Hálaadó istentisztelet Huszton

Józan Lajos: 25 éve az egyház szolgálatában

2006. február 17., 09:00 , 266. szám

Február 12-én kettős évforduló kapcsán tartottak hálaadó istentiszteletet a huszti református templomban: huszonöt évvel ezelőtt kezdte meg lelkipásztori hivatását Józan Lajos tiszteletes, aki ezen a napon méltatta 50. születésnapját is.

Józan Lajosnak gyermekkori álma volt, hogy lelkipásztor legyen. Húszévesen találkozott az azóta már elhunyt Forgon Pál református püspökkel, akitől megtudta, hogy lehetőség van fiatalok lelkészi pályára való jelentkezésére. 1981-ben letette a segédlelkészi vizsgát. 1982-ben már 5 település gyülekezetének (Nagy- és Kisbégány, Beregdéda, Gut és Balazsér) lelkipásztori feladatait végezte. 1987-től 11 éven keresztül a viski református gyülekezetben szolgált, 1995-től egyidejűleg a huszti gyülekezet szolgálatát is ellátta, 1998-tól pedig csak Huszton szolgál. Mint elmondta, lelkipásztori hivatása mellett a könyvek és a történelemtudomány érdekli. 10 éve elkezdte a viski és a huszti református gyülekezet, a kárpátaljai református gyülekezetekben szolgált lelkészek, valamint a viski és a kárpátaljai jeles családok történetének kutatása kapcsán az anyaggyűjtést, melynek eredményeit a későbbiekben szeretné könyv alakban megjelentetni.

A hálaadó istentisztelet kezdetén Seres János máramaros-ugocsai esperes felolvasta a Zsoltárok könyvéből a 90. zsoltárt, majd Gulácsy Lajos, a Kárpátaljai Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke szólt a hívekhez Mózesnek az Úrhoz szóló imádságával: "Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk." Mint a püspök úr elmondta, nem mindegy, hogyan éljük meg napjainkat, eltékozoljuk-e életünket vagy tartalmasan élünk. Az az ember, akinek istenhite van, nem csupán a sírig gondolkodik, hanem azon túl is látja élete értelmét. Ezért nagyon fontos, hogy hitünket kősziklára építve, Isten iránti engedelmességben éljünk, s kérjük bölcsességét, ahogyan azt Mózes is tette. Az igehirdetés után sor került az ünnepelt köszöntésére. A huszti gyülekezet tagjai virággal és jókívánságokkal, Gulácsy Lajos püspök könyvekkel, Seres János esperes pedig a 37. zsoltár egyik igéjével köszöntötte Józan tiszteletest: "Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit." Az önnepi alkalmon a Péterfalvai Refor

mátus Líceum tanulói szolgáltak énekes-verses műsorral, majd ezt követően a hívek és vendégek a parókián rendezett közös szeretetvendégségen vettek részt.

Fischer Zsolt