Amit a helyhatósági választásokról tudni érdemes VIII.

2020. szeptember 29., 09:46 , 1025. szám

Sorozatunkban a Választási törvénykönyv (Vtk.) alapján áttekintjük, hogyan folynak az előkészületek az október 25-ére kiírt helyhatósági választásokra, s miként zajlik majd a szavazás.

Szavazatszámlálás a szavazóhelyiségben

(Folytatás. Elejét lásd lapunk előző számában!)

A szavazókörzeti választási bizottság tagjai a szavazók számának, az átvett, felhasznált, elrontott és érvénytelenített szavazólapok számának megállapítása, a szavazóurnák felnyitása és a szavazólapok összeöntése után elkülönítik egymástól a különböző választások szavazólapjait, majd valamennyit külön-külön is összeszámolják – kivéve azokat, amelyeket kizárták a szavazatszámlálásból.

A szavazatszámlálás során a választási bizottság kijelölt tagja hangosan számolja a szavazólapokat. Mindent, ami nem a megállapított paramétereknek megfelelő szavazólap, félretesznek, nem veszik figyelembe. Amennyiben kétséges, vajon a szóban forgó „tárgy” szavazólapnak tekinthető-e, a bizottság szavazással dönti el a kérdést. A nem szavazólapnak minősülő tárgyakat külön csomagolják, a csomagot aláírásukkal és a bizottsági pecséttel hitelesítik a testület tagjai.

A számlálás eredményét tekintik a szavazásban részt vett választók számának, ezt minden választás esetében feltüntetik annak jegyzőkönyvében.

Ezután minden választás szavazólapjait egymás után szétválogatják az adott választáson indulók nevével ellátott táblácskákkal jelölt oszlopokba. Külön tábla jelöli az érvénytelen szavazatokat.

A szétválogatás során a feladattal megbízott bizottsági tag minden szavazólapot felmutat valamennyi bizottsági tagnak, fennhangon közölve, hogy kire adta szavazatát a szavazólapot kitöltő választó. Amennyiben kétség merül fel a szavazólap tartalmát illetően, a választási bizottság szavazással dönti el a kérdést.

Érvénytelennek minősül a szavazólap:

1) a megyei tanácsi, járási tanácsi, városi kerületi tanácsi, valamint városi, községi, nagyközségi tanácsi (10 ezer és annál több választó lakta kistérségben) választások esetében:

a) amelyről hiányzik az adott szavazókörzeti választási bizottság pecsétje;

b) amelyben nem szerepelnek az illetékes választási bizottság által eszközölt módosítások, vagy olyan módosítások tapasztalhatók, amelyekről nem határozott a testület, esetleg a módosítások nem felelnek meg a választási bizottság vonatkozó határozatának;

c) ha több párt neve mellett is jelölés látható a szavazólapon;

d) ha egyetlen pártot sem jelöltek be a szavazólapon;

e) ha nincs letépve a szavazólapról az ellenőrző talon;

f) ha egyéb okból nem állapítható meg a választó szándéka a szavazólapon szereplő pártok egyikének támogatását illetően;

2) a városi, községi, nagyközségi (10 ezer választónál kisebb lakosságú kistérségek) tanácsi, valamint községi, nagyközségi faluvezetői és városi polgármester-választások esetében:

a) amelyről hiányzik az adott szavazókörzeti választási bizottság pecsétje;

b) amelyben nem szerepelnek az illetékes választási bizottság által eszközölt módosítások, vagy olyan módosítások tapasztalhatók, amelyekről nem határozott a testület, esetleg a módosítások nem felelnek meg a választási bizottság vonatkozó határozatának;

c) ha a szavazólapon egyetlen jelölt neve mellé sem tettek jelet;

d) ha több jelölt neve mellé is jelet tettek a szavazólapon;

e) ha nincs letépve a szavazólapról az ellenőrző talon;

f) ha egyéb okból nem állapítható meg a választó szándéka;

Ha a megyei, járási, városi kerületi tanácsok képviselőinek, valamint a 10 ezer és annál több választót számláló városi, községi, nagyközségi tanácsok képviselőinek megválasztására szolgáló szavazólapon a „Від організації партії, за яку я проголосував (проголосувала), підтримую кандидата у депутати” szavak után a territoriális választási lista nem létező sorszáma van feltüntetve, vagy egyéb jel látható, úgy tekintik, hogy az adott szavazatot a szavazólapon bejelölt párt teljes választási listájának támogatására adták le.

Amennyiben az a helyzet áll elő, hogy „egyéb okból” nem állapítható meg a választó szándéka a szavazólapon szereplő valamelyik párt vagy jelölt támogatását illetően, a választási bizottság szavazással határoz a szavazólap érvénytelenné nyilvánításáról.

Az érvénytelen szavazólapokat külön számolják meg, a számukat beírják a szavazatszámlálási jegyzőkönyvekbe, majd becsomagolják.

A továbbiakban sor kerül az egyes pártokra leadott szavazatok összeszámolására a megyei tanácsi, járási tanácsi, városi kerületi, valamint városi, községi, nagyközségi (10 ezer és annál több választó lakta kistérség) tanácsi választásokon. A számlálás alatt bármelyik bizottsági tagnak jogában áll ellenőrizni, újraszámolni a szavazólapokat. A számlálás eredményei bekerülnek a választási jegyzőkönyvbe.

A választási bizottságnak kötelessége ellenőrizni, hogy a szavazásban részt vett polgárok száma megegyezik-e az érvénytelen szavazólapok és a pártokra leadott szavazatok számával. Ha a számok nem egyeznek, arról jegyzőkönyvet vesznek fel, feltüntetve abban az eltérésnek a választási bizottság által megállapított okát. Ezt a jegyzőkönyvet a bizottság tagjai mellett jogában áll aláírni a szavazatszámlálásnál jelen lévő jelölteknek, a megbízottjaiknak, a pártok megbízottjainak, a hivatalos megfigyelőknek is.

Következő lépésként a választási bizottság sorban megszámolja a pártok választási listáin szereplő jelöltekre leadott szavazatokat. A számlálás eredményei szintén bekerülnek a jegyzőkönyvbe. Külön tüntetik fel azoknak a szavazatoknak a számát, amelyek a választási listákon szereplők egyikét sem támogatták, úgy tekintve, hogy ezzel a választó az adott párt általános listáját kívánta támogatni. Végezetül a választási bizottságnak meg kell győződnie róla, hogy a pártokra leadott szavazatok száma megegyezik-e a pártok választási listáin szereplőkre, illetve a teljes listára leadott szavazatok számával. Az esetleges eltérésről jegyzőkönyvet vesznek fel.

Ezután a választási bizottság összeszámolja a városi, községi, nagyközségi (10 ezer választó alatti lakosságú kistérségek) tanácsi választásokon, valamint a községi, nagyközségi faluvezetői és városi polgármester-választásokon induló jelöltekre leadott voksokat. Az eredményeket feltüntetik az adott választás jegyzőkönyvében. Ellenőrzik, vajon a szavazáson részt vett választópolgárok száma megegyezik-e a jelöltekre leadott és az érvénytelen szavazatok számával. Az esetleges eltérésről jegyzőkönyvet vesznek fel.

A megszámolt szavazólapokat becsomagolják. (Lásd a Vtk. 250. cikkelyét!)

(Folytatjuk.)