2002. október 18.

2002. október 18., 02:00 , 92. szám

A ráti ke­resztény kul­túr­tá­bor­ban minden este kiscsoportos be­szélgetéseket tartottak a fi­atalok. Egyik alkalommal az érték fogalma köré csoportosultak a gondolatok. Milyen értéket fedeztél fel magadban, másokban? – hangzott a kérdés. Érdekes módon az anyagi értékek szinte szóba sem kerültek, sok­kal inkább az, hogyan tudok egy barátot találni, akinek hihetek, akiben megbízhatom. Jó volt hallani, hogy az igazi érték időt­álló, s nemcsak a pillanat érzése a jó, hanem a hűséges barátság meg­tapasztalása, elnyerése az igazi érték. Valaki megjegyezte, milyen fájó volt számára, hogy a barátnője becsapta. Többen azt válaszolták, meg kell bocsátani. Ezt könnyű mondani, de a ba­rátság és a bizalom összetört, ezt nem lehet jóvátenni. A megsebesült, megcsalt lélek nehezen gyógyul. Egyesek megjegyezték, hogy Jézus is azt mondja, hogy nem hétszer, hanem het­ven­szer hétszer is meg kell bo­csá­tani, azaz mindig.

Felvetődött a kérdés, mi is a rossz, mi az értéktelen? Az volt a vélemény, hogy a rossznak nincs önmagában értelme, a rosz­szat nem lehet meg­magya­rázni jó értelemmel, legfeljebb a tapasztalatból lehet követ­kez­tet­ni, hogy milyen körülmények kö­zött kezdi megakadályozni a jót.

Szóba került a halál és az utána következő élet, a búza meg a konkoly története. A konkoly önmagában értéktelen és értel­met­len, csak annyiban isme­r­het­jük meg, hogy megakadályozza a búza növekedését. A példa­be­szédből tisztán meg lehetett ér­te­ni Isten türelmét, mely nem akarja idő előtt a konkoly kitépé­sét, nehogy akkor a búzában is kárt okozzanak. Az is felmerült, hogy az irgalmas Jézus magához vonzotta azokat az értéktelennek látszó bűnösöket, akiket a fari­ze­usok csak megvetettek. Vannak esetek, amikor a konkolyból ér­tékes búza lesz, és fordítva. Csak a világ végén tudunk igaz ítéletet mondani.

Később megkérdeztem két fiatalt, miért rossz a rossz? Egy­szerre válaszolták: „Azért rossz a rossz, mert megakadályozza, hogy a jó jó legyen.”

Molnár Miklós, ráti római katolikus plébános