Szavalópályázat unokák és nagyszülők részére

Pályázati felhívás

2021. szeptember 14., 08:16

„Mondj verset a nagyival!” Szavalópályázat unokák és nagyszülők részére  a„Toldi” animáció premierje alkalmából a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kezdeményezésében

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (rövidített neve: MTVA;székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; képviseli: Papp Dániel, vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező) szavalópályázatot hirdet „Mondj verset a nagyival!”címmel.

Az Arany János-emlékévben elnyert pályázat eredményeképpen a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban megszületett „Toldi”bemutatásával évtizedek után ismét nagyszabású animációs filmmel büszkélkedhet a hazai rajzfilmgyártás. A Jankovics Marcell nevéhez köthető sorozat különlegessége, hogy egyedi, kézzel rajzolt technikával készült, ami ma is értékálló minőséget képvisel.

 

1.      A pályázat célja:

•      Arany János „Toldi”című költeményének közös szavalásával a generációk összekötése,

•      családi kapcsolatok erősítése, közös időtöltésre ösztönzés,

•      értékteremtés,

•      kultúraápolás

 

2.      A pályázat területi és személyi hatálya:

 

Az MTVA a „Toldi” animáció 2021. szeptember 19-i Duna Televíziós premierje alkalmából kiírt pályázatára unokák és nagyszülők (a továbbiakban: Pályázók) közös alkotását várja a Szervező Magyarországról és a határon túlról. A Pályázaton a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

3.      A pályamű elkészítésének formai követelményei:

 

A pályázati kiírásnak megfelelő tematikájú pályaművel (videóval) lehet pályázni.

A pályázat benyújtásának feltétele Arany János „Toldi” című költeményébőlminimum egy versszak közös szavalása, ennek videóformátumban rögzítése.

 

4.      A pályaművek benyújtása és határideje:

 

Az audiovizuális pályaműveket videóformátumban (.mp4, .mpeg., avi, .mki., .wmv)valamely filemegosztón keresztül (Google Drive, WeTransfer, iCloud, MyAirBridge stb.) link formájában elektronikus úton küldhetik be a toldi@mtva.hu e-mail címre 2021. szeptember 1-19. között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 19., vasárnap.

 

5.      A pályaművek értékelése:

 

A beérkezett pályaműveket televíziós szakemberekből álló zsűri értékeli.

 

6.      A pályázat díjazása:

 

A szeptember 19. napjáig beérkezett pályaművek közül a 6 legjobbnak ítélt alkotást tárgynyereményekkel, Kecskeméti Rajzfilmstúdió-bejárással, valamint képernyősmegjelenéssel jutalmazza a zsűri.

 

A Duna Televízió az Almárium című műsorába interjút készít a díjazottakkal, amely részeként elhangzik a pályamű egy részlete a „Toldi” sorozat vetítése során.

 

7.      Pályázat eredményének kihirdetése:

 

A nyerteseket az MTVA válasze-mailben értesíti.

 

A pályázattal kapcsolatban a toldi@mtva.hue-mail-címen kérhető további információ.

 

8.      A Szervező jogai:

 

A Pályázók a részvétellel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy -amennyiben a 6. pontban meghatározottak szerint pályaművük a 6 legjobb közé kerül- a médiaszolgáltató a Duna Televízió Almárium című műsorába interjút készítsen, amelynek részeként elhangzik a pályamű egy részlete. Pályázók továbbá feltétlen hozzájárulásukat adják a felvételek tárolásához, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy általi felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a részvételből kizárja azt a pályázót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a pályázóval szemben, aki visszaél más pályázó adataival, különösen személyes adataival.

A Szervező a Covid–19 vírus által okozott világjárvánnyal összefüggésben nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy nem terheli felelősség a járványhoz kapcsolódó karantén, kijárási korlátozás vagy nemzetközi szervezet, illetőleg törvény vagy a Kormány által meghatározott bárminemű olyan intézkedés következtében, amely a díjak átvételére, felhasználására hatással lehet.

A Pályázók a pályázatra történő jelentkezéssel, azaz a pályamű (videó)toldi@mtva.hu e-mail címre történő elküldésével elismerik, hogy jelen Pályázati Felhívást megismertékés azt feltétel nélkül elfogadják. Amennyiben a Pályázók a Pályázatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadják el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emelnek, a Pályázaton nem jogosultak részt venni, illetve a Pályázatból automatikusan kizárásra kerülnek. A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Felhívás szerint történik. Amennyiben a Felhívás valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Pályázók a részvétellel tudomásul veszik, hogy a díjak átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzé tehet. Pályázók egyben feltétlen hozzájárulásukat is adják ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A díjazottaknak a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

 

9.      Adatkezelés

9.1 Adatkezelő:

A Pályázat során történő személyes adatok adatkezelője a Szervező.

9.2 Az adatkezelés célja:

Szervező a Pályázók által a Pályázatban történő részvételkor, valamint a nyertes Pályázók által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat

-     a Pályázat eredményes lebonyolítása,

-     a Pályázók azonosítása,

-     a nyertes Pályázókkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolításacéljából kezeli.

9.3 A kezelt adatok köre:

Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Pályázó alábbi személyes adatait:

a)    a Pályázatban történő részvételhez a Pályázókneve, telefonszáma, e-mail címe;

b)   a nyertes Pályázók által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (név, e-mail cím, telefonszám).

9.4 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Pályázók által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Pályázók a részvétellel elismerik, hogy az adatszolgáltatásuk megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározáson alapul, amellyel kifejezett beleegyezésüket adják ahhoz, hogy Szervező az 9.3. pont szerinti személyes adataikat a fenti célok érdekében kezelje.

A megfelelő tájékoztatást jelen Pályázati Felhívás, különösen annak jelen 9. pontja szolgálja. A Pályázatra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Pályázók a Szervezőhöz fordulhatnak az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.

Szervező kifejezetten felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, ezzel azonban tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Pályázatban a továbbiakban nem vesznek részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra kerülnek, a hozzájárulásuk visszavonásától kezdődően a Szervezőnek nem áll módjában a nyereményeket részükre átadni.

9.5 Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy a Pályázók személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Pályázók személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Pályázók személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Pályázók bocsátanak Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulásukat megadták. A Pályázók a személyes adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Szervező adatbázisába a Pályázat eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

9.6 A Pályázók jogai:

a)        A Pályázók jogosultak arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjanak arra nézve, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjanak a Szervező által kezelt adataikról, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

b)        A Pályázók kérhetik, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Pályázók kérhetik személyes adataik kiegészítését.

c)        A Pályázók kérhetik személyes adataik törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

-          a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;

-          jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

-          közérdekből végzett feladat ellátásához;

-          a népegészségügyet érintő közérdekből;

-          közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

d)       A Pályázók a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosultak megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

e)        A Pályázók jogosultak arra, hogy kérésükre a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha

-          a Pályázókvitatják a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

-          az adatkezelés jogellenes, de a Pályázók ellenzik az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

-          a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázók igénylik azokat jogi igényeik előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-          a Pályázók tiltakoznak adataik közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Pályázók továbbá jogosultak arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Pályázókjogaik gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Pályázók kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázókat.

9.7 A jogérvényesítés lehetőségei:

A Pályázók az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmüket az adatvedelem@mtva.hue-mail címen jelenthetik be.

Jogaik megsértése esetén a Pályázók a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelyük, ennek hiányában pedig tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszékhez fordulhatnak.

A Pályázók a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Pályázók továbbá panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhetnek arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely:        1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.:                 +36 (1) 391-1400

Fax:                 +36 (1) 391-1410

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:           http://naih.hu

10.    Egyéb rendelkezések

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Pályázati Felhívásban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A pályázati felhívás módosításait, illetve a pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi (a pályázati felhívás közzétételével megegyező módon). A Pályázatra jelentkező Pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Pályázattal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. 

A pályázati kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé kiválasztásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Budapest, 2021. augusztus 5.

 

 

@font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;}@font-face {font-family:"Open Sans"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; mso-themecolor:hyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:#954F72; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;}p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}p.Default, li.Default, div.Default {mso-style-name:Default; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Open Sans","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Open Sans"; color:black; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;}div.Section1 {page:Section1;}ol {margin-bottom:0cm;}ul {margin-bottom:0cm;}