Munkács: folytatódik a szembenállás

Elnöki rendelet polgármester-ügyben

2004. január 2., 09:00 , 155. szám

Leonyid Kucsma elnök rendeletével Miroszlav Opacs­kót, a megyei állami ad­mi­niszt­ráció helyettes vezetőjét Munkács város ügyvezető polgármesterévé nevezte ki. A városi tanács ugyanakkor meg­­erősítette tisztében Vaszil Petyovka polgármestert.

Az elnöki ren­­delet az új pol­gár­mester meg­vá­lasz­tásáig ki­nevezett ügy­ve­ze­tő feladatául mindeneke­lőtt a válasz­tási bizott­ságok­nak a jogosítvá­nya­ik gya­kor­lá­sá­ban va­­ló közre­mű­kö­dést jelöli meg, s meg­bízza, hogy két hé­ten be­lül ter­­­jessze a vá­ro­si ta­nács elé a La­­tor­ca-parti vá­ros tár­sadalmi-politikai helyze­té­nek stabilizá­lására vonat­kozó javas­la­tait – jelentette a Kor­resz­pon­dent.net inter­ne­tes hírújság. Az elnök ugyanezen rendeletével utasította az igazságügy-minisztériumot, hogy foganatosítson intézkedéseket a lembergi szihivi kerületi bíróság azon ta­valy jú­li­u­si határozatának érvényre jut­ta­tására, mely a munkácsi időközi polgármester-választás végeredményéről hozott válasz­tá­si bizottsági határozatot érvénytelennek mondta ki, s új választás ki­írását rendelte el.

Mint emlékezetes, a tavaly június 29-én Munkácson meg­tartott időközi polgármester-választás győztesévé a városi vá­lasz­tási bizottság Vaszil Pe­tyov­kát, az ellenzéki Mi Ukrajnánk tömörülés jelöltjét hirdette ki, s a mun­ká­csi városi bíróság megerősítette a határozatot. Az SZDPU(o) által támogatott jelölt, Nuszer Ernő azonban megtámadta a döntést a lembergi szihivi kerületi bíróságon, mely érvénytelennek nyilvánította a választás eredményét, s új vá­lasz­tás kiírását rendelte el. Valamivel később azonban a mun­kácsi városi bíróság ismételten megerősítette tisztében Vaszil Petyovkát, aki azóta is betölti a városban a polgármesteri tisztet.

Múlt pénteken a polgármester sajtószolgálatának közleményére hivatkozva az Ukrajinszki Novini közölte, hogy a Munkácsi Városi Tanács ülésszaka határozatával megerősítette tisztében Va­szil Petyovkát. Jevhenyij Fegyiv, a városi tanács titkára szerint a helyi önrendelkezésről szóló törvény értelmében a megválasztott polgármester meg­bí­zatását lehe­tetlen megszüntetni elnöki rendelettel. Ezt csak helyi népszavazás, a városi tanács kétharmados többséggel meghozott határozata alapján lehet megtenni, valamint ha a Legfelsőbb Tanács soron kívüli polgármester-választást ír ki.

Jurij Orobec parlamenti kép­­­viselő, a munkácsi válasz­tások ügyének kivizsgálására létrehozott parlamenti bizottság elnöke a Korresz­pondent.net közlése szerint bejelentette, hogy törvénytelennek tekinti Leonyid Kucsma rendeletét, mellyel Miroszlav Opacs­kót ügyvezető polgármesterré nevezte ki. Mint elmondta, a Mi Ukrajnánk tömörülés par­la­menti képviselőinek egy cso­port­ja a bíróság előtt készül megfellebbezni az elnöki ren­de­letet.

-ntk-