Ukrajna félhomályban

2013. július 12., 02:00 , 652. szám

„Bármely szociális szempontból viszonylag egészséges társadalomban találunk körülbelül 10 százaléknyi kalandort, akik nem számolnak a valósággal, és ugyanennyi megátalkodott vészmadarat. Többségük nem kiemelkedő tehetség, de kellően ravasz, hogy ne kockáztasson számára érthetetlen okok miatt. De az ukrán társadalomban a kalandorokat nemzedékről nemzedékre likvidálta, a vészmadarakat viszont éppen ellenkezőleg: ösztönözte és támogatta a rendszer” – Oleg Pokalycsuk a mentális egészség szemszögéből vizsgálja az ukrajnai rendszerváltás következményeit a Dzerkalo Tizsnya országos hetilap internetes változatában megjelent írásában.

A pszichiátrián a betegek reggel a híradót nézik a tévében. Az egyik váratlanul a térdére csap:

– De jó, hogy diliházban vagyok!

Mire a háta mögött az ápolók egymásra néznek:

– Igen… Úgy tűnik, hogy ez meggyógyult.

Ez az anekdota, akárcsak a „dilisekről” szóló többi hasonló történet a posztszovjet ukrán nyárspolgárnak azt a szilárd meggyőződését tükrözi, hogy lelki betegek veszik körül. Eközben kétség sem férhet hozzá, hogy ő maga a pszichikai egészség és a józan gondolkodás mintaképe. Ez nem egyéb, mint a szokásos önigazolás a többiek lealacsonyítása által.

Ha a sokat emlegetett tévét nézzük, gyakorlatilag lehetetlen másként gondolkodni. Túl nagy a különbség a normatív viselkedésről bennünk kialakult kép (mely alapvetően a klasszikus irodalmi forrásokon alapszik, kezdve a Kobzossal), és az alkoholos mámorban úszó, hazug, a káromkodást államnyelvi rangra emelő hétköznapi valóság között.

Ezzel együtt Ukrajnának nem csupán a televízióban vannak tehetségei („має таланти” – utalás a népszerű tehetségkutató show-műsorra). Az országban még mindig tekintélyes számú jó képességű, tehetséges és – ami egyáltalán nem kizárt – egészen zseniális ember él. Hallgatólagosan úgy tekintjük, hogy ők valamennyien normálisak.

Az ukrán pszichopatológiai helyzet egészen hétköznapi, semmiben sem üt el a világ átlagától. A lelki betegség a maga valójában komoly és összetett jelenség, de ez a szervezetben végbemenő biológiai változások eredménye, és semmiféle összefüggés nem mutatható ki ilyen esetekben a politikai ostobasággal és a média árnyoldalával. Sajnos. A megbetegedések számának növekedése egyértelmű, de ez a helyzet az egész világon, a múlt század kilencvenes éveitől eleve minden mutató megduplázódott. Az objektív okok mellett mindez azzal is magyarázható, hogy a modern betegségosztályozásokban még az olyan állapotok is szerepelnek, mint a gyermeki düh és a szeretet. Ennek ellenére semmiféle sajátos ukrajnai elmezavar nem létezik. Egyszerűen nő a gazemberek és a mindent eltűrők száma, akik időről időre szerepet cserélnek. A betegségre emlékeztető viselkedési jegyek az erkölcs teljes hiánya közepette jelentkező túlélési vágy következményei.

Mielőtt azonban végérvényesen a pszichiáterekre bíznánk annak a kérdésnek az eldöntését, hogy nő-e vagy sem a lelki betegek száma Ukrajnában, mégiscsak meg kell jegyezni, hogy bármilyenek is legyenek a statisztikai adatok, okunk van azt hinni, hogy azok alulbecsültek, mivel ez mindjárt rokkantsági besorolást biztosít az embereknek. A hatalom pedig – akárcsak minden máson – ezen is spórolni igyekszik. Ugyanakkor a mentális zavarok enyhébb formáit nálunk a jelek szerint egyáltalán nem vizsgálják. Ezért beszéljünk most az „általános őrület” hangulatáról.

Az emberek alkalmazkodása mindahhoz, ami történik, mindig egyedi. A többség boldogul. De ha valaki szentimentális és/vagy nincs felkészítve a valóságra, nem képes adekvát módon fogadni és megoldani a felmerülő problémákat. Fejlődésbeli és viselkedési problémái támadnak. De mindez bizonyosan nem rólunk szól: az ukránok gyakorlatiassága, a hétköznapi leleményesség, ravaszság (és nem félünk kimondani: kapzsiság) igen távol állnak a „beszámíthatatlanság” hétköznapi fogalmától.

A norma egy szabványos viselkedési forma, amelyet kívánatosnak, elfogadhatónak és az adott kultúra számára tipikusnak tekintenek. Létezik-e az ukrán kultúrában ez a bizonyos viselkedési szabvány? A városi dimenzióban aligha. A mezőgazdasági, gyermekszületési és egyéb természeti ciklusok által meghatározott falusi kultúra a külső körülmények függvényében éppen hogy különböző, egymással nemegyszer ellentétes emberi viselkedést feltételezett. Ez a kultúra a városba átültetve, racionális, természetes gyökereit elveszítve folklórrá, idegenné vált és elveszítette praktikusságát. Az első, és tulajdonképpen mindezidáig egyetlen sikeres kísérlet a falusi mentalitás adaptálására a városhoz az elhíresült „kivégzett újjászületés” elnevezést kapta (a „розстріляне відродження” a múlt század 20–30-as éveinek ukrajnai szellemi-kulturális, irodalmi-művészeti irányzata volt – a szerk.).

Az Egészségügyi Világszervezet megfogalmazta a lelki egészség kritériumait:

Az embernek rendelkeznie kell saját fizikai és pszichikai énje folytonosságának, állandóságának, valamint identitásának tudatával és érzésével. Ukrajnában a történelmi folytonosság állandó megszakításának lehetünk tanúi, aminek célja a múltért viselt felelősség és a jelenben való cselekvés kényszerének elkerülése.

Az érzelmi tapasztalatok állandóságának és identikusságának érzete az azonos típusú helyzetekben. Az ukrán politika őrületesen unalmas és monoton. Szereplői csupán nemüket és életkorukat tekintve különböznek, de a dramaturgia mindig ugyanaz. Ugyanakkor a „néző”-választó, teljességgel eltérően reagál a hasonló cselekedetekre.

Kritikus viszonyulás önmagunkhoz, valamint saját pszichikai tevékenységünkhöz és annak eredményeihez. Úgy tűnik, ezen a téren a legrosszabb a helyzet. Mindenki az adósunk, de mi magunk nem tartozunk senkinek, körülöttünk – bennünket kivéve – mindenki bűnös mindenért.

A pszichikai reakciók megfelelése a társadalmi körülményeknek és helyzeteknek. Vagyis, egyszerűbben szólva az adekvát viselkedés. Ezen a téren szintén nem túl jó a helyzet. Örömmel rugdossuk a „döglött oroszlánokat”, és pánikba esünk a politikai korcsok ugatásától.

A társadalmi normáknak, szabályoknak és törvényeknek megfelelő önigazgatás képessége. Ennek valamiféle csírái különféle társadalmi kezdeményezések formájában a bürokrácia elkeseredett ellenállása ellenére megjelennek. A hatalom felsőbb köreiben folyó kemény osztozkodás váratlanul megérttette a lentiekkel, hogy nekik már bizonyosan nem jut semmi, és ezért az önigazgatás – legalább a túlélés filozófiájaként – jelen van a fejekben.

Az ember képessége saját életének eltervezésére és megvalósítására. Mit mondhatnánk erre? A banalitást: „hogyan lehet tervezni bármit a mi időnkben”? Az álmok megvalósításához hiányzik a pénz. De csak kevesen utaznak el vidékre, hagyják ott a nagyváros fényeit, mérséklik a kereskedelmi reklámok és a közönséges irigység által felfokozott étvágyukat.

A viselkedés változtatásának képessége az élethelyzetek és a körülmények változásának függvényében. Ez éppen az előző tézis folytatása. Semmi sem utal arra, hogy a néptömegek rendelkeznének ezzel a képességgel. Csak az állandó nyavalygás, a körülmények kárhoztatása tapasztalható, amire találó elnevezés is született: „skigling”.

E kritériumoknak nincs hierarchiájuk, s nem is mérhetők. De az ezek alapján kirajzolódó kép nem ad okot az optimizmusra. Holott tényszerűen semmi különöset nem lehet diagnosztizálni. A szalonna, a kisüsti és a géppisztoly gyors elrejtésének művészete nemzedékről nemzedékre száll.

Bármely szociális szempontból viszonylag egészséges társadalomban van körülbelül 10 százaléknyi kalandor, akik nem számolnak a valósággal, és ugyanennyi krónikus vészmadár. Többségük nem kiemelkedő tehetség, de kellően ravasz, hogy ne kockáztasson számára érthetetlen okok miatt. De az ukrán társadalomban a vészmadarakat nemzedékről nemzedékre likvidálta, a nyavalygókat pedig éppen ellenkezőleg: ösztönözte és támogatta a rendszer, beleértve a különböző „pool”-okhoz tartozó újságírókat. Ily módon a „másmilyenek” megközelítőleg egyötödét a nyavalygók kezdték képezni.

Ha pedig egy rendszerben 20 százalékot valamilyen egynemű jelenség tesz ki, akkor az általa elindított folyamatok alapvetőkké, gyakorta visszafordíthatatlanokká válnak. Ez a folyamat éppen úgy fest, mint az „őrült viselkedés”: zavar a környező világban való tájékozódásban, miközben minden alapvető készség megmarad; fokozott hajlam a fecsegésre és kapkodásra; félelem, elvágyódás, rosszindulat érzése; üldözési mánia és ijesztő tartalmú (elsősorban vizuális) hallucinációk. A közösségi portálok tartalma a televízióval együtt meglehetősen pontosan szemléltetik ezeket az állapotokat. A képet az eseményekre és a szubjektív fájdalmas jelenségekre való visszaemlékezés nehézsége egészíti ki. Vagyis nemigen szeretünk visszaemlékezni arra, miként előlegeztük meg a bizalmat a korábbi politikusoknak, miként hagytak azok cserben bennünket, és hogyan ismételtük meg ugyanezt újra és újra. Ettől a homályos tudati – reményeink szerint ideiglenes – állapottól, elsötétüléstől támad azután az általános klinikai meg nem felelés érzete. De ez mindössze egy érzés.

Hát a hallgatag, egészséges, tehetséges, beszámítható, fiatal kisebbség? Ők rendíthetetlenül Nyugat felé tekintenek, de egyáltalán nem az értékek vonatkozásában, hanem mint munkaerőpiacra. Miután az Európai Unió új kelet-európai tagjai csak nemrég váltak egyenlővé a „régi európaiakkal” a munkavállalás tekintetében, felerősödött körükben az északi irányú migráció, amitől viszont a saját országaikban felerősödött a munkaerő iránti kereslet. Ezért lelkesen tanulják az angolt és a többi európai nyelvet, tanulmányozzák a családfát a tekintetben, hogy nem ad-e lehetőséget egy másfajta állampolgárság megszerzésére. Egy másik részük, miután elácsorgott egy ideig a „szociális liftek” díszleteinél, s megértette, hogy miről van szó, a politikai radikálisok sorait gyarapítja. De ha két éven belül nem mennek semmire, gyorsan alábbhagy a lelkesedésük, s immár azokhoz csatlakoznak, akik igyekeznek elutazni. A nők körében szintén a „férjhez menni egy gazdaghoz/külföldihez” opció vezet az egyéni felemelkedés perspektíváinak tekintetében.

A homály nem drámai, hanem kényelmes. Könnyebb lopni. Mindenki elveszített mindent, vétkesek mégsincsenek. Az egyik Zsitomir-vidéki faluban az emberek az út hiánya miatt panaszkodnak. Valóban rettenetesek a gödrök a település határában. De a helyzet az, hogy a kilencvenes években felszedték a régi kockakő útburkolatukat a kőfejtőkből lopott robbanóanyag segítségével, s eladták a kőkockákat a városi hivatalnokoknak házalapozáshoz. Természetesen a hatalom a hibás az úthelyzetben. Igaz, arra már nemigen emlékeznek, hogy pontosan melyik is.

Őrültek volnának? Dehogyis, jó helyet találtak a pénzecskének. Elitták…

(Fordította: hk)