A lakásfoglalók kilakoltatásáról és tartozásaik megtérítéséről

2020. november 24., 09:05 , 1033. szám

„Öreg nagynéném ajándékozási szerződéssel átadott nekem egy lakást, amelyben évek óta olyan személyek élnek, akiknek ehhez semmi joguk: bérleti szerződéssel nem rendelkeznek, be sincsenek jelentve a lakásba – egyszóval lakásfoglalók. Engem, a tulajdonost sem engednek be, ki se nyitják az ajtót. Nemhogy lakbért nem hajlandók fizetni, de a kommunális szolgáltatásokat is ingyen használják, így egyre nő a tartozásuk – pontosabban az én tartozásom, hiszen a szolgáltatók immár engem fenyegetnek behajtással. Van rá lehetőség, hogy legalább a kommunális szolgáltatásokért felhalmozott tartozást megfizessék nekem, vagy rájuk terheljék az adósságot a szolgáltatók? Hogyan szabadulhatnék meg a lakásfoglalóktól?”

– Lehetőség van a kommunális szolgáltatások díjának visszatérítésére, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy erre általában a lakásban jogalap nélkül tartózkodók kilakoltatása után kerülhet sor.

Az ajándékozási szerződéssel ön megszerezte a lakás tulajdonjogát. A Polgári törvénykönyv (Ptk.) 319. paragrafusának 1. pontja értelmében a tulajdonos belátása szerint birtokolhatja, használhatja a tulajdonát, és szabadon rendelkezhet azzal. A tulajdonosi jogok csak a törvények által megállapított esetekben és rendszerint korlátozhatók, szüntethetők meg, s a tulajdonos is csak jogszabályban rögzített esetekben és módon kötelezhető arra, hogy hozzáférést biztosítson a tulajdonához másoknak.

A Ptk. 391. cikkelye értelmében a tulajdonosnak jogában áll követelni bármilyen akadály elhárítását, amely gátolja a lakóhelyiség (a tulajdona) szabad használatában, az azzal való rendelkezésben. Miután a szóban forgó személyek lehetetlenné teszik, hogy szabadon rendelkezzék tulajdonával, nincs jogalapjuk az ingatlanban tartózkodni, s nem áll szándékukban önként elhagyni az épületet, önnek jogában áll kezdeményezni a kilakoltatásukat.

Ukrajna Alkotmányának 47. cikkelye értelmében bárki csak bírósági úton és kizárólag a törvények alapján fosztható meg a lakóhelyétől. Ezért önnek is a bírósághoz kell fordulnia. A keresetet a kilakoltatandók lakóhelye vagy bejelentett lakcíme szerint illetékes bíróságon lehet benyújtani.

Véleményem szerint a kilakoltatást követően, az erre vonatkozó bírósági határozat alapján célszerű követelni a közműszolgáltatásokért felhalmozott tartozás megtérítését. Ehhez önnek a bíróság előtt bizonyítania kell, hogy abban az időszakban, amelyben az arra nem jogosult személyek a lakásban tartózkodtak, ön nem élt az épületben, minek következtében nem is vehette igénybe ott a szolgáltatásokat. Ennek érdekében be kell mutatnia egy igazolást a lakhelynyilvántartó hivataltól, miszerint a vizsgált időszakban nem volt bejelentve a szóban forgó lakcímen. Hogy valóban nem lakott ott, azt mindenekelőtt a szomszédok igazolhatják tanúvallomásukkal. Bizonyítania kell azt is, hogy a szóban forgó személyek az adott időszakban a lakásban éltek, s így ők voltak azok, akik igénybe vették a szolgáltatásokat. Ebben szintén a szomszédok vallomására támaszkodhat elsősorban.

Rossz hír, hogy amennyiben a bíróságon szándékozik elérni a lakásfoglalók által felhalmozott tartozások megtérítését, előbb önnek kell törlesztenie a szolgáltatókkal szembeni tartozást. Felmutatva a tartozások megfizetését igazoló csekkeket, valamint a szolgáltatókkal kötött szerződéseit, amelyek alapján azok a szolgáltatásaikat nyújtották a lakásában, igazolja a bíróság előtt, hogy rendezte a tartozást, s most el szeretné érni, hogy a lakásfoglalók térítsék meg önnek az elszámolással kapcsolatos kiadásait.

Ebben hivatkozhat a Ptk. 22. cikkelyére, amely a tulajdonost a tulajdona károsodása miatt ért veszteségek közé sorolja azokat a kiadásokat is, amelyekre az sérült joga helyreállítása céljából kényszerül. Vagyis kijelenti: azáltal, hogy kiegyenlítette a lakásfoglalók által igénybe vett közműszolgáltatások díját, helyreállítva ezzel a lakás használatához fűződő jogát, önt veszteség érte. Ennek a veszteségnek a megtérítését jogában áll követelni a lakásfoglalóktól.

Javasolnám, hogy a keresetek előkészítéséhez, benyújtásához és az eljárás lefolytatásához vegye igénybe ügyvéd segítségét. A keresetekben kérheti a perekkel kapcsolatos kiadásai, így az ügyvéd munkadíjának megtérítését is.

hk