A termés jónak mutatkozik, de kombájnból idén sincs elég

Aratni kellene...

2002. június 28., 02:00 , 76. szám
Kovács József készen áll

A néphagyomány szerint Péter-Pál napjára (június 29.) érnek kasza alá a szemesek, és veheti kezdetét a őszi, majd tavaszi gabonafélék aratása. A gazdák szerint – elsősorban a forró nyárelőnek és a bő eső­zé­seknek köszönhetően – idén akár egy héttel korábban is vágásra kerülhetnek az első árpatáblák, a kérdés csak az, lesz-e mivel aratni?

A tavalyi gyakorlatnak meg­­felelően, idén is zömmel kivén­hedt, jócskán nyugdíjas korú kombájnokat találni falvainkban, melyeket gazdáik fogcsikorgatva igyekeznek mihamarabb üzem­ké­pes­sé varázsolni.

– Nem ép­pen olcsó mulat­ság rend­be hoz­ni egy-egy ilyen ki­szol­gált jószá­got, mert egy­re drá­gább az al­katrész, a he­gesz­tő­munka – mondja Ko­vács Jó­zsef, az egyik be­regsomi gaz­­da­kör 1985-ös ki­bocsátású NIVA SZK–5-ös ara­tó­gé­pének fele­lő­se. – Jóma­gam idén már több mint más­fél­ ezer hrivnyát költöt­tem a kom­bájn­ra, hogy bírja a stra­pát és munka közben lehe­tő­leg ne rob­ban­jon le. A leggyak­rab­ban a szíjak, kaszák, csapá­gyak, láncok szorulnak cse­rére, ezek fele évente elkopik, eltö­rik. Egy csap­ágy ára például, mérettől füg­gően, 25-30 hrivnya (ebből 180 db van egy gépen), 12 méter láncért pedig 270 hrivnyát fizet­tem, egy meg­haj­tó szíjért 180-at, plusz két nap­szám hegesz­tő­mun­ka, ami 70-70 hrivnya.

Józsi bácsi tavaly 120-130 hrivnyáért aratott egy hektár ga­bo­­nát, amiben benne volt az üzem­­­­anyag ára is, míg az Újbátyú kör­nyé­ki gazdáknak ugyanez 150 hrivnyájába került, plusz az üzem­anyag ára – tudtuk meg Kovács Mihály helyi magán­gaz­dától.

Dercen viszonylag jól el van látva aratógépekkel, a községben jelenleg nyolc, igaz, nem éppen új kombájn áll a gaz­dák rendel­kezésére. Mint mondják, ennyi gép elég a falu számára, csúcsi­dőben azonban a környék két-há­rom kombájnjának is tudnak mun­kát adni. Der­cenben tavaly 150 hr/ha áron arattak, idén azonban va­ló­színűleg többe kerül majd a beta­ka­rítás, mivel az üzemanyag ára már most drágább, mint múlt év júliusában.

Az árak, a kereslet-kínálat, azaz az adott te­lepülés kombájn­ka­pa­ci­tásának függvényé­ben idén is ha­son­lóan ala­kul­nak: ahol több az arató­gép és hamarabb végez­nek a „közös” levágá­sával, ott a magán­gazdáknak át­la­­go­san 130-140 hriv­nyába kerül majd az ara­tás hek­tá­ronként, ahol viszont mind­össze egy-két gép áll a táblákba, ott 150 hrivnyát is elkér­hetnek – csu­pán mun­ka­díj­ként. Ehhez jön to­­váb­bá a gé­pek által felemésztett üzem­anyag ára, ami kombájntól és tereptől függően hektáronként 11-15 liter gázolajat jelent.

Nincsenek könnyebb hely­zet­ben azok a gazdák sem, akik külföldön szeretnének jobb mi­nő­ségű kombájnt beszerezni, ezekért ugyanis borsos vámil­le­té­ket kell fizetni (magán­em­ber­ként a vételár 48%-át, vál­lal­ko­zó­ként 26%-át). A bereg­vég­ar­dói Rázsó Lajos magángazda ta­valy vásá­rolt egy német gyárt­má­nyú, 12 éves aratógépet Ma­gyar­orszá­gon, melynek költsé­ge a vége­l­számoláskor meg­ha­ladta a 6000 dollárt. Mint mond­ja, még így is megérte, mivel ma már nem lehet szemessel fog­lal­kozni, ha nincs hozzá megfelelő kombájn, az új géppel viszont napi 15 hektár kalászost képesek learatni.

Ami a termést illeti, a gaz­dák zöme bizakodó, árpából 40, tri­ti­­ká­léból 50-55, búzából 40-45 mázsa hektáronkénti átlag­ho­zamra számítanak.

-farkas-

Vetési statisztika:

Amint vetsz, úgy aratsz?

Május végére a különböző tulajdonformájú kárpátaljai gaz­daságok 102,3 ezer hek­tá­ron vetettek tavasziakat. Ezen be­lül a magántulajdonon ala­puló vál­lalkozások, gazda­kö­rök, farmer­gazdaságok a te­rü­let 80,2, a mező­gazdasági vál­la­latok pedig 19,8 százalékát vetették be – derül ki a megyei statisztikai főosztály által köz­zétett ada­tokból.

Ha általában a mező­gaz­da­sági kultúrákat vesszük, a tava­szi szemesek és hüvelyesek 10,2, a szemes kukorica 31,1, a napra­for­gó 1,5, a burgonya 34, a zöldség­félék pedig 11,4 ezer hektáron kerültek a föld­be.

A szemesek és hüvelyesek vetésterületének 57 száza­lé­kát a mezőgazdasági válla­latok ve­tet­ték be. A magán­tu­lajdonon ala­puló vállalkozások a szemes ku­korica 83, a burgo­nya 98, vala­mint a zöldség­fé­lék vetés­terü­letének 98 száza­lékát vetették be.

Baráth József