül Orosz Ildikó elmondta: "Azt gondolom, hogy az emléktábla, amely ennek a pedagógus házaspárnak a tiszteletére ma felavatásra kerül, az csak egy jel: az igazi tisztelet irántuk az lesz, ha azon iskola, ahol ők dolgoztak, megmarad, s ha az itt dolgozó pedagógusok a tudomány mellett azokat az értékeket is továbbadják, melyeket ők képviseltek."

Nagy János református lelkipásztor Ézsaiás próféta könyve 2. részének 3. verséből hirdetett igét, s kiemelte: "A pedagógusi pálya mind a gyerek műveltségének és személyiségének formálásáért, mind a közösség jövőjéért végzett jelentős szolgálat." Majd a jelenlévők közösen elénekelték a 331. dicséret 1. versét.

Ezt követően File Erzsébet, az Asztélyi Elemi Iskola igazgatója és öregdiákok emlékeztek a méltatottakra. Majd felavatásra került az emléktábla – az asztélyi Nagy István vállakozó alkotása és ajándéka –, melyen a házaspár portréja, neve és életrajzi adatai mellett egy Albert Schweitzertől származó idézet szerepel: "Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes."

F.Zs.

Csajkovics Ferenc 1918. augusztus 6-án született a jelenlegi Técsői járás Németmokra községében. 1937-42 között végezte el az Ungvári Királyi Görög Katolikus Kántortanító-képzőt. Munkáját Beregdédában kezdte elemi iskolai tanítóként. 1946. szeptember 1-jétől az Asztélyi Elemi Iskola igazgatója lett. 1969-70 között áthelyezték a Beregszászi 3. Sz. Középiskolába tanítói munkakörbe, majd 1970-től 1984-ig ismét az asztélyi iskola tanítója és igazgatója volt. 2007. szeptember 21-én hunyt el.

Csajkovics Margit 1924. szeptember 20-án született. 1947-ben fejezte be tanulmányait a munkácsi tanítóképzőben. Pedagógusi pályáját az újbátyúi, beregújfalui és beregdédai iskolában kezdte. 1948. augusztus 15-én került az Asztélyi Elemi Iskolába. Ugyanezen év december 16-án kötött házasságot Csajkovics Ferenccel. 1983-ban ment nyugdíjba. 2004 februárjában halt meg Berhidán.