Karácsony

2003. december 19., 01:00 , 153. szám

Isten az Ószövetségben úgy mutatkozott be Mózesnek, mint Aki Van, tehát ő az egyedüli örökkön Létező! A választott népnek mégis sokszor ígérkezik úgy, mint Aki Eljövendő.

Ezt az ígéretet Krisztus első eljövetelében, születésében látjuk megvalósulni; ez élteti bennünk második eljövetelének reménységét. Jézus Krisztusban eljött kö­zénk Isten. ő a szabadító, ő hozza el lelkünknek a békét. Az erő­sza­kos önkényen alapuló látszat­sza­badság csak elfojtja az indulatokat, miközben a felszínen lévő bé­ke háborús feszültségeket takar­hat. Jézus segítségével szaba­du­lunk meg a bűn rabságából, akkor juthatunk abba a békességbe, amit az angyalok hirdettek Betle­hem­ben. Nem lesz igazán békénk és örömünk, amíg őszinte bűnbánatban és kölcsönös kiengesztelődésben meg nem találjuk az Úr legnagyobb ajándékát, örömhírét.

A bűnös vágyak – a másik bir­toklása, a pénz, a hatalom – csak feszültséget, háborúkat ered­ményez, először bensőnkben, aztán családunkban, környezetünkben, sőt, világméretekben. Így nem tudunk örülni. Csak ha eltakarítjuk a bűnök romjait, s új vilá­got: a szeretet, az igazság közösségeit kezdjük építeni magunkban és kör­nye­ze­tünk­ben, akkor kezdjük megérteni az angyalok karácsonyi szózatát: „Békesség a földön a jóakaratú embereknek.”

A tör­ténelemben látjuk, mennyire nem sikerült Isten nél­kül (tehát Szeretet nélkül!) az emberek felszabadítása. Sőt, gyakran még rosszabb helyzetbe kerültek a „felszabadulás” után vesztesek és győztesek egyaránt.

Ezért küldi az Atya egyszülött Fiát a világba, hogy ténylegesen felszabadítsa az embert és ennek az örömére vezesse. Mindannyiunknak, akik már Jézus Krisz­tus hitében élünk, jó tanúságot kell tennünk Isten ajándékozó szeretetéről, hogy elhiggye a világ: életünk Istenben kaphat újra értelmet és boldogságot. Kará­csonyi ajándékozásunk akkor lesz hi­teles és örömszerző, ha fölis­mer­tük és befogadtuk a nagy Aján­dékozónak túlcsorduló szeretetét.

Kívánom és kérem ezt az áldását minden jó szándékú gyermekére!

Majnek Antal, a Munkácsi Ró­­­­­­-mai Katolikus Egyházmegye püspöke