A földhasználati jogról

2018. június 23., 12:18 , 909. szám

„Szomszédom a traktorját és a mezőgazdasági gépeit az út és a portáink kerítése közötti területen tartja. Gyakran előfordul, hogy még az én kapumat is elállják a gépek. Ez különösen olyankor okoz gondot, amikor fel kellene hajtani járművel az udvarunkra, de ő nincs otthon, hogy arrébb hajtsa a bejutást akadályozó gépeket. Jogosan jár el a szomszéd? Mit tehetek, hogy ne torlaszolja el folyton a portám kapuját?”

– A Polgári törvénykönyv 391. cikkelye értelmében az ingatlan tulajdonosának jogában áll követelni az őt a tulajdonának használatában és az azzal való rendelkezésben korlátozó akadályok megszüntetését.

A Földtörvénykönyv (Ftk.) 103. cikkelye kimondja, a földrészlegek tulajdonosai és használói, a földhasználatnak olyan, a hasznosítási besorolásuknak megfelelő módjait kötelesek választani, melyek a legkevesebb kényelmetlenséget okozzák a szomszédos földrészlegek tulajdonosainak és használóinak.

Az Ftk. 152. cikkelye egyenlő feltételeket biztosít a polgároknak és jogi személyeknek a földhöz kapcsolódó jogaik védelme tekintetében. A földrészleg tulajdonosa vagy használója követelheti a földhöz kapcsolódó jogai bármilyen sérülésének megszüntetését és az okozott kár megtérítését, még ha ez a jogsérelem nem is érintette az adott földrészleg tulajdonjogát.

Az Ftk. 158. cikkelye kimondja, hogy kizárólag a bíróság dönthet a polgárok tulajdonában lévő földrészlegek birtoklásával, használatával és a földdel való rendelkezéssel összefüggő vitákban.

Az Ftk. 96. cikkelye 1. pontjának „г” és „е” alpontjai értelmében a földhasználók egyik kötelezettsége tiszteletben tartani a szomszédos földrészlegek tulajdonosainak és használóinak jogait, valamint betartani a jó szomszédság szabályait. Vita esetén a bíróság jogosult értékelni a földtulajdon használatára vonatkozó jogok megsértésével és a használat akadályozásával kapcsolatos bizonyítékokat.

A fentiekből következik, hogy amennyiben nem sikerül szépszerével meggyőzni a szomszédját arról, hogy legyen tekintettel a föld-, illetve telekhasználattal kapcsolatos jogaira, önnek jogában áll a bírósághoz fordulni. Keresetében a földhasználathoz – esetünkben a telek szabad megközelítéséhez – fűződő jogainak megerősítése mellett kérheti, hogy szomszédját kötelezzék a jogsértő magatartás megszüntetésére és az okozott kár megtérítésére.

hk