Asztély önállósodik

Megalakult a különválást kezdeményező csoport

2001. augusztus 17., 02:00 , 31. szám

Az elmúlt vasárnap 160 szavazati joggal bíró lakó részvételével tartottak falu­gyű­lést Asztélyban az ön­ál­ló községi tanács meg­ala­kí­tásának ügyében. A gyű­lé­sen, mely egyebek mellett a macsolai közös ta­nácstól való különválás fo­lya­ma­tá­nak meg­indí­tásáról volt hi­va­tott dönteni, jelen volt Bren­zovics László, a me­gyei tanács képviselője, a KMKSZ alelnöke, Erdélyi Károly, a járási tanács al­el­nö­ke, Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Járási Kö­zépszintű Szervezetének elnöke.

A napirendi pontokat Nagy Anikó, a KMKSZ nemrégiben meg­alakult helyi alapszer­ve­ze­té­nek elnöke ismertette. Ezt követően a jelenlévők sza­vaz­tak a kérdésről dönteni hivatott helyi referendum szükséges­sé­gé­ről, illetve a népszavazásra bocsátandó kérdés pontos meg­fo­galmazásáról, majd kijelöl­ték a kezdeményező bizottság tagjait. E 14 személy feladata lesz, hogy a hivatalos eljárásnak megfelelően lebonyolítsák a referendum támogatottságát felmérő előzetes aláírásgyűjtést.

– A járási tanács teljes mér­ték­ben támogatja az önálló közi­gaz­gatási egységek létrejöttét, mi­vel ez minden település tör­vény­adta joga – fogalmazott be­szé­dében Erdélyi Károly. – Asz­tély, lévén határ menti település, je­lentős fejlődés elé néz mind in­fra­strukturális, mind egyéb te­kin­tet­ben. A község lakóinak dön­tése az önállósodásról tehát nemcsak időszerű, de a jövőt il­le­tően egy­ben sorsdöntő is le­het.

Lengyel Ljubov, a ma­cso­lai közös tanács elnöke szintén üdvözölte a társközség la­kói­nak kezdeményezését. Az el­nök lapunknak elmondta, bár kö­zel áll hozzá a falu – hisz éve­ken át képviselte a település 621 lakójának érdekeit –, támo­gatja a különválást, s a hossza­dal­mas jogi eljárás során is min­­den eszközzel igyekszik majd segíteni a kezde­mé­nye­zők munkáját.

P. Zs.