Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel!

Hálaadó istentisztelet Beregszászban

2002. június 28., 02:00 , 76. szám

Vasárnap hálaadó istentisztelet keretében került sor a Kárpátaljai Református Egyházkerület újonnan megválasztott zsinati tisztségviselőinek eskütételére és beiktatására Beregszászban.

Az ünnepi alkalom vendégei voltak Bölcskey Gusztáv, a Magyar Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Szabó Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, Olekszij Gricák, a megyei vallásügyi főosztály vezetője, Somogyi László és Varga Levente, a Magyar Köztársaság ungvári és beregszászi konzuljai, dr. Orosz Ildikó, a KMTF és a KMPSZ elnöke.

A lekciót követően nagytiszteletű Bölcskey Gusztáv püspök hirdetett igét Pál apostol Efézus­beliekhez írott levelének 6. része 10-17. verse alapján.

– A zsinat szó eredeti jelentése: emberek együtt mennek az úton. A kérdés az, akartok-e, tudtok-e együtt menni a krisztusi úton? Ahhoz, hogy az együtt maradás áldott legyen – az apostol ajánlása szerint – fel kell öltsétek Isten teljes fegyverzetét, melyek közül az igazság és a szeretet a legfontosabb. Ezek szívbeli megléte békességet sugároz, megnyugvást ad. Ne feledjétek hát, egyetlen harcotok van – a hit nemes harca, melyet együtt is meg lehet vívni, hogy egymást segítve mehessetek végig a krisztusi úton.

A egyházkerületi választások eredményeit és a július 1-jétől szolgálatba lépő zsinat össze­tételét Czirók Béla leköszönő főjegyző ismertette, majd bejelentette a megválasztott tisztségviselők hivatalos beiktatását.

Beiktatási beszédében Hor­kay László püspök hangsúlyozta: az Úr arra hívta el a szolgálattevőket, hogy szolgáljanak, ne pedig uralkodjanak. Szolgáljanak, mint Krisz­tus: hűen, önfeláldozóan, nem maguknak, hanem másoknak élve.

– Az élő Istennek ma is olyan szolgákra, lelkipásztorokra, zsinati tisztségviselőkre van szüksége, akik minden napon az Ő akarata szerint cselekednek. Ezért bármit tesztek, szóban vagy cselekedetben, Isten dicsőségére tegyétek. Szolgáljatok úgy, hogy elégedett legyen veletek az Úr, és adjatok neki hálát mindig, mindenkor.

Ezt követően a zsinati tagok kezüket szívükre helyezve tettek esküt egyházi tisztségük hűséges betöltésére.

Ünnepi köszöntőjében Szi­lágyi Lajos világi főgondnok a zsinatról mint törvényhozó testületről és irányító szervről beszélt. A testület fő feladatának a vezetést és az irányítást nevezte, ami egyszerre kegyelem és felelősség. Megköszönve a választó gyülekezetek bizalmát, arra kért mindenkit, hordozzák imád­ságaik­ban a tisztségviselők szolgálatát, hogy munkájuk Isten rendelése szerinti legyen.

Az ünnepség a helyi gyülekezet énekkarainak szolgálatát követően a vendégek köszöntőivel folytatódott. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nevében Hor­kay Sámuel kívánt bölcsességet és szeretetet az újonnan megválasztott egyházi tisztségviselőknek. Rámutatott, az elmúlt nyolcvan év háborúval, elnyomással terhes időszakában a kárpátaljai magyarságot egyedül hite tartotta meg, mely hitet mindenkor át kell adni az éppen növekedő nemzedéknek.

Gulácsy Lajos tiszteletbeli püspök a 100. zsoltár soraival üdvözölte a zsinati tagokat mint fiatal kollégákat, arra kérve őket, hogy szolgáljanak az Úrnak örvendezéssel és hálával.

Szabó Dániel a közös útról beszélt, melyen az Úr adta útjelző táblákként állnak az Ő szolgálattevői, akik életükkel tet­tek, tesznek bizonyságot hitükről, Isten népe iránti elkötelezettségükről.

Zárszavában Zán Fábián Sándor főjegyző hangsúlyozta, az elkövetkező négy éves ciklusban sok megoldandó feladat áll a zsinat előtt. Olyan munkát kell hát végeznie, mely példát mutat hitben, reménységben.

Végezetül nagytiszteletű Bölcs­key Gusztáv kérte Isten áldását a jelenlévőkre.

P. Zs.