Idén jut pénz a tatarozásra

Ungvári járási iskolák

2002. július 19., 02:00 , 79. szám

Ez év januárjától az iskolák és óvodák fenntartásának finanszírozása nem a helyi tanácsok, hanem a járási és városi adminisztrációk költ­ség­ve­tését terheli. Az ungvári járási költségvetés idén 80 ezer hrivnyát irány­zott elő a hatás­kö­rébe tartozó ok­ta­tási intézmények ál­­lag­megóvására, ami­­ből eddig 50 ezer hriv­nyát utaltak át. A célirányos té­telből, szük­­ség sze­­rint, a járás vala­mennyi (57) isko­lája ré­szesült – tud­tuk meg Marija Fucs­­kó­tól, az Ung­vári Járási Oktatási Osztály fő­köny­ve­lőjétől.

– A kisebb elemi és általános iskolák 100 és 1000 hrivnya kö­zöt­ti összeget kap­tak, míg a kö­zép­­isko­lák, diáklétszámtól függően, 3000-5000 hrivnyából gazdál­kod­hat­nak – mondta a főköny­velő. – A kizárólag anyag­költ­ségre fordít­ható pénzből általában fes­té­ket, meszet, ablaküveget, illetve aj­tó­zárakat vásároltak az isko­lák, a munkálatokat pedig legin­kább maguk a pedagógusok és a szülők végezték.

A Tiszasalamoni Általános Iskola 12 éve nem kapott pénzt felújításra, így volt helye a szá­muk­ra megítélt 1000 hrivnyának – mondta el a Kárpátaljának Kovács Margit igazgató.

– Az éves meszelést, festést eddig is elvégeztük, arra a gye­re­kek adták össze az anyagiakat. Idén ebből a pénzből (tanulón­ként 10 hrivnya) négy kályhát újít­tattunk fel, a kiutalt költség­ve­tési összegből pedig meszet, egy mázsa festéket, szöget, krétát és egyéb fogyóesz­közt vásároltunk. Júliusra, a sza­bad­ságolások kezdetének idő­pont­jára min­den­nel elkészültünk, így szeptem­ber 1-jén szép, tiszta iskola várja majd a tanulókat.

A Nagydob­ro­nyi Középis­ko­lán utoljára 1977-ben, azaz építé­se­kor végeztek ko­mo­lyabb kő­mű­ves­munkát. Az épület az idők fo­lyamán szűknek bi­zo­nyult. Idén már két első osz­tály kényszerül az óvoda ter­mei­be. Az iskola bő­ví­tésére azon­ban nem is gon­dolhatnak. Tavaly a szülők és a helyi ma­gán­vál­lalkozók hoz­zá­járu­lá­sával sikerült felú­jítani a három­szintes épület felét, a meg­maradt rész tata­ro­zása ­ez idáig vá­­­­ra­­tott ma­gára. Nem sokkal az utol­só csengő után ismét előkerültek az ecse­tek. A járási ta­nács jóvoltából 3000 hriv­­nya érték­ben vá­sárolhatott a felú­jí­táshoz szük­sé­ges alap­­anyagokat az is­kola vezetése.

– Az épületre rá­férne egy ala­po­sabb felújítás – mondja Kán­tor József igaz­gató. – Külö­nösen a nyí­lászárók je­len­te­nek nagy prob­­lémát, a nyu­gati olda­lon például az eső és a szél miatt korhadásnak in­dul­tak az ablakok. Mintegy 80 ezer hrivnyára lenne szükség csak a nyílászárók cse­réjéhez. Beadtuk a pályázatot, de eddig még csak ígéretet kaptunk arra, hogy a Magyarországgal szembeni uk­rán állam­adós­sá­g terhére a mi isko­lánk is részesül támogatásban.

P. Zs. – O. T.