Szülőföldön magyarul program

2024. április 4., 12:09

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a Szülőföldön magyarul című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2023/2024-es tanévre

 

Célja: az ukrajnai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

 1. Támogatásra jogosultak:
 1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján, a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed[1] az alábbiak szerint:
 1. azok a kiskorú gyermekek, akik a 2023/2024-es tanév kezdetétől Ukrajnában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
 2. azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2005. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Ukrajnában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és

ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Ukrajna közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

bb) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. vasárnapi iskola, esti iskola) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat és a gyermek által látogatott ukrán nyelvű tanintézményben nem volt mód a magyar nyelv, mint második idegen nyelv oktatásának bevezetésére az adott évfolyamon,

bc) ukrán tannyelvű iskolában második idegen nyelvként tanulják a magyar nyelvet, mert lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

bd) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,

be) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,

 1. azok a középiskolai tanulók, akik a 2023/2024-es tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba) – be) pontok szerinti képzésben részesülnek Ukrajnában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben.

 

 1. A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

 

 1. Az I. pontban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása ellenére támogatásra nem jogosult:
 1. az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2023/2024-es tanév első félévében több mint 15 tanórát igazolatlanul hiányzott;
 2. az az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2023/2024-es tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10 %-áról igazolatlanul hiányzott;
 3. az, aki támogatási kérelmét (Adatlap) hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;
 4. az, akinek a www.mipont.hu webes felületről nyomtatott eredeti, aláírt támogatási kérelme (Adatlap) nem érkezik meg a KMKSZ Jótékonysági Alapítványhoz (a továbbiakban: KMKSZ JA);
 5. az, akinek a www.mipont.hu webes felületről nyomtatott eredeti támogatási kérelme (Adatlap) aláírás nélkül kerül benyújtásra.

 

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

 1. Támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – bruttó 100.000 forintnak megfelelő UAH

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – bruttó 100.000 forintnak megfelelő UAH

 

A támogatás a 2023/2024-es tanévre egy alkalommal igényelhető.

A Szülőföldön magyarul című program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2024. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

 

 1. Támogatási kérelem érvényességének feltételei:

Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:

 • megfelelően kitöltött elektronikus támogatási kérelem (Adatlap) a www.mipont.hu webes felületen (minden adatmező kitöltése kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően);
 • az elektronikusan benyújtott támogatási kérelem www.mipont.hu webes felületről nyomtatott adatlapja a támogatást igénylő, vagy támogatásra jogosult törvényes képviselője által aláírva;
 • a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolások nem elfogadhatóak.
 • kötelezően feltöltendő mellékletek:
 1. a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata;
 2.  a gyermek(ek) adóazonosító számát igazoló okmánya;
 3. az eljáró szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okirata; Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.);
 4. az eljáró szülő/törvényes képviselő adóazonosító számát igazoló okmánya;
 5. amennyiben nem a szülő/törvényes képviselő az eljáró személy, a gondviselésre feljogosító dokumentum;
 6. a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolása, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2023/2024-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztály tanítója vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2023/2024-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.

 

Az I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:

 • megfelelően kitöltött elektronikus támogatási kérelem (Adatlap) a www.mipont.hu webes felületen (minden adatmező kitöltése kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően);
 • az elektronikusan benyújtott támogatási kérelem www.mipont.hu webes felületről nyomtatott adatlapja a támogatást igénylő által aláírva;
 • hallgatói jogviszony igazolás eredeti példánya;
 • kötelezően feltöltendő mellékletek:
 1. a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okirata;
 2. a támogatási kérelmet benyújtó személy adóazonosító számát igazoló okmánya;
 3. a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgatói jogviszonyát igazoló okirat, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

 

A szükséges mellékleteket PDF, PNG, JPG vagy JPEG formátumban kell jól olvasható formában feltölteni a www.mipont.hu webes felületre.

 

Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles a hiánypótlási felhívás elektronikus kézbesítésétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül.

 

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

 1. Benyújtás módja:

Jelen felhívás alapján a 2023/2024-es tanévre igényelhető támogatásokra 2024. április 3. – 2024. május 3. közötti időszakban lehet a támogatási kérelmeket benyújtani.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtási határideje: 2024. május 3. 23:59 óra (közép-európai idő szerint)

 

A támogatási kérelem benyújtása elektronikus formában történik a Rákóczi Szövetség által üzemeltetett www.mipont.hu webes felületen, az alábbi módon:

 

Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó kérelem a www.mipont.hu webes felületen nyújtható be, szülői regisztrációs fiók létrehozásával. A támogatási kérelem benyújtása után a www.mipont.hu webes felületről generált adatlapot kinyomtatva, aláírva 5 munkanapon belül el kell juttatni az igénylésre jogosult gyermek iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példányával együtt a KMKSZ JA munkatársaihoz.

 

Az I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó kérelem a www.mipont.hu webes felületen nyújtható be, hallgatói regisztrációs fiók létrehozásával. A támogatási kérelem benyújtása után a www.mipont.hu webes felületről generált adatlapot kinyomtatva, aláírva 5 munkanapon belül el kell juttatni az eredeti hallgatói jogviszony igazolással együtt a KMKSZ JA munkatársaihoz.

 

 1. A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása:

A beérkezett támogatási kérelmekről – ellenőrzés és feldolgozás után – a KMKSZ JA-val együttműködve a Rákóczi Szövetség javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet benyújtó személy a Bizottság döntéséről a www.mipont.hu webes felületen létrehozott fiókjában, a regisztrációkor megadott e-mail címén, valamint értesítő levél formájában kap tájékoztatást.

A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik az igénylést benyújtó személy fizetési számlaszámára. A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Bizottság döntését tartalmazó értesítő levélben, továbbá az alábbi elérhetőségeken kaphatnak.

 

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

 

Rákóczi Szövetség

Tel: +36 1 457 0300

E-mail: info@mipont.hu

 

 

„KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány honlap: www.kmkszalap.org

 

[1] A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki:

a) aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;

b) akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;

c) aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.