Mit tegyünk, ha ellenőrzés várható az OSZBB-ben

2019. augusztus 12., 10:26 , 967. szám

„Egy emeletes lakóház közös képviselője vagyok a lakástulajdonosok által létrehozott egyesület (OSZBB) megbízásából. Kollégáimmal, akik a szomszédos házakban látnak el hasonló feladatot, azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben gyakoribbak lettek az ellenőrzések a különféle hivatalok részéről. Mi ennek az oka, s mit tehetek, ha engem is elér az ellenőrzés?”

– A jelenség hátterében az állhat, hogy 2018 végén lejárt az ellenőrzésekre meghirdetett moratórium, így 2019. január 1-jétől valamennyi arra illetékes hatóságnak ismét jogában áll ellenőrzéseket végezni. Ez minden jogi személyt és természetes személyként vállalkozót érint. Nem képeznek kivételt e tekintetben a lakóépületek társtulajdonosainak egyesületei, az OSZBB-k sem, habár nem folytatnak gazdasági tevékenységet, nem termelhetnek nyereséget, s nem is adóznak.

Az hatóságok esetleges fokozott érdeklődésének a közös képviselők, illetve az OSZBB-k tevékenysége iránt számos oka lehet. Egyfelől, az OSZBB-k működésének egyes aspektusai nincsenek megfelelően szabályozva a törvények által, ami félreértésre, eltérő értelmezésre adhat okot. Másfelől a lakóközösségek képviselőinek, megbízottainak gyakorta nincs tapasztalatuk az ügyintézésben, a hivatalokkal való érintkezésben és a jogi ismereteik is hiányosak, miközben a számláikon általában mindig van annyi pénz, amennyiből behajthatók a hivatalnokok által kirótt bírságok. Mindez könnyű „prédává” teszi az OSZBB-ket a hatóságok szemében. Sajnos tudjuk, Ukrajnában általában nem az az ellenőrzések fő célja, hogy segítsék a vállalkozók, szervezetek, intézmények jogszerű tevékenységét.

Ahhoz, hogy a lakóközösségek képviselői megfelelően tudjanak reagálni az ellenőrzésekre, mindenekelőtt tudniuk kell, hogy mely hivatalok, szervezetek jogosultak vizsgálódni náluk. Ilyen hatóság mindenekelőtt az Állami Fiskális Szolgálat és annak alárendelt szervei, a munkaügyi és foglalkoztatási jogszabályok betartását felügyelő állami hivatal, a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata, az Állami Ellenőrző Szolgálat (amelyet a lakosság talán jobban ismer a korábbi időkből KRU-ként). Ez utóbbi szervezet egyébként csak abban az esetben vizsgálódhat a lakóközösségeknél, ha azok költségvetési pénzeket használnak fel. Jó tudni azt is, hogy az ügyészség elveszítette általános törvényességi felügyeletét, így csak valamely büntetőeljárás keretében keresheti meg az OSZBB-ket, illetve képviselőjüket.

Érdemes kitérni arra is, hogy miként zajlanak az ilyen ellenőrzések, amelyek lehetnek tervezettek és nem tervezettek (lásd részletesebben: Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності). Valamennyi ellenőrző szerv köteles minden év december 1-jéig elfogadni következő évi ellenőrzési tervét. Ezek a tervek nem változhatnak az adott év folyamán. Az ellenőrzési terveket idejekorán meg lehet ismerni, hiszen azokat kötelező megjelentetni az adott hatóság hivatalos weboldalán. Ily módon lehetőség nyílik a felkészülésre. Ha viszont nem tervezett ellenőrzésre kerül sor, jó tudni, hogy azt csak az ellenőrzés tárgyát képező kérdésekben lehet lefolytatni.

Az ellenőrzések gyakoriságát az adott vállalat vagy intézmény tevékenységével járó kockázat foka – magas, közepes, csekély – határozza meg. A magas kockázatú vállalkozásokat legfeljebb kétévente egyszer, a közepes kockázatúakat háromévente egyszer, a csekély kockázatúakat ötévente ellenőrizhetik.

Hogy az önök OSZBB-jét melyik kockázati csoportba sorolták, azt szintén az adott felügyeleti szerv weboldaláról tudhatja meg.

Ukrajnában működik az állami felügyelet integrált automatizált rendszere, amelyből tájékozódhatunk minden átfogó ellenőrzésről, vagyis azokról az esetekről, amikor különböző felügyeleti szervek egy adott időszakon belül terveznek ellenőrzést tartani ugyanannál a jogi személynél. Az átfogó ellenőrzésekről itt tájékozódhat: inspections.gov.ua.

Mi a teendő, ha az önök OSZBB-je is szerepel az ellenőrzési tervben?

Mindenekelőtt tudnia kell, hogy az ellenőrzést csak a vállalat vezetőjének, vagy megbízottjának jelenlétében lehet lefolytatni. Az ellenőrzés során senkinek nem áll jogában lefoglalni pénzügyi, gazdasági, könyvelési stb. dokumentumok eredeti példányait, számítógépeket, azok alkotórészeit, kivéve a Büntetőeljárási törvénykönyvben megállapított speciális eseteket. Vagyis felszólíthatják önt, hogy nyújtson betekintést ezekbe a dokumentumokba, de azokat nem vihetik magukkal az ellenőrök.

A felügyeleti szerv az ellenőrzés megkezdése előtt köteles határozatot hozni a vizsgálat lefolytatásáról az adott jogi személynél vagy természetes személyként vállalkozónál, s kötelező legalább 10 naptári nappal korábban írásban tájékoztatnia erről az érintettet. Az értesítést megküldhetik ajánlott levélben, elektronikus levélben, vagy személyesen is kézbesíthetik a címzettnek. Ha önt nem értesítették időben, jogában áll megtagadni az ellenőrzést.

Az ellenőrzés legfeljebb 10 munkanapot vehet igénybe.

Mielőtt munkához látna, az ellenőrző hatóság képviselőjének be kell mutatnia a szolgálati igazolványát, valamint az ellenőrzés lefolytatására felhatalmazó végzést, illetve át kell, hogy adja ez utóbbinak a másolatát. Ellenkező esetben ön nem köteles alávetni magát a vizsgálatnak.

Az ellenőrzés során a hatóság csak a vizsgálat tárgyával és céljával kapcsolatos dokumentumokat tanulmányozhatja.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, amelyben rögzítik az eljárás menetét és következtetéseit. Amennyiben ön nem ért egyet az ellenőrzés eredményével, illetve a jegyzőkönyv megállapításaival, jogában áll feltüntetni a dokumentumban az észrevételeit. Ezek a jegyzőkönyv részét képezik majd. Csak azután tanácsos aláírni a jegyzőkönyvet, hogy abba bekerültek az észrevételei. Ugyancsak jogában áll megtagadni a jegyzőkönyv aláírását, ami szintén bekerül majd a dokumentumba.

A jegyzőkönyvet két példányban készítik el, az egyik példányt át kell adniuk önnek az ellenőrzés befejezése után.

Amennyiben a vizsgálat hiányosságokat vagy törvénysértéseket tárt fel, a jegyzőkönyv mellett az ellenőr rendelkezést vagy végzést is kiadhat. A végzés a felügyeleti szerv tisztségviselőjének olyan írásos követelése, melynek megadott időn belüli teljesítése kötelező a feltárt törvénysértés megszüntetése céljából. A végzés nem irányozhat elő szankciókat a szabálysértővel szemben. Hasonló célt szolgál a rendelkezés is.

Ha ön nem ért egyet a végzésben vagy rendelkezésben foglalt követelésekkel, fellebbezhet ellenük a bíróságon.

És végül még egy jó tanács. Az ellenőrök számára ajánlott mindent – különösen a kifizetéseket – a megfelelő dokumentumokkal igazolni. Az eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentumot gondosan őrizze meg!

hk