2003. október 10.

2003. október 10., 02:00 , 143. szám

A csodálatos kenyérszaporítás után a pusztában a nép királlyá kívánta tenni Jézust: „Mikor Jézus észrevette, hogy megindultak feléje, hogy erőszakkal királlyá tegyék, visszavonult a hegyre, egészen egyedül”. /Jбnos 6,15/

Királlyá kiáltották Krisztust Jeruzsálemben szenvedése előtti, a szent városba való ünnepélyes bevonulása al­kalmából. S maga Jézus is meg­vallja a római helytartó előtt, hogy Király ő, de „az én országom nem e világból való” /János 18,36/.

Eljővén a bűnös földre, az Üdvözítő szembeszállt az ördög hatalmával a bűn és önkény ellen. E küzdelemben az Igazság s Isten tanításának a fénye szolgált fegyverül.

Jézus párbeszédét a római helytartóval János evangéliumában olvashatjuk: „Tehát király vagy te?” – kérdi Pilátus. Jézus ráhagyta: „Igen, király vagyok. Én arra születtem, s azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról” – válaszolt Jézus. Azóta nem szűnik a küzdelem e világon az Isten országának fia s az ördög között. S Krisztust manapság sem fogadják mindenütt a társadalmi életben. Nem fogadják a vezetők, magas rangú hivatalnokok, mondván, hogy az egyház el van választva az államtól; nem ismerik el a tudósok, amikor hirdetik, hogy a tudomány és a vallás összeegyeztethetetlen; nem tanítanak Krisztusról az iskolában, mondván, nem ismerik el Krisztust a családok, melyekben a szülők nem gyakorolják vallásukat, nem nevelik gyermekeiket keresztény szellemben. Csak a templomokban, az istentiszteletek idején van Krisztus az emberek figyelmének középpontjában, ahol hódolatukat fejezik ki, mint Istenüknek s Királyuknak. Azért nincs béke, megértés a népek között, mert a társadalom elszakadt Krisztustól, mert az emberek nem tartják tiszteletben a törvényt, a becsületességet, az idős emberek tekintélyét. Beteg a társadalom, amely Krisztus parancsolatai nélkül akar élni. Ezért mindennapi imánkban mondjuk: „Jöjjön el a Te országod”, azaz minden ember az ő országának polgárává váljon, Krisztus pedig legyen az egész emberiség Királya.

Szabó György< br> görög katolikus lelkész, egyházmegyei irodaigazgató