Még mindig nagy a pedagógushiány

Nincsenek elhelyezkedési gondjaik a KMTF végzőseinek

2002. szeptember 13., 02:00 , 87. szám

A Kárpátaljai Magyar Ta­nár­képző Főiskolán idén újabb 41 végzős hallgató ve­hetett át tanítói, illetve tanár szakos diplomát. Dr. Orosz Ildi­kót, a KMTF elnökét arról kér­deztük, sikerült-e elhe­lyez­ked­niük a frissen végzett peda­gó­gusoknak és a korábban kibo­csátott tanítói csoportoknak.

– A KMTF Tanulmányi Osz­tályának adatai szerint a főiskolán eddig 42 tanítói és 35 tanár sza­kos hallgató szer­zett diplo­mát – mondta el dr. Orosz Ildikó. – Közülük 23 fő dolgozik alsó ta­­gozatos taní­tóként, 3 napközis nevelőként, s 24 fő általános vagy középiskolai tanárként valamely kárpátaljai magyar iskolában, illetve tanár­segédként a KMTF-en. Egyéb kárpátaljai magyar intézményben 5 fő helyezkedett el, míg ketten a vállalkozói szférában találtak munkalehetőséget. A tanárként vagy főiskolai tanársegédként itthon dolgozó végzősök közül jelenleg 12-en vesznek részt PhD, illetve másoddiplomás képzésben va­lamely magyarországi felső­ok­tatási intézményben. A főiskola diplomásai közül jelenleg négyen nem dolgoznak, nyolcan vannak gyermekgondozási szabadságon, és ugyancsak nyolcan tartóz­kod­nak, illetve dolgoznak külföldön. Az a tény, hogy végzőseink túl­nyo­mó többsége szakmájának megfelelően az oktatásban tudott elhelyezkedni, egyértelműen iga­zolja, hogy a főiskola hiánypótló tevékenységet végez. Tovább megyek: a szoly­­vai és a kő­rösmezői ma­gyar első osz­tályok be­in­dításához idén két negyedéves hallgatónknak szabad óra­láto­ga­tást kellett biztosítanunk, s ugyan­­ott napközis nevelőkre is szükség lenne; számos tanár szakos hall­gatónk – szám szerint 23 – már diákként órákat vállal iskoláinkban. Mind­ez véle­mé­nyem szerint világosan mutatja, hogy mekkora iskoláink peda­gógusigénye, s milyen ha­tal­­mas munka vár még ránk, hogy ezeket az igényeket kielé­gít­hessük.

-farkas-