Hogy mindvégig állhatatosak maradjatok

Szalagavató ünnepség Nagydobronyban

2002. február 15., 01:00 , 57. szám

A Nagydobronyi Re­formátus Líceumban szombaton került sor a végzősök szalagavató báljára, melynek vendé­gei voltak Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, par­lamenti képviselő, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, valamint Soós Kálmán, a KMTF rektora.

Ünnepi nyitó beszé­dében Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke a diákokhoz szólva rámuta­tott: elkezdeni az iskolát azt jelenti, elindulni az úton, megvívni a nemes harcot.

– Ez a gimnázium az életút kezdéséhez kíván számotokra segítséget nyújtani, hogy – az ige szavaival élve ­– mindvégig állhatatosak marad­jatok, hogy harcaitokban ne az emberekre, hanem a hit fejedel­mére, Jézus Krisztusra tekintse­tek, aki győzött a Golgotán és soha nem csüggedt, nem hátrált meg. Ehhez adjon nektek erőt a Mindenható Isten.

– Nem minden fiatalnak adatik meg, hogy ünneplőbe öl­tözött lélekkel bizonyságot te­gyen diáktársai, szülei, tanárai előtt arról, mit tanult az érettségi­re való felkészülés évei alatt – ­mondta köszöntőjében Ráti Éva igazgató. – Ti azért legyetek büszkék arra, hogy immár fel­nőttként tudjátok, mit akartok, és életetek céljának elérésében Isten segítségére és áldására támasz­kodva bátran nézhettek a jövőbe. Kívánom, legyetek intézmé­nyünk, munkánk jó termései, Is­ten dicsőségének gyümölcsei.

A megható szavakat követő­en az igazgató elsőként Katona Béla és Bak Éva osztályfőnökök­nek nyújtotta át az ünnep jelképéül szolgáló zöld szalagokat, melyek ezt követően a 31 vég­zős mentéjére is felkerültek.

Az ünnepség fénypontjául ez alkalommal is a fiatalok báli keringője szolgált, melynek eredeti és elegáns koreográfiá­ja az igazgató leleményességét dicséri. A diákok ezt követően Illyés Gyula Tűvétevők című népszínművének előadásával kedveskedtek a közönségnek. A Bagu Géza által rendezett darabban igazi színésztehetségek jelentek meg a színpadon, akiknek alakítását a közönség gyak­ran hangos kacagással és tapssal díjazta.

P Zs.