Nem reformokra, hanem refor­mációra van szükségünk

Október 31. a reformáció ünnepe

2002. október 1., 02:00 , 94. szám

Jézus gondoskodik egyházáról, s mert ezt teszi, az egyház nem halhat el. De külső formája alá van vetve a történelmi változásoknak. Ezért szükség van arra, hogy a reformátori elvek ismertek legyenek és a gyakorlatban érvényesüljenek.

Az első helyre kívánkozik az, ami a református hit számára a legalapvetőbb – a Szentírásról szóló tanítás: „Egyedül az Írás és a teljes Írás” (Sola és tota Scrip­tura).

1. A református hagyomány egyik legértékesebb tulajdonsága, hogy a hangsúly a Biblia tekintélyére esik. A Biblia irányadó, sőt mi több, végérvényesen és abszolút módon irányadó. Nem téved, nem is tévedhet és nem is fog minket tévútra vezetni. Támaszkodhatunk a tanításra, tökéletesen megbízhatunk benne, mindent megtalálhatunk benne, amit tudnunk kell ahhoz, hogy boldogan éljünk és haljunk meg. (Kálvin János Ins­ti­tució című műve).

2. A református hitet jellemzi ragaszkodása ahhoz a tanításhoz, hogy Istent mindenhatóként kell elismerni és imádni.

3. A református hit harmadik fő vonása, hogy állhatatosan ragaszkodik Isten kegyelmének legyőzhetetlenségéhez.

4. A református hit hasonlóképpen hangsúlyozza a keresztyén életre vonatkozó bibliai tanítást. Tisztázza a törvény és az evangélium közötti különbséget, valamint e kettő kapcsolatát.

5. Végül a református teológiát az igehirdetés sajátos szemlélete jellemzi. A prédikáció Isten igéje, mert magyarázza, alkalmazza, személyessé teszi értelmi és erkölcsi mozgató erőként (2 Tim 4:1-2).

Az igazság alkalmazása nem könnyű, de enélkül nincs prédikáció. Prédikáció nélkül nincs igazi egyház. Az 1517-ben erőre kapott reformáció teszi lehetővé ma számunkra az igazi istentiszteletet, az anyanyelvi igehirdetést. Az anyanyelvű igehirdetés megszólítja az embereket. Ez az emberek életében lelki megújulást eredményez, élő kapcsolatba kerülnek Istennel, elfordulnak a bálványoktól és hamis cselekedetektől, amelyek nem üdvözítenek. Üdvösségünk Jézus Krisztusba vetett hit által van, Istennek kegyelme szerint. Egyedül Istené a dicsőség.

Zán Fábián Sándor,

a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője