Egy magyarországi lakos ukrajnai végrendeletéről

2017. szeptember 25., 10:28 , 871. szám

„Férjem szülei közel két éve Magyarországra költöztek, viszont az ingatlan, amiben élünk, még mindig az ő tulajdonukban van. Kiköltözésük előtt, még ukrán okiratokkal, a községházán hagytak egy végrendeletet arról, hogy haláluk után kié legyen ez az ingatlan. Ebben az esetben érvényes maradt-e a végrendelet? Milyen jogszabályok lépnek ilyenkor érvénybe a hagyatéki eljárás során?”

– Amennyiben a hagyaték több országban található, esetleg az örökhagyó külföldi állampolgár, illetve változott az állampolgársága, rendszerint nem egyszerű eldönteni, hogy melyik állam jogszabályait kell alkalmazni az adott esetben.

A végrendelkezés és az öröklés sajátosságairól a külföldön élő, illetve nem ukrán állampolgárságú személyek esetében Ukrajna törvénye A nemzetközi magánjogról (Про міжнародне приватне право) rendelkezik. E jogszabály 72. cikkelye úgy fogalmaz, hogy a személy végrendelkezési képességét, valamint a végrendelettel szembeni alaki követelményeket annak az országnak a törvényei határozzák meg, amelyben az örökhagyó állandó lakhellyel rendelkezett a végrendelet megírásának vagy halálának pillanatában. Ugyanakkor a 71. cikkely egyértelművé teszi, hogy az olyan tulajdon öröklését, amelyet kötelezően állami regisztrációnak kell alávetni Ukrajnában – ilyennek minősül az ingatlan is –, az ukrán törvények szabályozzák. Másfelől a 70. cikkely azt mondja ki, hogy – a 71. és 72. cikkelyek rendelkezéseinek figyelembevételével – az öröklést annak az országnak a törvényei szabályozzák, amelyben az örökhagyó utoljára lakóhellyel rendelkezett, amennyiben a végrendeletben nem választotta annak az országnak a jogrendjét, amelynek az állampolgára volt.

Ami a magyarországi szabályozást illeti, ha az örökhagyó halálakor magyar állampolgár, s Magyarország területén él, az ottani közjegyzőnek (vagy bíróságnak) kell lefolytatnia a hagyatéki eljárást, ugyanakkor magyar hatóság külföldi ingatlannal kapcsolatos jog érvényesítése iránti eljárásban nem vehet részt.

Meg kell jegyezni azt is, hogy az ukrajnai végrendeletet és végrehajtását illetően utóbb számos kérdés és bonyodalom merülhet fel. Így például, ha az örökhagyó új végrendeletet állít össze Magyarországon, hogy ottani tulajdonáról is rendelkezzék, azzal érvényteleníti az ukrajnait. Az ukrajnai végrendelet nem ad felmentést a köteles részre vonatkozó jogszabályi előírások alól az esetleges magyarországi jogosultak vonatkozásában sem. (Köteles részre a hagyatékból az örökhagyó munkaképtelen szülei és gyermekei tarthatnak igényt.) Számítani kell arra is, hogy amikor az eljáró ukrajnai közjegyzőnek vagy önkormányzati megbízottnak tudomására jut, hogy az örökhagyó nem ukrán állampolgár, felmerülhet részéről az itt hagyott végakarat végrehajthatóságának kérdése, ami hosszadalmas eljáráshoz vezethet. Stb.

Mindazonáltal szeretném megnyugtatni a levélírót, hogy férje szüleinek külföldre költözése és a magyar állampolgárság felvétele nem befolyásolja a magántulajdonhoz való jogukat Ukrajna területén. Más szóval, továbbra is szabadon rendelkezhetnek az ingatlannal, akár egy esetleges új végrendeletükbe is belefoglalhatják azt Magyarországon. Azt javasolnám, hogy vegyék fel a kapcsolatot egy, a hasonló ügyekben járatos ügyvéddel, aki egyaránt jól ismeri a magyarországi és az ukrajnai gyakorlatot, és segíthet megválasztani az ingatlan átruházásának azt a módját, amely utóbb a lehető legkevesebb bonyodalommal és ügyintézéssel jár.

hk