Megmaradhatnak kedvenc kávézóink

Nem kell előre fizetni a licencekért

2001. január 26., 01:00 , 2. szám

A Legfelsőbb Tanács el­fo­gadta azt a törvénytervezetet, amely véget vetett az adó­ha­tóságok, illetve a vál­lal­kozók közötti nézeteltérésnek az al­kohol- és a do­hány­ke­res­ke­dést illetően.

A nézeteltérések lényege a következő: az adóhatóságok, az Ukrajnai Állami Adó­­­ügyi Admi­niszt­ráció jog­ér­tel­me­zé­sét véve alapul, any­nyi dohány­áru­sí­tás­ra, illetve röviditalok kimérésére feljo­go­sító licen­cet köve­tel­tek a vál­lal­ko­zók­tól, ahány kasszagéppel ren­del­keztek egy kereskedelmi egységben. Az engedetleneket termé­sze­tesen meg­bír­sá­gol­ták. Mindez a fejletlen, ki­for­rat­lan tör­vény­­hozási folyamat követ­kezménye volt.

A most elfogadott törvény értelmében egy kereskedelmi egységre csak egy licencet kell kiváltani, függetlenül a kasszagépek számától.

Az alkoholt, illetve a do­hány­árut értékesítő kiske­res­kedőknek az egy évre szóló licenc ára idén 100, illetve 50 minimális adózatlan jöve­de­lem összegének felel meg, a falusi kiskereskedőknek pedig még kevesebbe, 20, illetve 10 minimális adózatlan jö­ve­de­lemnek megfelelő összegbe kerül. A licenc egész évre szól, s ellenértékét negyedévi bon­tás­ban lehet befizetni.

Az elmúlt esztendő végén a kormány a három évre szóló licencek ki­vál­tá­sá­nak díját 5100 hriv­nyában ál­la­pította meg az al­kohol-, il­let­ve 2555 hriv­nyá­ban a do­hány­­­árusítás ese­té­ben. Rá­adásul az egész összeget egy­szerre kellett vol­na befi­zet­ni. A dön­tés felhá­bo­rodást és nem kis ria­dal­mat keltett a kis­ke­res­ke­dők között. Különösen a la­kos­ság körében népszerű apró ital­kimérések tulajdonosai közül fontol­gat­ták sokan, hogy lemondanak a rövid­ita­lok árusításáról, ami esetükben nemritkán a bezá­rás­sal, a meg­szűnéssel lett volna egyen­értékű, mivel le­he­tetlennek tar­tották a szóban forgó pénz­összeg kigaz­dál­ko­dását, s igen gyakran nem is rendelkeztek ekkora moz­gó­sít­ható pénz­mennyiséggel.

A parlament mostani dön­tése tehát egyedül Kárpátalján több tucat kisvállalkozás fel­szá­molását előzte meg.

Baráth József