Hogyan tovább, huszti magyar iskola?

Meghátrált a huszti polgármester?

2003. február 28., 01:00 , 111. szám

A huszti járási bíróság február 21-én tárgyalta a helyi járási ügyészség ke­resetét, melyet a városi vég­­rehajtó bizottság által a husz­ti ma­gyar tannyelvű ál­talános is­ko­la átszervezé­sé­ről hozott ha­tározat kap­csán nyújtottak be. A járási ügyész azt köve­tő­en fordult bírósághoz, hogy a városi végrehajtó bizottság elu­ta­sította a szóban forgó dön­tés visszavonására tett fel­szó­lítását. A pénteki tár­gya­lá­son a város vezetése ön­ként visszavonta a magyar iskola átszervezésére vonat­kozó novemberi határozatát, miáltal elhárult a közvetlen veszélye annak, hogy az ok­­ta­tási intézmény elve­szít­se önállóságát és épületét. A 10-11. középiskolai évfo­lya­mok sorsa azonban tovább­ra sem tisztázott.

A február 21-i tárgyaláson a városi végrehajtó bizottság jogi képviselője bejelentette: Huszt végrehajtó bizottsága önként visszavonja 621. számú, a huszti I-II. fokozatú magyar tannyelvű általános iskola átszervezéséről szóló határozatát csakúgy, mint az ügyészi fellebbezés eluta­sítá­sáról hozott 741. számú ha­tá­rozatát. Az ügyész ezt követően elállt a bírósági eljárástól, majd a tárgyalást vezető Szerhij Dzsu­­ga bíró, pertárgy hiá­nyá­ban, ki­hir­dette a bírósági eljárás meg­szün­tetését.

Ezzel elhárult annak veszé­lye, hogy az 1996 óta önálló intéz­mény­ként működő iskola függet­lenségét felszámolják és kiköl­töz­tessék abból az épü­le­t­­­ből, mely­nek teljes körű fel­újí­tá­sán – szpon­zori támogatással, valamint a kár­pátaljai ma­gyar társadalmi és egyházi szer­ve­ze­tek segít­sé­gével – évekig fára­doz­tak a szü­­­lők és a pe­da­gó­gu­sok.

A város pol­gár­mes­terének te­­hát nem si­ke­rült „ta­karékra állí­tani” a helyi ma­gyar tan­nyel­vű oktatást, a tan­­­in­tézmény kö­­­zép­iskolává akk­­­redi­tá­lá­sá­nak kérdése azon­ban sem­mivel sem ju­tott előbb­re a másfél évvel ko­rábbi álla­pot­hoz képest.

Puka Éva igaz­gató ezzel kap­csolatban lapunknak el­mondta: a III. fo­kozatú, azaz középiskolává való akkreditálás ügyét a továb­biakban is szor­galmazni fogják, a realitás azon­ban jelenleg az, hogy az iskola 11. évfolyamos növendékeinek a tanév végén valamely más kö­zép­iskolában kell majd vizs­gáz­niuk, illetve érettségi bizo­nyít­ványért folya­modniuk. Mivel mind a tanulók, mind a szülők ragaszkodnak ahhoz, hogy ez magyar tanin­téz­ményben történ­jen, kérvényezik a huszti járási oktatási osztálynál, hogy a vég­zősök a Viski Kölcsey Ferenc Ma­gyar Középiskolában te­hes­sék le érettségi vizsgáikat. A 10. évfolyam sorsának rendezése érdekében pedig az iskola indít­ványozni szándékozik az ille­té­kes oktatási hatóságoknál a tanu­lók tudás­szint­jének felmérését, hogy szep­tembertől valamely más, akk­re­ditált középiskolában fejezhessék be középiskolai ta­nulmányaikat.

Himcsuk Katalin igazga­tó­helyettestől arról is értesültünk, hogy az iskola több ellenőrzésen esett át az elmúlt napokban. Előbb a városi KÖJÁL szak­em­be­rét fogadták, aki az ellenőrzést követően megállapította, a tan­in­tézmény megfelel a normatív hi­giénés előírásoknak és köve­tel­ményeknek. Ezt követően a vá­rosi oktatási osztály szakem­be­rei­ből, a városi iskolák módszertani vezetőiből, valamint a városi tanács küldötteiből álló bizottság vizsgálta, biztosítható-e közép­is­kolai képzés a tan­intéz­mény­ben, illetve hogy a jelenlegi körül­mé­nyek, va­lamint az ott folyó mun­­ka eleget tesz-e az álta­lá­nos isko­lák­kal szemben tá­masz­­tott kö­ve­tel­ményeknek. A vizsgálat ered­mé­nyéről vagy a további ellen­őr­zések időpont­járól a bizottság egye­­lőre nem tá­jékoztatta az is­kola vezető­sé­gét.

Hidász Ferenc huszti római katolikus plébános hatodik éve kíséri figyelemmel az iskola éle­tét és sorsát, se­gíti annak mű­ködését, szer­ve­zi egyházi támo­gatását, végzi a ta­nulók hitok­ta­tását. Lapunk­nak nyilatkozva az atya elmond­ta: nehéz nem po­litikai kérdés­ként látni és nem ekként kezelni a most már közel egy éve dúló, a ma­gyar iskola ellen irá­nyu­ló há­bo­rút. A magyar tan­nyel­vű iskolát a huszti magyarság hozta létre, bizonyítva ezzel a közösség élni akarását, ugyanakkor a tanin­tézmény csak a középiskolai osz­tályokkal lehet teljes, csak így tud­ná ellátni töké­letesen funk­cióját – fűzte hozzá Hidász Ferenc.

Popovics Zsuzsanna