Azt ígérték, lesz tankönyv

Kötelező idegennyelv-oktatás

2002. augusztus 30., 02:00 , 85. szám

Az Oktatási és Tudo­má­nyos Minisztérium rende­le­tének értelmében szep­tem­bertől az elemi iskolák má­so­dik osz­tályában köte­le­ző­en bevezetik vala­mely idegen nyelv oktatását.

Amint azt Herczog György, a Kárpátaljai Megyei Oktatási és Tudo­má­nyos Főosztály főosz­tály­ve­ze­tő-helyettese kérdésünkre el­mond­ta, a rendelet végre­haj­tá­sának gyakorlati megvalósítása egyelőre Kárpátalján is súlyos káderhiányba ütközik. Az álta­lános és középiskolákban a helyi nyelvszakosokra hárul majd az elemi osztályok tanítása, míg a mintegy 200 önálló elemi isko­lá­ban bejáró tanárokra van szük­ség. Az érintett tanintézmények fele ugyanakkor nehezen meg­kö­zelít­hető, félreeső településhez tartozik, ami meglehetősen ko­moly akadály a hirtelen jött peda­gógustoborzás szempontjából.

Ami a módszertani segéd­a­nyagokat illeti, Vaszil Kre­meny ok­tatási miniszter ígé­re­tet tett arra, hogy a tanév­kez­dés idejére valamennyi isko­lá­ba eljutnak a szükséges tan­könyvek – tudtuk meg az il­le­té­kesektől. Ezzel kapcso­lat­ban Herczog György el­mond­ta, a nyelvoktatás első évére szóló új tankönyvek egy-, azaz idegen nyelvűek, tehát az iskola oktatási nyelvétől függet­lenül alkalmazhatók lesznek.

-zápszonyi-