Horváth Lajos: Kárpátalja postatörténete a kezdetektől 2014-ig

Múltunk a postatörténet tükrében

2016. január 6., 09:10 , 782. szám

A téma iránt érdeklődők immár egy bő évtizede nyomon követhetik Horváth Lajos magyarországi történész és filatelista munkásságát, aki elhatározta, hogy feldolgozza Kárpátalja postatörténetét.

A szerző kutatásainak részeredményeit – afféle előtanulmányokként – 2005 és 2012 között közreadta már a Kárpátaljai postatörténeti füzetek 12 részes sorozatában, amelynek minden darabja nagy érdeklődést váltott ki a vidékünk múltja iránt érdeklődőkben. Ez irányú munkásságának megkoronázása, a téma nagyszabású összefoglalója a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége és a Gervay Mihály Magyar Postatörténeti Alapítvány támogatásával Gidófalvy Péter szerkesztésében és kiadásában több mint 400 nagyformátumú könyvoldalon most megjelent, gazdagon illusztrált munka.

Az olvasó talán meghökken először kezébe véve a vaskos kötetet, esetleg nem érzi át mindjárt, miért igényel ekkora terjedelmet egy olyan, látszólag csak vájt fülű szakembereket lelkesítő téma, amilyen kicsiny régiónk postatörténete. A válasz Horváth Lajos történészi múltjában és vidékünkhöz fűződő megható kötődésében keresendő. Mint könyvének előszavában is megemlíti, nagyapja az első világháborúban huszárként verekedett ezen a tájon a kozákokkal, apja légvédelmi tüzérként fordult meg Kárpátalján a második világégés idején, ami ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon életre szóló kötődése ehhez a magyarok és ruszinok lakta tájhoz. Ugyanakkor tapasztalhatjuk, hogy a szerző vérbeli történészként dolgozza fel a témát, azaz a postatörténeti és filatéliai információk, tények ismertetése mellett a történelmi hátteret, a magyarság és ezen belül régiónk múltját is felvázolja, megeleveníti, miáltal a laikusok számára is élvezhetőbbé teszi munkáját.

Külön figyelmet érdemel e sorok szerzője szerint az a körültekintés és precizitás, amellyel Horváth Lajos vidékünk zaklatott XX. századi történetét korszakolja témája szempontjából. Érdemes megemlékeznünk arról a lépten nyomon megmutatkozó rendszerességről és kitartásról is, amellyel a szerző a könyv megírásának hátteréül szolgáló előmunkálatokat végezte. Jelentős szerepet játszottak ebben, saját bevallása szerint is, magyarországi és külföldi – köztük kárpátaljai – kapcsolatai és gyűjtései. Az évek során gazdag tárháza jöhetett így létre a kárpátaljai vonatkozású postai bélyegeknek, bélyegzőknek, levelezőlapoknak stb. A szerző jelzi, hogy a közreadott tények és információk egy részét korábban még nem publikálták, illetve nem voltak hozzáférhetők magyar nyelven, miáltal – véleményünk szerint – a Kárpátalja postatörténete a kezdetektől 2014-ig olyan forrásmunkává léphet elő, amely a jövőben további hely- és postatörténeti írások alapjául vagy ihletőjéül szolgálhat.

pszv