Fizet-e tartásdíjat, aki lemond a gyermekéről?

2014. május 1., 08:29 , 694. szám

„A volt férjem nem akar tartásdíjat fizetni. Legutóbb azt mondta, hogy le akar mondani a gyerekről. Elvben nem volna ellenemre, hogy többé semmi köze se legyen közös gyermekünkhöz, hiszen egy semmirekellő munkakerülő, aki élete végéig csak kihasználná a lányunkat. Ugyanakkor aggódom, lesz-e elég erőm egyedül, egy fizetésből felnevelni őt. Kérem, adjon tanácsot, mit tegyek?”

– Kezdjük azzal, hogy nincs oka az aggodalomra. A gyermek nem egy élettelen tárgy, amelytől csak úgy meg lehet szabadulni. A szülők felelősséggel tartoznak gyermekeikért, és kötelezettségeik vannak velük szemben. Az apa természetesen megkísérelhet lemondani gyermekéről, de a felnevelésével kapcsolatos felelősség és kötelezettségek alól még a szülői jogtól megfosztott polgárok sem mentesülnek. Az egyetlen kibúvót az jelentheti számára, ha kéri a biológiai apaság megállapítását. Amennyiben megállapítást nyerne, hogy nem övé a gyermek, természetesen a szülői kötelezettségek alól is mentesülne.

Önnek a bírósághoz kell fordulnia, kérve a tartásdíj megítélését. Amennyiben az apa nem rendelkezik olyan vagyonnal vagy jövedelemmel, amelyből levonható volna tartásdíj, az illetékes hatóságok megítélhetik számára azt az ideiglenes állami támogatást, amelyre azok a gyerekek jogosultak, akiknek a szülei nem rendelkeznek a szükséges anyagi javakkal, esetleg kibújnak a tartásdíj fizetése alól, vagy akiknek a holléte ismeretlen.

A támogatást a gyermeket nevelő szülő lakhelye szerint illetékes szociális osztály köteles folyósítani. Megítéléséhez be kell nyújtani az igénylési űrlapot, melyet a hivatal munkatársai a szülő jelenlétében töltenek ki; a gyermek keresztlevelének másolatát; a gyermek és a támogatást igénylő szülő bejegyzett lak- vagy tartózkodási helyéről kiállított igazolást (külön-külön). A hivatalban szükség esetén további dokumentumok benyújtását is kérhetik.

A támogatás folyósítását abban az esetben szüntetik be, ha az arra kötelezett személy képessé válik a bíróság által megállapított tartásdíj fizetésére, valamint, ha

– arra vonatkozó tények merülnek fel, hogy a szülők valamelyike képes egyedül eltartani a gyermeket;

– a gyermek betölti 18. életévét;

– a gyermeket olyan intézményben helyezik el, ahol teljes állami ellátásban részesül;

– lemondanak az örökbefogadásáról vagy érvénytelenné nyilvánítják azt;

– örökbe fogadják a gyermeket (az anya férje, vagy az apa felesége);

– az arra jogosult személy lemond a tartásdíj-fizetési követeléséről;

– a bíróság a jogszabályok által rögzített rend szerint megsemmisíti a tartásdíj fizetésére vonatkozó korábbi határozatát;

– elhuny az ideiglenes támogatásra jogosult gyermek;

– a tartásdíj fizetésére kötelezett személy meghal, eltűntnek vagy halottnak nyilvánítják;

– a gyermeket eltartó szülők egyikét megfosztják szülői jogaitól;

– a gyermeket elválasztják az őt nevelő szülők egyikétől, anélkül azonban, hogy szülői jogaitól megfosztanák;

– a gyermeket gyámság vagy védnökség alá helyezik.

A fenti körülményekről az állami támogatásban részesülő személy köteles 10 napon belül tájékoztatni azt a hivatalt, ahol számára a támogatást megítélték.