A kormányfő elégedett a helyreállítási munkákkal

Anatolij Kinah Kárpátalján

2001. június 8., 02:00 , 21. szám

Anatolij Kinah ukrán kormányfő szom­bati ungvári sajtókonferenciáján elégedetten nyilatkozott a márciusi árvíz utáni hely­re­ál­lítási munkákról.

Mint mondta, bár az elnök és a kormány utasításainak legtöbbjét teljesítették, az őszi-téli időszak előtti rövid időre való tekintettel szigorú utasításokat adtak az árvíz következményeinek felszámolásában részt vevő valamennyi szer­ve­zet­nek a munkák finanszírozására és össze­han­go­lására. A kormányfő, akinek elnökletével szombaton Ungváron megtartották a hely­re­ál­lí­tással foglalkozó kormányközi bizottság soros ülését, közölte: személyesen fogja ellenőrizni a helyreállítási munkálatokra szánt pénzösszegek célszerű felhasználását, és két hónap múlva a tervek szerint ismét a megyébe látogat a kor­mánybizottság által hozott döntések meg­való­sí­tá­sának ellenőrzésére. A bizottság ülése előtt a kormányfő ellátogatott az árvíz sújtotta Nagy­sző­lősi járásban található Tekeházára és Szász­faluba, ahol a már­ci­u­si ár­víz kö­vet­kez­tében fedél nél­kül ma­radt har­minc­három te­ke­házi, szász­falui, ki­rály­házai és feke­tear­dói csa­lád­nak átadta új otthona kul­­­csát. A kul­c­s­áta­dás­kor az újonan kinevezett kor­mányfő, aki­nek a kárpátaljai lá­togatása volt az első hivatalos vidéki útja, hang­súlyozta, ez nem véletlen.

– Kárpátalja egyedülálló vidék, ukrán és nemzetközi kincs, s Kárpátalja problémája a jövőben is az ukrán elnök és kormány fi­gyel­mének középpontjában áll. A hatalom mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a vidék felvirágozzék – ígérte Anatolij Kinah.

A kor­mányfő látogatásának kezdetén Ung­vá­ron hiva­ta­lo­san be­mu­tatta a me­gyei köz­i­gaz­gatási hi­vatal új el­nö­két, Hen­na­gyij Mosz­kalt. Anatolij Ki­nah uta­sí­totta a megyei ad­mi­niszt­rá­ciót: tegye­nek meg min­dent an­nak érde­ké­ben, hogy a 2002. évi költ­ség­ve­tésbe be­kerüljön a helyreállítási mun­kák­kal kapcsolatos valamennyi javaslat. Meg­ígér­te, hogy megoldást találnak az 1999-ben a megyei hatóságok által az 1998-as árvíz utáni helyreállításra a Takarékbanktól felvett köl­csön­ törlesztésére. Mint mondta, a fennmaradó 32 millió hriv­nyás (5,9 millió dollár) adósságot az állami költ­ségvetés Kárpátaljának szánt kia­dá­saként szá­mol­ják el.

MTI