Nyilatkozat

2021. július 23., 18:16 , 1068. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Választmányának és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) Választmányának nyilatkozata az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvénytervezettel kapcsolatban.

A törvény tervezete, amelynek szövege elérhető Ukrajna Legfelső Tanácsa emberi jogok, Donyeck és Luhanszk megyék ideiglenesen megszállt területei, a Krím Autonóm Köztársaság és Szevasztopol város megszállás alóli mentesítése és visszaintegrálása, a nemzeti kisebbségek és nemzetiségek közötti kapcsolatok kérdéseivel foglalkozó bizottságának honlapján, az Ukrajna nemzeti kisebbségeiről szóló törvénytervezetének módosított és kiegészített változata.

Elvi újítás az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvény tervezetében a megnevezés módosítása, miáltal megváltozik a szabályozás tárgya (objektuma), a jogviszony alanya (szubjektuma). Nevezetesen: a törvénytervezet az „Ukrajna nemzeti kisebbségei és a hozzájuk tartozó személyek” helyett az „Ukrajna nemzeti közösségei és a hozzájuk tartozó személyek” megfogalmazás használatát javasolja. Ezt a változtatást, a fogalmak ilyetén történő módosítását megengedhetetlennek tartjuk, mivel a „nemzeti közösség” kifejezést nem ismeri sem az Alkotmány, sem az Ukrajna által kötött nemzetközi szerződések. Ezekben az ukrán törvényhozó számára imperatív jellegű dokumentumokban a jogvédelem tárgyainak meghatározására a „nemzeti kisebbség”, „nyelvi kisebbség”, „kisebbségi nyelv”, „vallási kisebbség”, „őshonos nép” stb. kifejezések használatosak, miközben a „nemzeti közösség” kifejezés hiányzik belőlük.

Ezért kategorikusan elutasítjuk a jelzett új megnevezés bevezetését Ukrajna törvényeibe, mivel szerintünk az az alkotmányos és nemzetközi jogi alapelvektől történő eltéréssel alapot és előfeltételt teremt országunkban a nemzeti kisebbségek jogvédelmi rendszerének további rombolásához.

Ugyancsak nem értünk egyet azokkal a tervezet által javasolt normatív rendelkezésekkel, amelyek a kisebbségi nyelvek használatát a nyilvános térben csak a helyi tanácsok döntése nyomán és csak a helyi közösségek szintjén teszik lehetővé, mivel ebben az alkotmányos jogok korlátozásának és Ukrajna nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai megsértésének a szándékát látjuk. Úgyszintén jogaink megsértésére irányuló kísérletként értékeljük a próbálkozást, hogy a törvénytervezetben rögzítve legyen a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek megfosztása az anyanyelvű oktatáshoz való joguktól.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelkezések jelentős részének deklaratív stílusa, valamint a fogalmi bizonytalanság alkalmatlanná teszi a javasolt normatív szöveget arra, hogy jogi dokumentumként alkalmazzák a gyakorlatban a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére.

A fentiekben vázoltak alapján joggal állíthatjuk, hogy a törvénytervezetben sérülnek a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatáshoz és szabad anyanyelvhasználathoz való jogainak érvényesítésére vonatkozó alkotmányos normák, valamint sérül az Alkotmány a már létező jogok és szabadságjogok új törvények elfogadásakor történő korlátozására vonatkozó tilalmat illetően. A törvénytervezetben tetten érhető az Ukrajna számára kötelező nemzetközi jogi dokumentumok és azok egyes elveinek és normáinak a hiánya vagy szelektív érvényesülése, valamint olyan megfogalmazásuk, amelyben elvész a tartalmi súlyuk, s figyelmen kívül maradtak az adott kérdésben a Velencei Bizottság ajánlásai is.

A tervezetből hiányzik egyes hatályos jogok rögzítése, mindenekelőtt a politikai életben való részvétel jogának érvényesítése mind a helyi, mind az államhatalmi szervek szintjén. Vagyis a tervezetben a kisebbségi közösségek jogállása kizárólag a jogviszony tárgyaként van rögzítve, a kisebbségi közösségek tehát teljesen meg vannak fosztva a jogintézményektől és saját sorsuk befolyásolásának mechanizmusaitól.

A törvénytervezet a még hatályban lévő kisebbségi törvényhez képest jogszűkítéseket tartalmaz az anyanyelven történő oktatás, a kisebbségi nyelv használata, valamint a nemzeti szimbólumok használati lehetőségeit illetően, ami egyértelműen alkotmányellenes.

Úgy véljük, hogy egy ilyen törvény elfogadása a nemzeti kisebbségek az Alkotmány és Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásai által szavatolt jogainak a megsértéséhez, jogi helyzetük jelentős romlásához vezet. Maga a tény, hogy ilyen szöveg kerül Ukrajna Legfelső Tanácsa elé, lényegesen ronthatja államunk nemzetközi megítélését.

A tervezettel kapcsolatos részletes észrevételeinket és javaslatainkat megküldtük Ukrajna Legfelső Tanácsa szakbizottságának.

 

Ungvár, 2021. július 23.

                                                                                          

   dr. Brenzovics László,                               dr. Zubánics László,                                                          

     a KMKSZ elnöke                                         az UMDSZ elnöke